TUDATOS, TERVSZERŰ TEREMTÉS VAGY OKTALAN, VAK KIFEJLŐDÉS

Mire van bizonyíték?

Az utóbbi másfél évben a vírushisztéria eseményeit figyelmesen követő emberek általános ismeretet nyerhettek az élő test legalapvetőbb elemeiről, a testi sejtekről, azok összetett, bonyolult szerkezetéről, az élő test működésében betöltött meghatározó, és az alapvető jellemzőket átörökítő szerepükről. Akit érdekel, talál leírást a világhálón bőven.

 

Párhuzam vonható az élő sejt és az atom közt.

Az élettelen anyag legparányibb alapeleme az ATOM, amely ama vegyi elem összes jellemzőit tömöríti.

A SEJT az élő szervezet minden sajátos jellemzőjét tömörítő legparányibb elem.

A teremtési titkokat az ATOM és a SEJT hordozza.

 

Mi a sejt szerepe?

A SEJT a legapróbb eleme az élő testnek, amely annak összes sajátos jellemzőit hordozza. Az emberi sejtben minden sajátos azonosító jegy benne van, ami az embert, az adott egyént jellemzi: a test külalaki, belső és benső építkezési terve. A személyi sajátosság minden apró testi tulajdonság: bőr-, haj-, hangszín, termet, bal-, jobbkezesség, arcvonások, testillat stb. Benne az érzelmi töltetének alapja, értelmi képesség, művészi hajlamok, adottság, tehetség, amit megörökölt és továbbörökíthető. De örökítő sejtjeiben van alapellátmányként a beszédkészség, beszédképesség, és a nyelvszerkezeti váz, amelyre a teljes szókincsét építi fel élete folyamán.

A DNS a sejtmagban található egyéni jellemzők adathordozója, öröklési adathalmaztár, rögzít, felülvigyáz örökletes egyéni személyiségi jegyeket, és felelős e tulajdonságok átörökítéséért.

A SEJTek a testet alkotó legapróbb egységek. Belső szerkezetük bonyolult, és minden – az élő testtel, annak zavartalan működésével kapcsolatos – szerepüket pontosan, hiánytalanul betöltők. A testünket felépítő kb. 10 milliárd sejt mindegyike egyenként: élő, állandóan üzemben levő gyár. Ezek a kis üzemek, az élő test számára előállítják az állandó megújuláshoz szükséges anyagokat, ellenőrzik a sejtközi állományt, újratöltik, s együtt a testi szervek, szövetek alkotói. Minden sejt védelemmel van ellátva bármiféle betolakodó ellen Ezt az egész összességet az agy és a – belső életfolyamatokat vezérlő, tudattól független – önműködő idegrendszer vezérli, tartja ellenőrzés alatt, és csodálatos, állandó zavartalan összhangban működteti.

Minden élő testhez, annak minden szervéhez szükséges sejtváltozat kialakulása, pontos, gondos előtervezést igényelt. Nem csukott szemmel haladt a folyamat, hanem teremtői terv és felügyelet szerint, céllal, rendezetten építve fel a teremtett – növényi, állati, emberi – testek szervezetét, a tervezett szerep betöltésére alkalmas élő sejtekből, a majdani sokszínű, nagy kiterjedésű élővilág összesség tökéletes egyensúlya megőrzésével.

A sejtek védelmi rendszere, akár egy védhető váré – biztonsági fal, kapuk, őrség – s e védelmi erők minden káros, illetéktelen betolakodót megsemmisítenek. Ez az immunrendszer. Ha mégis megsérül – kijavítja, helyreállítja önmagát.

Az élet megnyilvánulásának legparányibb, legösszetettebb, legbonyolultabb csodás eleme a SEJT.

Az élő sejt tudatos teremtői tervezés nyomán kivitelezett bonyolult egység! Növényi, állati, emberi sejtek sorjában, kijelölt szerepük szerint megtervezetten hozattak létre. Minden egyes sejtben benne a pontos másolásért felelős osztódást, örökítést vezérlő tervrajz. Kezdettől végigkövethető, csodálatosan összeillő, összesimuló harmóniában ment végbe, mint csodálatos hangzatokkal hullámzó, szívet, elmét elragadó, szárnyaló dallamok sora.

A tervszerű teremtést a földi világ, békésen végbemenő, öntisztuló körforgási összhangja is bizonyítja. Hiába minden „tudományosan” küszködő, teremtéstagadó ellenvetés.

Élet teremtése isteni felségjog!

 

Volt-e szükség a ma ismert világ és alkotó elemeinek előtervezésére?

A tudomány által ismert világegyetem becslések szerint 100-800 csillagrendszerből, galaxisból áll, kora – szintén becslés – 13,8 ± 0,2 milliárd év. A hatalmas világegyetemben a legtávolabbi csillag – becslések szerint – 9 milliárd fényévre van a Földtől, de vélekednek 13,4 milliárd fényévről is. Eléggé tág határok közti adatok, ami azt jelenti, hogy a tudomány is csak tapogatózik.

A teremtés a vegyi elemek legparányibb élettelen alkotóelemeitől indult, az ATOMból, onnan tovább az összetevők bonyolult szerkezete, majd ebből állt össze a mérhetetlen tömeg, azokból az égitestek, amelyeket keringési pályára állított. Ezekből képezte a naprendszereket, majd csillagrendszereket.

A mindenségre a pontos idő és tér beállítás, tökéletes egyensúly jellemző. Ám az elképesztő tömegű, változatos összetételű anyagi világ megbonthatatlan egyensúlyrendje kialakításához, tökéletes, pontos, gondos, bölcs előtervezésre volt szükség. Az összesség egyensúlyát, pontos, célszerű működési rendjét is felügyelni kell!

Amikor Isten a Föld alkotóelemeit megtervezte, akkor olyan anyagokat alkotott, amelyeket később az életformák teremtéséhez is felhasznált. Minden tökéletes egyensúlyban van jelen a Földön. Minden anyag a megtervezett rendeltetési helyén, és mindenből pontosan olyan minőség, mennyiség, ami épp szükséges.

A Földön levő életformák is pontos tervek szerint épültek fel. A Föld felszínét alkotó élettelen elemek alkotóanyagait is megtervezte, kiválasztotta. S mivel azokból az elemekből alkotta az élőlényeket, így táplálékul ugyanazokat az elemeket szánta nekik. A növények felszívják a talaj szerves, szervetlen ásványi elemeit, ehető szerves anyaggá alakítják, és táplálékul kínálják állatnak, embernek. Így történik, amióta élet van a Földön.

A növényi, állati, emberi testeket alkotó SEJTek voltak a tökéletes pontossággal, és rendeltetésük célja szerint megtervezett, alapvető teremtett élő, osztódó, önmagukat megújítva sokasodó életjelenségek. Ezekből tervezte; építette a két összetevő által (hím-nő) szaporodó összes földi, növényi, állati teremtményeinek első példányait, párjait, amelyek aztán betöltötték a Földet teljes kerekségében. Utolsó teremtett lény az emberpár.

A SEJT, a DNS-el a test legfontosabb, rendkívül bonyolult alapeleme. A DNS-ben van rejtve, az élő test tervezete, az összes egyéni sajátosságok öröklődő jellemzői. A SEJT rejti a Teremtő Istennek az élő testbe épített összes titkait.  A tudomány még ma is csak sejti az élet titkainak SEJTbe rejtett bonyolultságát. Így a SEJT megnevezés sem véletlen. A nyelv alkotója tudta, miért is ez a neve. A mai magyar nyelv a teremtés ősi nyelve, szavaiban hordozza a teremtés minden titkát. A DNS spirálja végtelen, nincs benne kor és halál kódjel, mert az ember örökéletre teremtetett.

 

Mi a DNS rendkívül összetett, bonyolult jelrendszerének szerepe a sejtben? *

A DNS-ben található a szervezet felépítésének adattára. A DNS kód, jelrendszer látja el a sejtet minden szükséges adattal, irányítja, szabályozza annak működését. A test összes sejtjében fellelhető egy számítógépes programhoz hasonlítható aprólékos részletességű jelkészlet sorozat. A programozók ismerik az egyesekből és nullákból álló jelrendszert, amely így is mutathat: 110010101011000. E sorrend meghatározó a program milyenségét illetően. A sejtjeinkben levő jelrendszer ehhez hasonló. E jelrendszer négy vegyületből áll, amiket a tudósok: A, T, G, C betűkkel rövidítenek. Példaként, ily módon vannak elrendezve: CGTGTGACTCGCTCCTGAT és tovább.

A leírás szerint összesen hárommilliárd ilyen betűjel van minden egyes sejtben.

Van 10 milliárdnyi testi sejtünk. S akkor a fenti bejegyzés, amely Francis S. Collins, a Humán Genom Project igazgatója tanulmányából van: „… összesen hárommilliárd ilyen betűjel van minden egyes sejti DNS-ben.”

S most ennek függvényében gondoljunk bele: a 10 milliárd testi: izom, zsír, bőr, vér, ideg, máj, ivar (hím-nő) stb. sejtünk mindegyikében egyenként 3 milliárd jel. Szerepük: a test – tudatunkon kívüli – tökéletes működésének szabályozása, örökletes tulajdonságok őrzése, átszármaztatása, a külső egyéni sajátosságok kialakítása: testillat, ujjlenyomat, hajzat, bőrszín és mások. Tudni kell, hogy két teljesen egyforma jellemzőkkel bíró egyén nem volt a hatezer éves emberi történelem alatt, bár a becslések szerint kb. 25 milliárd körüli ember élt ez idő alatt a Földön.

A DNS utasítja a sejtet, hogy valamilyen szervi folyamat végett, valamely meghatározott okból jelezzen. Tehát a DNS egy hárommilliárd betűs program, amely irányítja, vezérli a sejttevékenységet. Lehet nevezni egyféle használati utasítás szabályozónak is.

A DNS a teremtés isteni titkát hordozza. Az örökéletre tervezett emberi test felépítését, örökletes tulajdonságait tartalmazó, működését szabályozó, fejlődési folyamatát irányító, aprólékos pontosságú teremtői ütemterv.

A DNS kód egy csoda, nem kialakult – teremtetett! A DNS vezérletű élő SEJT, isteni, teremtői felségterület!

 

A kifejlődéstan „tudomány” szerint.

Szerintük az első sejt évmilliárdokkal ezelőtt, kedvező körülmény közepette, tervezés, irányítás nélkül, önmagától alakult ki az őslevesben. Szintén önmagától osztódott, fejlődött a mai életformákban ismert millióféle rendeltetéshez: növényi (vízi, szárazföldi), állati (barmok, madarak, hüllők, rovarok), emberi sejtek ezernyi változataivá. A szárazföldi: fű, fa, zöldség, gabona, azon belül: gyökér-, szár-, virág-, mag-, gyümölcssejtek millió változata a csodálatos sokszínűségében, hasznossági sokféleségében csak úgy magától. A rendeltetésnek megfelelő szerep betöltéséhez az átváltási gubancos lépéseket is önmagától. Önmagától alakult ki a DNS vezérlet, amely őrzi az egyéniséget is meghatározó jellemzőket viselő, női, férfi: szőr, bőr, izom, ideg, vese, zsír, ivar (ondó, pete), szívizom, tüdő, máj stb. Önmagától váltott át pikkelyről pihetollra.

Szerintük, de csak szerintük!

Hiába küszködik a kifejlődéstan „tudomány”, hamis érveléssel akarván elhitetni, hogy eme különleges – összetételében bonyolult, szétágazó szereppel, s rendkívüli fontossággal bíró – élő testi alapelem, a SEJT, csak úgy ukmukfukk, önmagától létrejött, kifejlődött az őslevesben, majd bármiféle tudatos tervezés, vezérlés nélkül, beszervezte magát növényi rostsejtekké, állati, emberi izom-, máj-, ideg-, bőr-, ivarsejtekké.

Az őslevesben a sejtek csak úgy vakon vették a megfelelő irányt, a kifejlődés kanyarjait, s alakultak növényi, állati sejtekké, irányítatlanul, különféle szerepet betöltő, különféle testi szerveknek az egymástól teljesen különböző felépítésű sejtjeivé fejlődtek. Vakon dőlt el, mely sejt lesz növényi, melyik állati, mígnem teljesen összeilleszkedtek testekké. S így, csukott szemmel, vakon, értelmes vezetés nélkül alakult ki az a minket minden szükségessel körülvevő, körülölelő, csodálatos összhangú természeti élővilág, ahogyan ismerjük.

Ám ez csak szerintük, a hitetlenség istengyűlöletétől megvakult, öntelt elmék siserahada szerint.

Mert egy oly fontos, bonyolult DNS jelrendszerrel vezérelt, sokrétű szerepet betöltő, élő testi alapelem nem jöhetett létre, nem alakulhatott ki csak úgy vakon, mindennemű irányítást nélkülözve!

Az ellenvéleményeket megfogalmazók kérdéseire az ilyen „tudománynak”nincs, érdemi – értelmes, világos, egészséges, észérvekkel alátámasztott, bizonyítékok sorait felvezető – válasza. Nincs! Semmilyen!

Tételesen, aprólékosan semmilyen átalakulási folyamatot nem vezettek le hitelt érdemlően bizonyítva állításaikat, úgy ahogyan az igazi tudomány megkövetelné: százból száz sikeres kísérlettel igazolva!

Csak a dogmatikus kifejlődéstan hablaty szöveg, és a felsőbbrendű, fennhéjázó magaslatról köpködött, ledorongoló megkérdőjelezhetetlen „tudomány”, mint varázsszó hangoztatása. A többit egy vállrándítással, gúnyos vigyorral, esetleg dühkitöréssel szokták elintézni. Ennél a pontnál hívják segítségül az évmilliókat, évmilliárdokat.

Mert szerintük – bamba feltételezéssel – időtlen időkön át az öntudatlan sejtek minden értelmes irányítás nélkül, osztódással, örökítő képességgel „kialakulhattak, szaporodhattak, az életképesebb marad fenn” elv alapján.

Aki ma azt állítja, hogy az élővilág tökéletes összhangban működéséhez szükséges összes bonyolult életjelenség önmagától, minden előzetes gondos, pontos, célszerű, észszerű tervezés, irányítás nélkül alakult olyanná, amilyennek ismerjük, a körülöttünk levő csodálatos természeti környezetben, az nem tudja, mit beszél!

Ismerve a sejtfelépítés bonyolultságát, a test működésében, s az öröklődésben betöltött szerepének fontosságát, ép ésszel bíró ember nem adhat hitelt ilyen állításnak!

Olyan ez, mintha az ócskafém telepen összegyűlt anyagoktól várnánk, hogy irányítatlanul űrhajóvá fejlődjenek. Vagy a szerves hulladéktelepen, élő szervezetek alakuljanak ki.

E „tudós koponyák”, a kifejlődéstan agytrösztjei azzal bizonyíthatnák állításukat, ha előállítanának bár egy szaporodni, osztódni képes sejtet. Ám e tudós koponyák az utóbbi körülbelül kétszáz év alatt –, amióta a teremtés tényét veszettül tagadják – még a legmodernebb műszaki felszereltséggel ellátott, külvilágtól elszigetelt térben sem tudtak előállítani egy életképes, önmagától osztódó, önmagát másolni képes sejtecskét sem!

Nem sikerült eddig, és nem is sikerül ezután sem, sosem! Ugyanis, az ember képtelen életet teremteni! Csak az adományul kapott, birtokolt életet képes átközvetíteni, átörökíteni utódaiba, a Teremtő által csodálatosan megtervezett, és élő sejtjeibe épített eszközök útján.

A tudós urak tudhatnák, hisz a mindennapi élet bizonyítja: ahol nincs észszerű tervek alapján végzett munka, ott csak zűrzavar az eredmény. Biztosan vannak köztük olyan tiszta elmék, akik tudják, hogy irányítás nélkül semmi nem jöhetett létre, ám a nagy hangadók nem engedik kifejteni az ilyesféle véleményt.

Jól szemlélteti a hivatalos álláspontot R. C. Lewontin genetikus egyik nyilatkozata a tanszéken: „Nem engedhetjük meg, hogy Isten betegye a lábát az ajtón.”

 

Bár a tudomány rengeteg hasznos találmánnyal segítette az emberiséget, azt kell mondanunk, hogy annak mellékhatásait nem tudja semlegesíteni, s így tönkreteszi a teremtett környezetet. Bármily alapvető – életjelenséget érintő – folyamatba nyúlt bele, az eredetit megváltoztató szándékkal, eddig csak annak tönkretételére volt képes. De azt is, hogy létrehoz a legmagasabb szinten oly vegyi-fizikai eszközrendszert, amely képes a földi élet tönkretételére, és akár teljes megsemmisítésére is. Rombolni mindig könnyebb volt, mint építeni!

Összevethető a Biblia teremtés beszámolóval és a teremtés ősnyelvével a minket körülvevő összesség. A földi környezetben az ősiségben végbement események, élővilágra vonatkozó jelenségeit kutatók által fellelt, feltárt – Özönvíz előtti-utáni – régmúlt nyomainak leletei, képanyaga. Ezekkel nem tud mit kezdeni a mai régészet. De efelőli bénaságukat nem kötik a köznép orrára. A földi őstörténet fellelhető tárgyi, épített bizonyítékai, amelyeknek kutatása meghaladja a mai ősrégészet „tudomány szent tehenének” tejelési képességeit, s ezért teljesen mellőzi, nem kutatja. Hallgat azokról, mint a sír. Ha elismerné szerepüket, akkor a teremtés tényét, a Teremtő létét is el kellene ismernie.

Egy biztos, ha a kifejlődéstan elmélet által sulykolt, nyögvenyelős, rögös, ragacsos – aki bírja marja – úton-módon jött volna létre az élet, akkor ma a Földön nem létezne a szeretetnek, rokonszenvnek, ragaszkodásnak egyetlen szikrája sem az élővilágban! Semennyi!

Az isteni teremtés alapeszméje viszont a szeretet.

Lehet követni az igazi orvosi kutatásoknak a sejtre, annak a testi egészség megőrzésében, az öröklődésben betöltött alapvető szerepére vonatkozó eredményeit. Azt a véleményüket: ha a környezet kellemes, a táplálék egészséges, nyugodt az idegi állapot, a lelki-érzelmi és erkölcsi egyensúly zavartalan, akkor az ember akár örökké élhetne, mert szerintük is úgy tűnik a test felépítéséből, mintha örök életre teremtetett volna!

A kedvező körülmények, hit, erkölcsiség, táplálék, levegő, víz, éghajlat feltételeihez is kötődik az örök élet.

 

Mindezeket összevetve a teremtés nyelve, a mai magyar nyelv szavainak mélyreható gyökelemzése nyomán nyert tudással, felismerhető, hogy a megnevezésekbe: állatok, növények, földrajzi térségek, vizek, folyók neveibe elrejtve szunnyadnak a régmúlt letagadhatatlan titkai.

————————————————————————————————————————————————

A genetikai tudomány egyik kutatói ágazata most azzal dicsekszik, hogy képes feltörni az emberi lény sejtjeinek DNS kódját, s azt átprogramozva, más irányt szabni az emberi testi lét jövőjének, hogy teljesen újratervezik az emberi nemet, minden egyes embert egy központból irányíthatóvá, és hogy ez lesz a legnagyobb biológiai forradalom az emberi történelemben.
Tönkretennék, ami teremtői-emberi vonás az emberben, a szeretetet, mint fő jellemzőt.
Az élő emberi sejteket szabad tanulmányozni, szabad megismerni titkaikat, de feltörni, otromba beavatkozással, alapvető tulajdonságaikat megváltoztatni, NEM! A sejt, a DNS jelrendszer teremtői felségterület! 
Az emberi nemet így megváltoztatni nincs engedélyezve senkinek, mert ez a legdurvább beavatkozás a teremtésbe! Az eredeti teremtői cél lerombolása: „Teremtsünk embert, a mi képünkre és hasonlatosságunkra.” Mivel ez a „tudományos” kontárkodás a teremtési műbe való illetéktelen belemocskolás, így ez lesz az istentelen, teremtés- és életellenes „tudomány” utolsó dobása!

————————————————————————————————————————————————

Figyelemmel kísérem a nyelv által követett, rögzített emberi történelem jelenségeit, mert tudom, hogy a teremtés nyelve a történelem egyetlen megbízható krónikása, ebbe nem nyúltak bele a hamisítók mocskos kezei, eszükbe sem jutott. A hivatalos történelmi beszámolók is átszűrendők, mert a történészet szavahihetősége a kifejlődéstan szintjén mozog. Annyira hihető, mint a gyógyszeripar egészségünkért, a hadiipar békéért, a bankárok nép jólétéért aggódása

A népek, nemzetek kialakulása is a nyelv szavaiban rögzült, azokon át követhető. Mindent rögzített a nyelv, ami az emberrel végbement a történelem viharos évezredei alatt! Mindent, mert a nyelv szóképzése mindenhol, minden eseménynél jelen volt! Ezért fontos az emberiség történelme eseményeinek, ok-okozat folyamatainak világossá tétele, mert csak a teremtés tényként elismerése, jelenségeinek kutatása nyomán lehetséges az igazi tisztánlátás.

Különben marad az a katyvasz, ami jellemzi a jelenlegi emberi világrendet, az oktatott történelmet a rengeteg megválaszolatlan kérdésével.

—————————————–

/*/ Francis S. Collins, a Humán Genom Project igazgatója, Az Isten Nyelve, írója (Free Press, New York, NY), 2006