TUDATOS, TERVSZERŰ TEREMTÉS VAGY OKTALAN, VAK KIFEJLŐDÉS

Mire van bizonyíték?

 

Az utóbbi másfél évben a vírushisztéria eseményeit figyelmesen követő emberek általános ismeretet nyerhettek az élő test legalapvetőbb elemeiről, a testi sejtekről, azok összetett, bonyolult szerkezetéről, az élő test működésében betöltött meghatározó, és az alapvető jellemzőket átörökítő szerepükről. Akit érdekel, talál leírást a világhálón a sejtekről bőven.

 

Van egy szemszög, amelyből nézve, párhuzam vonható az élő sejt és az atom közt.

Az élettelen anyagok legparányibb alapeleme az atom, amely tömöríti, hordozza, őrzi ama anyag sajátos vegyi jellemzőit.

Ennek megfelelője az élő testben a testi sejt. A sejtek különbözőek: izom-, máj-, ideg-, bőr-, ivar- stb. sejtek.

Ez a legapróbb eleme az élő testnek, amely annak összes sajátos jellemzőit hordozza. Az emberi sejtben minden benne van, ami az embert, az adott egyént jellemzi, a test külalaki, belső és benső építkezési terve. A személyi sajátosság minden apró testi tulajdonság: bőr-, haj-, hangszín, termet, bal-, jobbkezesség, arcvonások stb. Benne az érzelmi töltetének alapja, értelmi képesség, művészi hajlamok, adottság, képesség, ami megörökölt és továbbörökíthető. Nem utolsósorban, benne van a beszédkészség, -képesség, és alapellátmányként a nyelvszerkezeti váz, amelyre a teljes szókincsét építi fel élete folyamán.

Ezek a testet alkotó legapróbb egységek bonyolult belső szerkezetűek, és minden – az élő testtel, annak zavartalan működésével kapcsolatos – szerepüket pontosan betöltők. A testünket felépítő kb. 6 milliárd sejt mindegyike egyenként: élő, állandóan üzemben levő gyár. Ezek a kis üzemek, az élő test számára előállítják az állandó megújuláshoz szükséges anyagokat, ellenőrzik a sejtközi állományt, újratöltik, s együtt a testi szervek, szövetek alkotói. Ezt az egész összességet az agynak a belső életfolyamatokat vezérlő, tudattól független, önműködő idegrendszere tartja ellenőrzés alatt, és csodálatos, állandó zavartalan összhangban vezérli, működteti.

A sejtek sajátos védelemmel rendelkeznek, olyanok, akár egy védhető vár, és „védelmi erői” minden káros hatású, illetéktelen betolakodót megsemmisítenek. A sejt az élet megnyilvánulásának legparányibb eleme.

 

  • Mit mond a nyelv, a teremtés nyelve a SEJTről?

A SEJT szó az S.J – J.S gyökkel indul: SeJ – JeS. A testi SEJtben jelen van a SAJátos szeméJES (személyes) jellemzők összességének sűrítménye. A SEJt fontossági SÚJa (súlya) a legerőtelJESebb a test felépítésében. A SEJtekről hosszú ideig csak SEJtései voltak az emberiségnek, és titkaik telJESségükben talán még ma sem ismertek. A SEJtettek még nem világosak, csak homáJOS (homályos) a róluk alkotott kép. Az élet REJtélye, titokzatos talánya van elREJtve bennük, akár a toJÁSban, amely szintén SEJt, és katalizáló, kotoló erőre vár, az életre kőtéshez (keltéshez).

A leendő ember telJES felépítési terve benne van a megtermékenyített peteSEJtben, az összes jellemzőinek sűrítményével. A női peteSEJt egymagában megsemmisül, a másik összetevőjére vár, hogy kitelJESedjen.

A JAS, JES stb. gyök szintén a szeméJES (személyes) egyéni jellemzők megjelenítője a szavakban.

Van, aki alJAS. Az ilyen nem érez SAJnálatot, amikor bAJba kever másokat.

Az élet SÓJa a JÓSág, szeretet. Van, akinek szeméJISége (személyisége) tudatosan szeretetre, JÓSágra nevelt kiművelt. Az ilyen SAJnálatot érez a bAJbajutott iránt, és SAJát erőből SEJti. Ezek a legfajSÚJosabb emberek, akik SZÉJes (szélyes) látókörrel bírnak. A szeSZÉJes (szeszélyes) ember nem megbízható. Könnyen veSZÉJbe sodor.

A SIJetés (sietés) SElEJtes eredményt szülhet. Teremtésileg minden embernek JUSsa volna a JÓSágos bánásmód. Az egyes SEJt birtokolja egész szeméJISég (személyiség) – a személy is egy érdekes szó – a számba vehető mag, szem, melységi, mélységi tervrajzát.

Minden anyag, amit beviszünk – beadnak akár erőltetetten – a testbe, a SEJtekbe jut. Ha mérgező, annak eredménye leSÚJtó lehet, mivel elkezdődik a SÚJba (népies: súj eszi, ráksúj = betegség emészti) SÜJjedés (süllyedés).

A JT hangcsoport – EJT – oly szavakban van jelen, amelyek összegyŰJTŐ, elbÚJTAtó, elrEJTŐ vagy valamit ilyen helyről kifEJTŐk, kiEJTŐk. Példák: a bOJT, szálak összebÚJTAtott csomója. A fAJTA szóban élesen elhatárolva osztályoz. A szakAJTÓba valahonnan ki-, elszakított anyagot gyŰJTEnek. Az AJTÓ élesen elhatároló, akár zárható átjáró két térség közt. Az utánpótlás, begyŰJTÉs elfOJTÁsa a megsemmisítés egyik eszköze. A lAJTOrja kell a felemelkedéshez. A pAJTA az épületsorban egy elhatárolt sEJT, kezdetben az anyaállatok számára épült. Itt EJTEtték meg az ellést, a fAJTA szaporítását, és itt védettek voltak. A tAJTÉk kibocsátás a sEJTEkben indul. A sóhAJTÁs a felszabaduló belső feszültség kihAJTÁsa. A növényi hAJTÁs a növényi sEJTEk szaporodásának jele. Az elhasznált, elhalt sEJTEk selEJTEződnek.

A SEJT szó két gyökből áll, amelyből a szóvégi: JT. A JT kötött mássalhangzó-páros, párja: TJ. Ez állapotban mindkettő alvógyök: J.T – T.J: JeT – TeJ, esetleg bármely más hangzóval is. A felélesztett alvógyök szintén a SEJT jellemzőiről beszél. Az anyaTEJ a csecsemő fő táplálékaként a sej-JETébe JUT. Minden anyag, amit beviszünk – beadnak akár erőltetetten – a seJTbe, sej-JETbe JUT.

A SEJT, SEJ-JET birtokolja a személyi jellemzőket továbbörökítő TEJ-jes (teljes) saj-JÁT készletet. A DNS olyan, mint egy fekete doboz, csak SEJTeni lehet, mit REJT. Az egészséges SEJT, sej-JET, áldás, JUTalom az élő számára.

A már említett megtermékenyített TOJÁS, TOJ-jás, is egy seJT, sej-JET, amely TEJ-jességben birtokolja a leendő lény minden saJÁTos, saj-JÁTos jellemzőJÉT. A megtermékenyített női peteseJT is egy olyan kis TOJ-jás, amely magában reJTi a leendő utód felépítési vázszerkezetét, annak minden saj-JÁTos jellemzőjével.

Székelyföldön ma is használják a JÁT szót, amely az egyívású és saJÁTos, saj-JÁTos közös jellemzőket is hordozó személyek egymás közti megszólító szava: ő az én JÁTom. Annyira hasonlítunk, mint két TOJ-jás.

A JT – TJ kapcsolat: a seJTbe van reJTve az életerő, amely áthaTJa a testet. Minden seJTen aJTó van, amelyen az áTJárás ellenőrzött.

————————————————————————————————

Valószínű, sokan nem értik, de tudni kell, hogy a gyökök, hangcsoportok, mint szóépítő nyelvelemek külön-külön hordozzák a szóba beépített, elrejtett értelmet, és beilleszkedve, egy szóvá kovácsolódva, összesítik, s kivetítik a közlendőt.

————————————————————————————————

A kifejlődéstan „tudomány” szerint, eme különleges –, összetételében bonyolult, szétágazó szereppel, s rendkívüli fontossággal bíró – élő testi alapelem, a sejt, csak úgy ukmukfukk, önmagától létrejött, kifejlődött az őslevesben.

Egy oly fontos és sokrétű szerepet betöltő alapelem –, amely az eddigi ismeretek szerinti bonyolultsága végett a legeslegkomolyabb előtervezést igényli – szerintük csak úgy vakon, semmilyen irányítás nélkül alakult ki.

Tehát a sejt létrejöttéhez, hogy későbbiekben az élő test belső működési összhangjában a teljes szerepkörét hibátlanul betölthesse, nem volt szükség egy mindenre kiterjedő, legpontosabb, legaprólékosabb tervre.

Különböző változatainak kialakulása – bőr, izom, ideg, ivar, szívizom, tüdő, máj stb. – sem igényelt vezetést, mert csak úgy csukott szemmel haladt a folyamat, szépen, rendezetten, zavartalanul összhangban működött, a majdani sokszínű, nagy kiterjedésű élővilág összességben.

Szerintük.

De csak a hitetlenség istengyűlöletétől megvakult, öntelt, hibbant elmék siserahada szerint. Mert ennek az állításnak – ismerve a sejt felépítésének bonyolultságát, rendeltetése fontosságát, az öröklődésben meghatározó szerepét – ép ésszel bíró ember nem adhat hitelt!

Az ellenvéleményekre a „tudománynak”nincs, érdemi – értelmes, világos, egészséges, észérvekkel alátámasztott, bizonyítékok hosszú sorát felvezető – válasza. Csak a dogmatikus kifejlődés hablaty. Na, meg a felsőbbrendűség fennhéjázó magaslatairól köpködött, ledorongoló megkérdőjelezhetetlen tudomány, mint varázsszó hangoztatása. A többit egy vállrándítással, gúnyos vigyorral, esetleg dühkitöréssel szokták elintézni.

Ennél a pontnál hívják segítségül az évmilliókat, évmilliárdokat.

Mert időtlen időkön át az öntudatlan sejtek minden értelmes irányítás nélkül, osztódással, örökítő képességgel szaporodtak, az „életképesebb marad fenn” elv alapján. Mondják ezt, mintha ott lettek volna, végigkövetve az eseményeket. Szerintük semmi szükség egy értelmes tervező elmére.

Az őslevesben a sejtek csak úgy vakon vették a megfelelő irányt, a kifejlődés kanyarjait, s alakultak növényi, állati sejtekké, irányítatlanul, különféle szerepet betöltő, különféle testi szerveknek az egymástól teljesen különböző felépítésű sejtekké fejlődtek. Vakon dőlt el, mely sejt lesz növényi, melyik állati, mígnem teljesen összeilleszkedtek élő növényi, állati testekké. S így, csukott szemmel, vakon, értelmes vezetés nélkül alakult ki az a csodálatos összhangú élővilág, ahogyan ismerjük.

Szerintük.

E „tudós koponyák” azzal bizonyíthatnák állításukat, ha előállítanának bár egy szaporodni, osztódni képes sejtet.

Ám e koponyák, az utóbbi körülbelül kétszáz év alatt –, amióta a teremtés tényét veszettül tagadják – még a legmodernebb műszaki felszereltséggel ellátott, külvilágtól elszigetelt térben sem tudtak előállítani egyetlen önmagától osztódó sejtecskét sem!

Ha viszont sikerülne? Az már nem magától jönne létre, hanem az értelem vezetésével! De nem is sikerül nekik ez sosem!

A tudós urak tudhatnák, hisz a mindennapi élet bizonyítja: ahol nincs észszerű tervek alapján végzett munka, ott csak zűrzavar az eredmény.

Biztosan vannak köztük olyan tiszta elmék, akik tudják, hogy irányítás nélkül nem jöhet létre, ám a nagy hangadók nem engedik kifejteni az ilyenféle véleményt. Jól szemlélteti a hivatalos álláspontot R. C. Lewontin genetikus egyik nyilatkozata: „Nem engedhetjük meg, hogy Isten betegye a lábát az ajtón.”

Ha az általuk sulykolt – aki bírja marja – kifejlődés által jött volna létre az élet, akkor ma nem létezne a szeretetnek, rokonszenvnek, ragaszkodásnak egyetlen szikrája sem a földi élővilágban.

 

Az élő sejt tudatos teremtői tervezés nyomán kivitelezett alkotás! Növényi, állati, emberi sejtek sorjában, szerepük szerint megtervezetten hozattak létre. Minden egyes sejtben benne az osztódó örökítő anyag, amely az osztódásnál a pontos másolásért felelős. Mindez olyan végigkövethető, csodálatosan összeillő, összesimuló harmóniában ment végbe, mint csodálatos hajlatokkal hullámzó, szívet, elmét elragadó, szárnyaló dallamok sora.

A tervszerű teremtést a földi világ öntisztulásra képes körforgásának békésen lefolyó összhangja is bizonyítja.

Nyugodjon le mindenki: Élet teremtése isteni felségjog!

 

Figyelemmel kísérem a teremtéssel kapcsolatos, minket körülvevő összességet a Biblia teremtés beszámolóval összevetve. A földi környezetben az ősiségben végbement események, élővilágra vonatkozó jelenségeit kutatók által fellelt, feltárt – Özönvíz előtti-utáni – régmúlt nyomait, de amelyeket igyekeznek nem kötni a köznép orrára. A földi őstörténet fellelhető tárgyi, épített bizonyítékait, amelyeknek kutatása meghaladja a mai ősrégészet „tudomány szent tehenének” képességeit, s ezért teljesen mellőzi, nem kutatja. Aki kutatni szeretné, azt kizárja a „tudományos” életből.

Figyelem az igazi orvosi kutatásoknak a sejtre, annak a testi egészség megőrzésében, az öröklődésben betöltött alapvető szerepére vonatkozó eredményeit. Azt a véleményüket: ha a környezet kellemes a táplálék egészséges, nyugodt az idegi állapot, a lelki-érzelmi egyensúly zavartalan, akkor az ember akár örökké élhetne, mert úgy tűnik a test felépítéséből, mintha örök életre teremtetett volna.

Vagyis, csak a kedvező körülmények, táplálék, levegő, víz, éghajlat feltételeihez kötődik az örök élet.

Mindezeket összevetem a teremtés nyelve, a mai magyar nyelv szavainak mélyreható gyökelemzése nyomán nyert ismereteimmel. Ugyanis a megnevezésekbe, állatok, növények, földrajzi térségek, vizek, folyók neveibe elrejtve szunnyadnak a régmúlt letagadhatatlan titkai.

Figyelem a nyelv által követett, rögzített emberi történelem jelenségeit, mert tudom, hogy a teremtés nyelve a történelem egyetlen megbízható krónikása, ebbe nem nyúltak bele a hamisítók mocskos kezei. Szerencsére, eszükbe sem jutott. A hivatalos történelmi beszámolók is átszűrendők, mert szavahihetőségük a kifejlődéstan szintjén mozog.

A népek, nemzetek kialakulása is a nyelv kialakult szavain át követhető. Mindent rögzített a nyelv, ami az emberrel végbement a történelem viharos évezredei alatt.
———————————
Az én mély, megalkuvásra képtelen, Teremtő Istenbe vetett hitemnek az alapja, a fentiekre fellelt bizonyítékokkal alátámasztott tények halmaza.