RADIKÁLIS

RADIKÁLISGyökeres megoldásra törekvő. [bérnyelvészet szerint: latin]

A RADIKÁLIS is R.D – D.R gyökből képzett szó: RaD – DaR. RADIK = gyökér, ősnyelvi szó.

A szó átforgatható: RADIK – eREDIK – KIDER – DERÉK.

RaDiK – eReDiK – KiDeR – DeRéK hangváz: R-D-K – R-D-K – K-D-R – D-R-K.

Az, hogy ki igazi DERÉK RADIK(ális), aki tényleg RAgaszkoDIK az ősi teremtői életviteli gyökerekhez, KIDERül a viselkedéséből, életviteléből.

A szabados, liberális – csak a mának élj – elvűek által állandóan ócsárolt igazi, céltudatos, értelmes RADIKÁLIS nem akar egyebet, mint visszatérni életvitelével az eREDEti életmintához, erkölcshöz a teremtésig – a gyökEREKhez, gyöKEREKhez –, mert úgy KEREK az élet, amely a tEREmtés céljainak megfelel.

A D hangcsoport – ADI – az igazi rADIkális nem levegőben céltalanul hADOnászó, hanem a jó célok megvalósításának ősi eszközeiről birtokolt komoly ADAtok nyomán halADÓ, és hálaADÓ. Ehhez viszonyulását, megvalósítási szándékát, mÓDOzatait szóban és tettekben is kifejti.

A D.K – K.D gyök: DiK – KiD, a raDIKális gondolkoDIK, erőt fejt ki, mondhatnánk: erőlköDIK, szánDÉKát szóban is megfogalmazza. KIDomborítja céljait, elveit kifejtve, de nem ordít. Higgadtan, megfontoltan, szilárd meggyőződéssel beszél. A kisgyerek, addig monDIKál (székely szó), míg anyukája végül figyel rá, mit is kíván. Tehát beszél, de tesz is annak érDEKében kitartóan, mígnem eREDEti célja KEDvező, DIKáló, a gyökeres eredetihez visszatérő megoldást talál.

S ami fő: úgy ÉL, ahogyan BESZÉL.

A követendő jó vagy rossz életminta eREDményei hosszú távon mutatkoznak meg. Több mint 2000 évvel ezelőtt egy fiatalember mondta: „Gyümölcseikről ismeritek meg őket.…” Az életmód gyümölcseinek* beéréséhez hosszú idő kell. Ha rossz gyümölcsöt terem, akkor beteg a fa, beteg a gyökér, a RADIK. Tehát a gyümölcsről KIDERül, milyen a RADIK.

Az IK – KI ősgyök mozgás: IKlat. Személy: KI? Egy IK, más IK. De sOKasodás is: IKer, IKra. Vagyis: IKlat, mozog, tevékenykedIK, reménykedIK, mivel ösztönösen vágyIK, ván visszaKEREKEDni, visszaKEREKÖGYni a GYÖKEREKhez, az EREDEti életmintához, mert ott talál éltető ERŐt, és hosszú távon EREDményre vezető célirányt.

A K hangcsoport – IKÁ – az eltÖKÉlt, megAKAszthatalan, elsIKÁlhatatlan, KEmény szándÉKÁt mutatja, mivel komoly OKAi vannak rá: tudja: hosszú távon, a lét a tét.

A K.L – L.K gyök: KáL – LéK, a radiKÁLis gondolkodást nem lehet elfojtani**, elsiKÁLni fölötte a talajt, mert úgyis LÉKet talál, felszínre tör, még a betonon át is. Kemény céLOKat fogalmaz meg önmaga számára és tartja magát azokhoz. Ez a gyökér, a RADIK, az élet törvénye.

Az L hangcsoport – ÁLI – nem engedi ÉLEtvitELÉt az eREDEti mintától eltérni, nem kíván elsILÁnyulni a szabados elvek kínÁLAta: szabad-szerELEm, erkölcstELEnség, becstELEnség mintái szerint. Ezek nem az ő igazi ÉLEtELEmei, inkább annak ELLEnségei. Benne rejlik a kifejezésekben: az erkölcstELENség, becstELENség. Ezek – a maga elé igazi ÉLEtcÉLOkat kitűző – embernek ELLENségei.

A szóvégi L.S – S.L gyök: LiS – SiL, az igazi radikáLIS nem SILányulhat el, elveit feladva.

Az igazi RADIKálist nem politikai színtéren kell keresni, mert az ilyen ember az egyszerű, szerény életvitelével mutatja ki elvhűségét.

Az elvhűség és húselvűség két különböző irány.

Az elvhűség különbözteti meg az igazi RADIKálist, a húselvűmindent a testnek, csak a mának élj – szabadelvű liberálistól.

————————-

/*/ Az emberiség – történelme folyamán, napjainkig – követett életmódjának eredményei, gyümölcsei láthatóak a mai világon. Csak szét kell tekinteni.

/**/A történelem folyamán sokan életüket adták elveikért. Mások hosszú éveket szenvedtek börtönök, munkatáborok iszonyatos körülményei közt megalkuvás nélkül, ragaszkodván az eredeti ősi teremtői törvényekhez.