TERVSZERŰ TEREMTÉS, VAGY „TUDOMÁNYOS” ZŰRZAVAR?

Mit igazol a nyelv: gondos, tervszerű teremtést vagy „tudományos” összevisszaságot?

A teremtés ma is élő nyelvének a belső szerkezetében fellelhető, követhető, tervszerűen, pontosan rendszerezett vázfelépítmény, az egész teremtésben létező gondos előretervezést, hajszálpontosságot, és az örök rendet igazolja.

A teremtés nyelvének az emberi örökítő sejtekben, génekben levő, onnan kipusztíthatatlan, kitörölhetetlen, utódokra hibátlanul, maradéktalanul átörökíthető hang- és gyökkészlete igazolja, hogy volt egy megtervezett kezdet.

E kezdet a teremtés pillanata.

A teremtés ma is élő nyelvében nincs semmilyen bizonyíték a tudomány által hangoztatott, erőltetett, oktatott kezdeti összevisszaságra, céltalan felfordulásra, átláthatatlan zűrzavarra, káoszra.

Amint a nyelvben nincs, úgy a teremtésben sem volt soha zagyvaság, zűrzavar, kiismerhetetlen, kiszámíthatatlan zűrös állapot. Az igazság csak tiszta lehet és átlátható!

Minden világos, határozott előretervezéssel valósult meg időben és térben pontosan, a legapróbb atomtól a leghatalmasabb égitestekig, a legfinomabb DNS csigavonal tekervénytől a legnagyobb élő testekig.

A nyelv nem igazolja a földi élet múltjáról „tudományosan” oktatott százmillió évek homályát.

Nem igazolja az életnek abba a feneketlen múltba belevesző, fejlődési kudarcokkal teleszórt, lassú vontatott, kínlódó, útkereső, minden terv és vezetés nélküli kialakulását.

Nem igazolja az emberi fajnak az alacsonyabb rendű vadakból évmilliók alatt, a Föld több pontján egymástól független, kínkeserves, buktatókkal teli kifejlődését.

Ugyanis, e nyelv – amelyet teremtéskor az annak szerkezeti vázával az emberi örökítő sejtekbe helyezett – már jóval előtte élt, létezett a Teremtő környezetének gondolatközlési eszközeként.

A teremtés nyelvében uralkodó rend teljesen ellentmond a káoszelméletnek. Az utódnyelvben rögzült, onnan visszahozott GENÉZIS, GENERE = eredet, származás, az ősnyelvi GYÖNYÖRŰ szó satnya módosulata.

Az eredeti ősnyelvi szó mutatja, hogy a dolgok GENÉZISe, eredete egy GYÖNYÖRŰ kezdet volt. A Teremtő az ember földi további teremtését, szaporodását is GYÖNYÖRŰ felemelő szerelmi, érzelmi-testi boldogságözön összességgel tette lehetővé az emberpár számára.

Mindenféle nemzés GYÖNYÖRrel indul.

A teremtés, a kezdet, nem nyögvenyelős, kínkeserves indulás, hanem a GYÖNYÖRŰ ÉRZelmi ÖZÖn. Ezt a GENÉZIS szó nem képes kifejezni, mivel utódnyelvi hang-módosulatával eredeti értelmét elveszítette. Csak a teremtés, alkotás száraz tényét írja le, de nincs benne a lágy mássalhangzók által kifejezhető alkotói érzelmi GYÖNYÖRŰség többletértelme.

A Földön – szárazföldön, vízben sarki jég alatt – fellelt, de titkolt leletek nem a tudomány által dogmaként sulykoltakat, hanem a teremtés tényét igazolják, de ezeket elrejtik az emberek elől. A teremtéstörténetben, de még a magyar ősmesékben leírt történetekben is fellelhető a követhető folyamatok valós, életszerű, világos értelmi kapcsolatrendszere.

A kifejlődéstan meséje viszont tele van a fajok közti áthidalhatatlan, átugorhatatlan, megmagyarázhatatlan szakadékokkal. Mindenhol hiányoznak az összekötő láncszemek. A kifejlődéstan az ősmesék hihetőségi szintje alatti. A kifejlődéstan még egyetlen állítását sem bizonyította be tételesen soha, száz kísérletből száz sikeres alapon.

A teremtés nyelvében olyan rend uralkodik, amely nem csak feltételezi, hanem igazolja, bizonyítja a gondos előretervezést. E gondos előretervezés és aprólékos megbonthatatlan rend a világegyetemben létező minden másra is érvényes.

A teremtés nyelvének alkotó alapegységei, meghatározó értelemhordozó elemei: hangok, ősgyökök, gyökszavak, hangcsoportok. Ezeknek a nyelvi vázszerkezet felépítményében való elhelyezkedése, előretervezett Rubik kockaszerű átforgathatósága, önműködő átrendeződése biztosítja a nyelv gördülékeny működését.

A teremtés nyelvének hangokra alapozott tökéletes szerkezeti felépítése a földi teremtésben levő következetes rendet igazolja.

A teremtés nyelvének az utódnyelvekben jelenlevő, fellelhető alkotó elemei, gyökszavai, hangcsoportjai igazolják, hogy az összes nyelv egyetlen ősnyelvből vált ki, annak szétágazásából indult el.

A teremtés nyelve azt mutatja, hogy egyetlen pontból, egyetlen alomból indult az emberi faj, az emberi történelem.

A Földön levő kezdeti teremtett rend megbontásáért a földi lények közül egyedül az ember felelős. A rendet az ember bontotta meg, önző kapzsiságával, és ma hatványozottan szenvedi annak következményeit.