REFLEKTÁL

REFLEKTÁL – Megjegyzést fűz valamihez. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] Ahhoz, hogy megjegyzést fűzzön valamihez, elsődleges FELtétel, hogy érzékelje, FÜLlel megHALLja. A RE jelentése: újRA, vissza, RÁ-. Az FL, FÜL és FELel. Vagyis: REFLEKTÁL = RÁFELEL. Az FL párosnak a szóban való jelenléte ősmag(yar)-nyelvi eredetre vall. Kevés magyar szó van FL párossal, de annál számottevőbb a páros hangjainak értelemadó gyökalkotóként való jelenléte.  

Egy kis kitérő a világosabb átláthatóság végett. A magyar nyelvben a következő szavak gyökeinek alaphangjai: A FÜL, amely (f > h) hall, és ráfelel. Aki FAL, az eszik. A FAL FELület is, amely házak, FALu, (f > p) PALota elemei. Továbbá f > v váltással VILág, világosság (viláng). Fordított alakja fülalakú LEVél, f > p váltással a LEPkék szárnyainak fülformája. A FÚL ige (f > sz) SZÉL, amely kapcsolatban van ezekkel. A lágyított L hanggal: FOLyik. A fülformák: fül – fil, f > v, l > r váltással VIRág, v > sz és f > p váltással a FÜLalakú PELyhes SZIRmok, valamint a kellemes érintésű SZŐR. A SZŐR, SZIRom, CIRógatás összetartozása is érezhető. És itt átmegy a SZORzatok területére, mert a felsoroltak szorzati értelműek is, hiszen mindannyiból temérdek mennyiség van.  

E kötött mássalhangzó-páros jelenléte az utódnyelveiben jelentős, és még érthetőbbé teszi a jelenséget. Ugyanakkor erőteljes bizonyíték az ősanya-nyelvből, az ősmag-nyelvből, az ősmag)yar)-nyelvből való eredetükre! Példa rá a latin florulent – virágzó, a virent, virens – virágzó, virágos. A fol, pil – szőrrel kapcsolatos alapszavak (románul szőr – floc). A latin flora a növényi élővilág, leveleivel, virágaival, hamvas, pelyhes szirmaival. A flamen – fuvallat, szellő, a flamma – lángol, ég, tehát világít. Románul flamura – lobogó (v > b), amelyet fúl a fuvallat, a szél, a fluture – lepke. A beszélőt hallja a fül. A fluid – folyékony, fluvial – folyami, a flux – áramlat. A foliaţie – a levelek elhelyezkedése a rügyben. Az fl páros a Golf áramlat nevében is jelen van. A virág megfelelői: az angol flower, francia fleur, galíciai, katalán, portugál, spanyol flor, olasz fiore, román floare. A fal angolul wall. Az áramlat franciául flux, latinul flumine. A lepke: angol butterfly, francia papillon, galíciai bolboreta, katalán papallona, olasz farfalla, portugál borboletta, román fluture, latin papilionibus, wallesi pili pala.  

Meglehet nem mindent soroltam föl, de az FL páros (összes változataival) magyar nyelvi kifejező erejére és az utódnyelvekben való jelenlétére elég bizonyítéknak. Még hozzátenném, hogy a németnek kikiáltott kiFLi is magyar eredetű szó. A FL tengelyhangzója bizonyíték erre. A kiFLi alakja a FÜLre emlékeztet, eredeti szóalakja lehetett kifüli is. A kiflivel kapcsolatosan még: A germánok, németek nem voltak családban élő nép, még szavuk sincs a család megnevezésére. Az ősmag(yar)-nyelvi eredetű, latin Familie szót használják erre, és ez bizonyíték, hogy a család intézménye külső hatásra alakult ki náluk. Akkor meg hogyan sütöttek volna – bensőséges családi légkör körülményeit, hangulatát igénylő – (pék)süteményeket az ősmag(yar)-nyelvet beszélők előtt, hiszen a pék szó is ősmag(yar)-nyelvi eredetű szó. Több mint valószínű, hogy az ősmag(yar)-nyelvet beszélő avarokkal (bavarok – bajorok) keveredve kezdtek otthonos háztartást vezetni az addig törzsegyvelegben élő, asszonyaikat közösen használó, akkor még állandóan gerjedező, ármánykodó germánok. Jelen napjainkban is Bajorország az a hely, ahol a művészetre, szépre, jóra legérzékenyebb német nyelvű nép él.  
Visszatérve a REFLEKTÁL szóra: a KT páros: a valaki által beszélt, FÜLlel hallott ismeretet iKTatja a lüKTető elmébe, és RÁFELEL. Összegzésként: a REFLEKTÁL ősmag(yar)-nyelvi elemekből épülő kifejezés. A KT páros alvó K.T – T.K teremtőgyök a szóban. Ennek hangjaiból építhető a KéT, KeTtő, KöT vagy a TuKmál azaz beszélget szavak. KÉT személy TUKmál, egymás kérdéseit tudomásul veszi, RÁFELEL, azaz REFLEKTÁL, és egyezséget KÖT.