TEREMTÉS A VÉGTELENSÉGRE

A Teremtőt nem korlátozza sem idő-, sem térhatár. Alkotásait két fő jellemző határozza meg: a csodaszerű kezdet és a végtelenség, az általa teremtettek, mind a végtelenség jegyében, céljával készültek. Alapelve: mindenben a kezdet a legfőbb meghatározó. Az Alkotó minden művét vállalta, ellátta meghamisíthatatlan kézjegyével. Minden, ami létező, magán viseli a végtelenségre tervezés alkotói kézjegyét.

Atom. Az anyagi világ alapja. Az atom, mint legkisebb részelem, az adott anyag jellemzőinek tömörített sűrítménye parányi helyen. Az atom alkotói: fő eleme a mag, s a körülötte keringő elektronok. A mag (nukleon) alkotói: protonok, neutronok. Minden atom fő alkotói: proton, neutron, elektron. A magban levő protonok, neutronok, a mag körül keringő elektronok száma, a maghoz, egymáshoz való viszonyuk: sűrűségük, pályájuk, sebességük határozza meg, hogy milyen anyag válik belőlük. Különböző atomok egymáshoz viszonyított száma egy molekulán belüli láncolata, a molekulák közti tér, sebesség, tömörség stb. szintén meghatározó abban, hogy milyen anyaggá állnak össze. Minden anyagnál az alkotó alap egyforma: protonok, neutronok, elektronok, és mégis micsoda széles skálája jön létre az elemeknek, több mint száz ismert vegyi elem a Földön. De a világegyetem többi égitestjein is még ki tudja, mennyiféle van, s még mi jön létre?! Mert nincs vége a teremtésnek! A teremtés végtelen folyamat! Minden, ami teremtetett, magán viseli a végtelenre tervezés sajátos alkotói kézjegyét.

Bolygók. A világmindenség bolygórendszerei működése, azonos alapelv szerinti az atom belső szerkezetével. Van egy központi anyaGi maG, amely körül forog az anyagi világmindenség, amely naprendszerekből, belőlük összeálló csillagrendszerekből (galaxis), csillagrendszerek fürtjeiből áll, kiterjedve a végtelen űrben. Az egész rendszer bonyolult csavarszerű körforgása, körforgalma, azoknak oda-vissza vonzásviszonyai önműködőre állítva, teremtői számítógéppel vezérelve, a bolygótestek belső hőjének megfelelő szinten tartása biztosítva a végtelen űr minden zugában. Az űrnek nincs vége, mert mi zárná le? Ezen is rajta a végtelenség egyedi bölcs alkotói kézjegye.

Színek. Egyszerű alapon nyugszik a színek világának összessége. Egyetlen tömör csomagba – a fehér színbe –, mint egy védőburokkal ellátott szabályos gömbbe sűrítve a színvilág összessége, amely kibontva, szétszórva, pazar színpompába borít mindent a körülöttünk levő élettelen és élővilágban. A színek keveredésének nincs határa. Ezen is rajta az egyszerűbe sűrített nagyszerűség, de viseli a színek végtelen változatainak alkotói kézjegyét is.

Zene. Zengő hangok harmonikus összhangzati teljessége az emberi érzés-, érzelemvilág hullámzásainak csodálatos tükörképe. A zene, akár az emberi arc, érzelmeink minden rezdülését kifejezi, a letört, mélyen lehangolt szomorúságtól, elsöprő, magasan szárnyaló örömig. Egyszerű csomagolásban. Az alaphangsor hangjaiból áll a világ összes dalkincse. Nyolc hangból (oktáv) néhány félhangból induló csodás dallamvilágban a legkifinomultabb emberi érzelmek belső rezdüléseit apró részletekig visszatükröző, kifejező fennkölt dallamok, harmóniák szerezhetők. A harmóniák kötődnek egyes alaphangokhoz, úgy keringenek a névadó zenei hang és alaphangsor magja körül, mint a bolygók a Nap körül. Soha nem született két egyforma ihletett dallam, szerzemény. Csak szándékos másolással ismétlődhet. A szerzői sajátosság felismerhető a dallamokban, s alkotói lehetőségeik végtelenek. A zenén is felismerhető az egyszerűből induló, végtelenbe kiterjedés lehetőségének egyedi azonosító alkotói kézjegye.

Számok. A számok világa: az alapszámsor csomagja egytől tízig. Az egy és az alapszámsor köré felsorakozó tízes, százas, ezres számkörök végtelene, amelyek állandó mozgásban vannak, mint a világmindenség bolyongó testei. Az egyből indul, a mindenség összességét felöleli, és végtelenbe vesző. A számsor soha, sehol nem ér véget. Ez is magán viseli a végtelen lehetőségek, határtalanság alkotói kézjegyét.

Élővilág. Az élősejt, benne a végtelenre tervezett, a teremtői számítógépben tárolt, követett, s feltámadáskor az elhunytak bármikor előhívható DNS jelkészlete, kódja, amely az egyén minden megmásíthatatlan jellemzőjét őrzi, és örökíti utódokba. A család, família, az egyben rejlő, kettős összetevőre (két komponens) alapozott emberi társadalom, de az egész élővilág is, mind az atom mintájára épül. A (cso)mag: két fő alkotó: férfi, nő, a központi mag. Gyermekeik – tíz, húsz – kis bolygók, akik körülöttük forognak, majd azoknak is. Így létrejönnek a családok bokrai (molekulák), egyre több, de amelyek a központi maghoz, az eredő párhoz kötődnek. A folytatás végtelenbe nyúló, nincs két egyforma köztük! Az élővilág soha véget nem érő csodálatos önműködő körforgásra állítva, önmegújító, öntisztító képességekkel. Rajta a biztosított végtelenség, a világegyetem összes Földszerű – élővilág számára kedvező feltételekkel rendelkező – bolygójának betöltésére, s ellátva a végtelenség alkotói kézjegyével.

Nyelv. Egy alaphangsor (abc), egy készlet, amely kb. negyven – füllel észlelhető, hallható – zúGó, penGő, konGó, zenGő han G-ból áll. E hanGokból épülnek az ősgyökök, gyökszavak, hangcsoportok, szó-hangvázak. Valamennyinek a hanolt G, éGi eredetű eGY az alapja. A hAlfa nyit, s a Zet csomeGál – a hangsorban. A GYökök szóbokrai, mint naprendszerek, a szavak értelmi fogalmi körei, hangvázak szócsaládjai, mint csillagrendszerek, s tágabb értelmi körbe rendeződésük, akár a csillagrendszer fürtök. Ez összességből kialakul a nyelv egészének mindensége. Ebből a hangsorból, hangváz és gyökrendszerből áll a világon valaha és ma is beszélt összes nyelv. Negyven hangból áll a több ezer nyelv összes szókincse, annak több százmilliós tömkelege. A Teremtő által alkotott alapnyelvből, a teremtés nyelvéből, nemcsak a ma létező 6-7 ezer nyelv, hanem végtelen számú új nyelv képezhető. Mily hatalmas, értelemmel teli, végtelenbe nyúló bővíthetőség! A nyelv is magán viseli a végtelenség bölcs alkotói kézjegyét.

Ugyanaz a felépítési, működési alaptörvény érvényes az atomokra, világűrre, zenére, színekre, számokra, nyelvre és az emberi társadalom szerkezetére. Mindannyi visszatükrözi az alkotói képesség határtalanságát. Mindannyin rajta kitörölhetetlenül a jól felismerhető a megmásíthatatlan, egyedi, egyszerű képleten nyugvó, de ennek ellenére, végtelenbe nyúló kiterjedésre képessé tevő alkotói kézjegy.