RADIKÁLIS

RADIKÁLIS – Gyökeres megoldásra törekvő. [NEM latin] A RADIKÁLIS is R.D – D.R gyökből képzett szó: RaD – DaR. A szókezdet: RADI – gyökér, eREDEt. A szabados elvűek (liberális) által állandóan ócsárolt igazi, céltudatos, értelmes RADIKÁLIS* nem akar egyebet, mint visszatérni életvitelével az eREDEti életmintához, erkölcshöz – a gyökEREkhez, gyöKEREKhez, mert úgy KEREK az élet, amely a tEREmtés céljainak megfelel. A D hangcsoport – ADI – az igazi rADIkális nem levegőben céltalanul hADOnászó, hanem a jó célok megvalósításának ősi eszközeiről birtokolt komoly ADAtok nyomán halADÓ. Ehhez való szándékát szóban is kifejti. A D.K – K.D gyök: DiK – KiD, a raDIKális erőlköDIK, erőt fejt ki, szánDÉKát szóban is megfogalmazza, de nem ordít, higgadtan, megfontoltan, céljait, elveit kifejtve, szilárd meggyőződéssel beszél. Ezt egy székely szó, a monDIKál mutatja. A kisgyerek, addig monDIKál, míg anyukája végül figyel rá, mit is kíván. Tehát beszél, tesz a cél érDEKében, mígnem eREDEti célja KEDvező, gyökeres megoldást talál. S ami fő: úgy él, ahogyan beszél. Az IK – KI ősgyök mozgást: IKlat, személyt: egy IK, más IK és sOKasodást: IKer, IKra jelent. Vagyis: IKlat, mozog, tevékenykeDIK, mivel ösztönösen vágyIK, KÍván visszatérni gyökereihez, az eREDEti életmintához, mert ott talál éltető erőt. A K hangcsoport – IKÁ – az eltÖKÉlt, megAKAszthatalan, elsIKÁlhatatlan, KEmény szándÉKÁt mutatja, mivel komoly OKAi vannak rá: a lét a tét. A K.L – L.K gyök: KáL – LéK, a radiKÁLis gondolkodást nem lehet elfojtani, elsiKÁLni fölötte a talajt, mert úgyis LÉKet talál, felszínre tör, még a betonon át is. Kemény céLOKat fogalmaz meg önmaga számára és tartja magát azokhoz. Ez a gyökér törvénye. Az L hangcsoport – ÁLI – nem engedi ÉLEtvitELÉt az eredeti mintától eltérni, nem kíván elsILÁnyulni a szabados elvek kínÁLAta: szabad-szerELEm, erkölcstELEnség, becstELEnség mintái szerint. Ezek nem az ő igazi ÉLEtELEmei, inkább annak ELLEnségei. Benne rejlik a kifejezésekben: az erkölcstelenség, becstelenség, a maga elé igazi ÉLEtcÉLOkat kitűző embernek ELLEnségei. A szóvégi L.S – S.L gyök: LiS – SiL, az igazi radikáLIS nem SILányulhat el, elveit feladva.

/*/ Az igazi, céltudatos, értelmes radikálist nem politikai színtéren kell keresni, mert az ilyen ember az egyszerű, szerény életvitelével mutatja ki elvhűségét. Az elvhűség és húselvűség két különböző irány. Ez különbözteti meg az igazi radikálist a politikai radikálistól.