VAJDA

VAJDA – Kelet- és Dél-Európában némely tartomány fejedelme. [szlávnak mondják a hivatásosak] A VAJDA a V.J – J.V gyökből indul: VaJ – JaV. A VAJ gyökből indulunk ki a jellemzők nyomán. A VAJnak azért ez a neve, mert valaminek a legJAVa. A VAJ kenhető. Az ősiségben a FEJedelmet, királyt a nép kiemelkedő rétegének JAVából választottak, akik felkenettek a szolgálatra, népük JAVára. Ez az értelmi párhuzam nem azt jelenti, hogy vajjal kenték fel. Arra illatos növények, virágok drága olaját használták. Az ősi magyar nyelvben olyannak adtak VAJ gyökből induló nevet, akiben származásából eredően kiVÁló sarJAt sejtettek. Akitől népük JAVát VÁrták. Így kapott Árpád fia FAJsz nevet (v > f). Géza VAJk nevet adott fiának. Tehát a VAJ, FAJ gyök FEJedelmi VAJdai névalap. Így a VAJda szó magyar eredete nem kétséges. A VAJDA szóban jelen van a DA gyök (da – ad). A VAJDA – a név értelme szerint – oDA kellett ADJA(v) magát, életét népéért. ÁrpÁD ÁDta is életét népe JAVáért. A történelem folyamán akadtak olyan VAJDÁk is, akik népük JAVAit vették el. A VAJDA és a FEJeDElem azonos értelmű, akár a VAJk és FAJsz nevek. VaJDa – FeJDe – FeJeD hangváz V-J-D – F-J-D – F-J-D. A VAJDA – FEJDE népvezérlő ELEMek. A FEJ gyök FŐt, FElemeltet, FŐséget jelent. Ám van ennek egy mélyebb értelme is: VAJDA, használd a FEJED, legyél bölcs ELEM, aki ADJA magát népe JAVára! Vagy népének AD JAVára (adjav – vajda – davaj). Amikor bemutatták a népnek: Ímé a VAJDA, aki JAVADra lesz. VaJDa – JaVaD hangváz: V-J-D – J-V-D. Ez így valaha az ősiségben, még a sátorapák fősége utáni időkben fogalmazódhatott meg. A VAJDA kifejezés talán a régebbi, még az egynyelvűség idejéből, de a magyar nyelvben kevésbé volt használatos, inkább a fejedelem szót használták magyar nyelvterületen. A JD hangcsoport – AJDA – néhány szóban mutatja, hogy az őszinte, népéért élő, vele együtt érző vAJDA, fEJDElem már a hAJDAni időkben népe fÁJDAlmait viselte, és tulAJDOn életét sem kímélte, ha JAVukra tehetett. A JD páros, mint J.D – D.J gyök: JaD – DaJ azt mutatja, hogy jó eredmény sarJAD, az okos, jóindulatú vezetés nyomán. A DAJka szó a szerető gondoskodást jelenti. Ez volna a minta. A CzF Szótár ezt írja: „Latinosan: vajvoda. Igy neveztettek hajdan Moldva és Oláhország fejedelmei, […] Hajdani Lengyelországban így nevezték a tartományi főnököket. Vajda nevet viseltek Erdélyország kormányzói is. […] Ezen szó, amint kész szerkezetében előttünk áll, alkalmasint szláv csinálmányu, mert tulajdonképen vojvoda am. hadvezér, harczvezér t. i. boj, vojna am. harcz, háború (magyarul baj szintén azt is teszi, viadal); továbbá voják, bojár (bajár) am. katona; vodim, vedem pedig am. vezetem, vezérlem.” Kiem. K.S. A VOJ gyök a magyar VAJ, BAJ szavak módosulata. A szláv nyelveken egymagában nem jelent semmit. Talán oroszul: üvölt, ez a hadvezérek szokása. Románul: VOI = ti névmás. A VOD, VODA = VÍZ. A magyar VEZér szó is VÍZ értelmű, mert VÍZ VEZet. Némely szláv nyelven a VOD gyök vezért jelent, de a VOD, BOD ómagyar ősnyelvi gyök. Ez több szóval bizonyítható: VEDer, VIDer, VÖDör, VÜDör, BODvaj, BÓDva, BÖDön, BODos, BÓDi tó és mások. Ám ezt szláv nyelven nem lehet megmagyarázni. Sajnos, a gyökelmélet elkötelezett harcosai – Czuczor, Fogarasi – nem mélyedtek bele a gyökök elemzésébe. A VAJd – FEJd azonosságot már fent említettem. A szláv BOJ, VOJna a magyar BAJ, VIJadal (viadal) módosulata. A BOJár, VOJák ezekhez kapcsolódik. A VODim, VEDem a víz hasonlata. A VÁD, azaz meder által VEZetett VÍZ, amelynek egyik ősi neve a többi kb. tíz név mellett: VAD, VED. A VODim, VEDem annyi, mint VÍZként a VÁDban, mederben VEZetem. A JV, JD kötött mássalhangzó-párosra, mint alvógyökre sem a latin, sem a szláv nyelvek nem tudnak átfogó magyarázatot adni. A szlávok később átvették a magyar nyelvből. Olyan, mint a KENde – KENéz módosulat. Vagy a BAJ, VI(J)Adal, BAJvívó, BAJnok – BOJ, VOJna, VOJnik. Továbbá a VÁDban VEZetett VÍZ – VODim, VEDem módosulatai. Bizonyíték a magyar eredetre, hogy az itt említett gyökök a magyar nyelvben kiterjedt szóbokorral rendelkeznek és széles értelmi kapcsolatrendszerük van a bővítményeik nyomán. Ezt semelyik utódnyelv nem tudja felsorakoztatni, következésképpen nem tudja bizonyítani eredetüket a saját nyelvében. A VAJDA szó nem szláv eredetű, hanem az ómagyar ősnyelv saját szüleménye. A JD – DJ kapcsolat: az igazi, lelkiismeretes vaJDa, feJDelem, feJeDelem tuDJa kötelességét, s megmonDJa, utasításba aDJa népének: mit kell tennie.