NADRÁG

NADRÁG – Deréktól combig, térdig vagy bokáig érő, a két combot és lábszárat külön-külön beburkoló felső ruhadarab. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A NADRÁG N.D – D.N gyökbővítmény: NaD – DeN. Természetes, hogy a ma NADRÁGnak nevezett ruhadarabot az ősmag(yar)-nyelvet, az első nyelvet beszélők találták fel, mint legrégebbi nép.

Ez ősnyelv szavaiban elrejtve jelen van a történelem. E nyelv szavai, mint földtani üledékes rétegződések, őrzik az igazi titkokat, azok időrendi sorrendjét. Nincs szükség bölcseleti szólamok megszövegezésére, mivel e nyelvnek minden egyes szavában benne van az általa megjelenített kép összes jellemzője. A mai magyar nyelv ez ősnyelvnek egyenes leszármazottja. Csak kifejezései egy része szakadt ki belőle végképp, hogy más nyelvek alapja legyen, de minden nyelvfelépítési jellemzőjét megörökölte az ősnyelv-anyának vagy anya-ősnyelvnek. Hangjai, gyökei, értelemadó hangcsoportjai, szavai jelen vannak az utódnyelvekben, az eredeti értelmet képviselve, de amely értelem csak a mai magyar nyelvbe visszahozva elemezhető! Mint mindennek a NADRÁGnak is több neve volt az ősmag(yar)-nyelven. Mik a jellemzői még? Például: hosszú, pántos, burok, bujtató, esetleg belebújó, lehet salapolni, vándorolni benne. Megvizsgálva néhány NADRÁGot jelentő – idegen nyelvek által örökölt, módosult – szóalakot található összefüggés. Például a finn housu, német hose a HOSSZÚ szóból. Továbbá a PÁNTos (pánttal felkötött) jelentésre: a görög pantelóni, japán pantsu, angol pants, francia pantalons, olasz, román pantaloni. A BUROKra a latin bracæ, orosz bryuki, ukrán bryuky. Az észt püksid, norvég bukse, dán bukser, izlandi buxur a BU gyök (burok) mellett KSZ párost is tartalmazzák, amely párossal bontva alkothatók a KÁSZú (üreges), KÚSZó (belekúsztatni a lábat) szavak, ez utóbbi a kínai kúzi. A beleBÚJóra a koreai baji. De a SALAPol-ra is, a szuahéli suruali, maláj seluar, szomáli surwaal, indonéz salawal. A szudáni hausza nyelven wando, mint (vándor)útravaló ruhadarab. 

E ruhadarabot az ősmag-nyelv beszélői használták előbb, a fenti megnevezésekkel. A magyar nyelvet beszélők megörökölték a jellemző kifejezéseket, de a NADRÁGot nem azokon nevezik. Meglehet, hogy a NADRÁG szó később alakult ki, de csak a nyelvek szétválása előtt, mivel a dél indiai telugu nyelven Ḍrāyaru a neve, amely szóban megtalálható a DR páros. Tehát a megnevezés ősnyelvi és magyar. Magyarul bontható, magyarázható szó. Meg kell jegyeznünk, hogy a NADRÁG a kezdetekkor NAGY (nad) találmány volt. Az addigi lepelruha, burok, burka, a mindennapi sürgés-forgás közepette gyakorlatiatlan volt, munka közben mindig föl kellett hajtani az alját, és egy madzaggal a derékrésznél körülövezni. Hideg éghajlatú tájakon egészségtelen. Ágyékban nem védett. A női viseletnél megoldották a több réteggel. A férfi viszont erdőn-mezőn járt, s különböző foglalatosságában gátolta a lepelszerű burka. Ezért volt szükség olyan ruhadarabra, amely a test vonalait követte. Milyen követelménynek kellett megfelelnie? Több ok képzelhető el, amelyek mindegyike névalkotó jellemzőt takar. Egyik: az ébrenlétének jelentős részét lóháton töltő ember összeizzadt a ló hátával vagy a nyereggel, és csupasz lábszárát fújta a hideg szél. A kifejezésben a D a kulcshang, amely jelen van mind a neDves, mind a hiDeg szavakban. Az első szótag – NAD – eképp a NEDvességgel kapcsolatos. Itt még az is belefér, amit a CzF Szótár ír róla: „a magyar nád röviden nad és nadrág gyöke között először hangazonságot lelünk, továbbá azt gyanítjuk, hogy a magyar is a nadrág nevü ruhát azon tulajdonságáról nevezte, mely szerént szárának csövei mint a nád üresek, nádminőségüek.” Ez is egy szempont, névalkotó jellemző, mivel a hasonlóság valós, hasonlít a NÁDRA, de nem ad egyebekre magyarázatot. A naDRág DR hangpárosa, mint alvó D.R – R.D gyök: DeR – ReD, jellemzőt rejt. E két hang hiDEGgel kapcsolatos. A székelyföldi  Erdővidéken, aki fázik: ciDRizik, diDEReg, DERmed. És az R, a RÁG? Talán, mert a NADRÁG gyakorlati haszna összetettebb: nem RÁGta a fájdalom, mint addig az izzadástól felpállott ülepén keletkező sérülés miatt. Azt mindenki tudja, hogy övön aluli ügyeink, amelyekről nem illik beszélni, legkényesebbek, befolyásolják egészségünket, kényelmünket, közérzetünket mindennapjainkban. Ha ott nincs rendben valami, nagyon idegesítő tud lenni. A szóvégi ÁG jelenti a ruhadarab két ÁGát. Az N D R G mássalhangzók közül a D R G is beszédes. A G > K (zöngés > zöngétlen) váltásnál D.R.K alakzat a DeRéK szót adja. A NADRÁG DERÉKon RÖGzített. A DR hangpáros tengelyhangzó, jelen van a vízzel kapcsolatos hiDRo, viDRa szavakban. De a coNDRA szóban is. A coNDRAposztóból NaDRÁGot varrnak. A coNDRa tengelyében levő NDR összevont két páros (nd, dr) a NaDRág szó három hangzóját tartalmazza. Ugyanakkor a DR kötött mássalhangzó-páros az ősi, bőr jelentésű DERme szó gyökalkotója. A DR páros értelme bővül az ezt a párost tartalmazó idegen szavak értelmének ismeretében, ahol sok esetben a körülfogás, keretben tartást jelenti, amely jelentés a magyar nyelvből indult. Ilyenek az olasz quaDRo, francia caDRe, román caDRu és mások. Az ND kapcsolat a coNDra posztóban, a váNDor szóban is jelen van. A NADRÁG úti ruhaként nagy értékű (nad értékű). Erdővidéken NAGYRÁGnak is mondják. A GYR . R.GY gyök: GYaR – RoGY szintén jellemzőt rejt. A naGYRág GYARolható, azaz mindennapra való ruhaDARab. De testhezálló, és ha kell, ROGYasztható is. A NADRÁG megnevezésénél az ősmagyar nyelvet beszélők gyakorlati érték, képi látvány, a hatásokban kiváltott érzések alapján adták a megnevezést ötletszerűen. Nem bízták nyelvészekre, mert akkor még ma sem volna neve. A NAD gyöknek a NEDvességhez kötődését az is bizonyítja, hogy az utódnyelvekben a NAD gyök, izzadást kifejező szavak alapja. Példa rá a román a NĂDuşi = izzadni. Még fontos megjegyezni, hogy ez a szó nem egyik napról a másikra alakult ilyenné. Egy pillanat alatt csak az ösztöni ősgyökök (id, hű, hő, jó, jé stb.) születtek meg. Ez esetben a használat során a jellemzők beleépültek a névbe: olyan lyukas, mint a NÁD, nem diDeReG benne. Nem RÁGja az ülepét. Aztán összeálltak a jellemző gyökszavak. A román nyelv által használt nădrag az utóbbi évszázadok együttélése nyomán átvett szó lehet.