SZÓEREDET

Egy szóra bizonyos eredetet ráfogni könnyű, bizonyítani már nehezebb, mert rá kell mutatni a név, megnevezés fő jellemzőjére egy ösztöni hangban, ősgyökben, gyökszóban. Ez az alap. Elő kell sorolni az adott nyelvben a név, megnevezés keletkezése okait, nyomait, a rokon értelmű kifejezésekben létező hasonlóságokat, az értelemhordozó gyökök, hangcsoportok jelenlétét, a másodlagos jellemzőket, a párhuzamos értelmi kapcsolatokat, bokrosodást. E próbatételbe buknak bele az erőltetett szóeredet meghatározások. Egy példa röviden: Az OSZTOVÁTA szóra a hivatásos nyelvészet csípőből vágta, lőtte rá a szláv eredetet. Szerintük a SZŐTTES, SZÖVET, SZŐ, ÖV, OSZT finnugor, a TAFOTA (selyem) perzsa, a POSZTÓ szláv. E szavak alapjai az SZ, V, T, F, M, P hangok. SZ hang: SZéles kiterjedések, öSZvességek (régies), SZövevény V hang: VETés, Váltás, öVezés, öszVEsség, taVota T hang: TeTT, Tömör, veTés, Tolás, oszTás, kereszTezés, TafoTa, TavoTa, érinTés F hang: taFota, Finom, Fonat, Fota (nemzés) M hang: Mozgás, Matatás, Mű, Működés P hang: Pászma, Posztó, Pokróc, Ponyva E hangok, fő értelemhordozókként részt vesznek a szövés műveleteinek szóban megjelenítésében. Az OSZTOváta vagy SZÖVŐSZÉk teljesen az OSZTás-SZOrzás MATeMATikája MATató beállítása alapján működő SZerkezeT. A SZÖVőt, szöVŐT felVETik, e műveletet MATóllával, VETőlővel kezdik. A SZÖVÉS PÁSZmákban történik. A SZÖVÉS, SZ-ÖVÉS a kereSZTeződő SZálak közt a másik SZálak szintén kereSZTező jÖVÉS-menése. A Fonalak egymás sűrű, töMÖTT, TÖMött ÖVEzése, amelyek mintegy SZÖVETkeznek, hogy létrejöjjön a SZÖVÖTT ÖSZVESség, SZÖVEDék, a SZÖVET, SZŐTTES, VÁSZON, POSZTÓ stb. Az oszTOVÁTÁn szövik a Finom FOnaTú TAVOTÁt, TAFOTÁt. Mindezek FOSZló, SÁVokra FOSZlatható, elPUSZtítható anyagok. Továbbiak a címszavaknál. Eldöntheti az olvasó – főleg a szótár használatakor – miért igazoltan a magyar nyelv sajátjai a fenti, de az összes szavak is. Alapelemeikre bontva első csengésre közérthetőek: élő hangok, ősgyökök, gyökszavak, hangcsoportok különleges magyarázat nélkül felismerhetőek, ahogyan vidáman, élő frissességgel elsétálnak előttünk.