Mit mond a teremtés nyelve Jézusról és szerepköréről?

Az alábbiak nem igazolják azt a ferde nézetet, miszerint Jézus pártus herceg volt.

Ha Jézus nem az, akinek a Biblia leírja: Isten Földre küldött Fia, akkor neki minden egyes szava hazugságnak minősülne, holott egyetlen hazug szó sem hagyta el száját.

Nem lenne igaz a megváltás, az emberiség belepusztulna erkölcsi szennyébe!

———————————-

JÉZUS – A JÉZUS, JÉZUSZ név A J.Z – Z.J gyökből indul: JéZ – ZeJ, és több névadó jellemző sűrítménye. Egyik a kicsiny újszülött, mint JESZke, iJEDős kis JED, gida, azaz diszke (szép) kisbárány, aki JÁSZolban fekszik, alszik: JEZuska, JESZuska, a kisbárány.  Ismert a Bibliából: ő Isten Báránya.

A J.SZ – SZ.J gyök: JeZ ZeJ, JeSZ – SZeJ jelent még JESZtőt, veSZEJtőt, JŐZtest azaz GYŐZtest (j > gy) is az ellenségei felett. JÉZUS a kísértést kiállván, leGYŐZte Sátánt és az utolsó próba előtt kijelentette tanítványainak: Bízzatok, én leGYŐZtem a világot. Mint mennyei felkent király, GYŐZ e világ gonosz urai fölött a kijelölt időben.

A Z hangcsoport – ÉZUJÉZUs a bIZAlom igAZI forrása. Az általa megígért királyság alatt pAZAr áldások ÖZÖnével árasztja el igazhitű követőit.

JÉZUSZ – SZUJÉZ Rubik-kockás átforgatás mutatja, hogy SZUJÉZ = felemelkedik.

JéZuSZ – SZuJéZ hangváz: J-Z-SZ – SZ-J-Z azonos hanganyag.

E jelentést magyar gyökszavak igazolják: a paSZUJ (fuszulyka, paszuly) SZŐLő, SZULák (j > l) szavakban jelenti a felemelkedő kúszást, SZUJást. JÉZUS felemelkedett, SZÁLLt (szuly) a mennyekbe, és onnan LÉSZen eljövendő.

A JED gyök az ősi nyelven kisDEDet, de kisbárányt – JESZke, iJEDős kis JEDke –, és GIDát is jelentett, akit teJEDdel táplálsz. Némely utódnyelvben a kiGIDa neve ma is JED.

A J.Z gyök a JŐZtes, azaz GYŐZtes, GYŐZő szavak gyöke. Az ősi JEZréel mezeje, GYŐZelem mezeje volt, JIZráel név Isten elleni GYŐZtest jelent.  JÉZus nevének másik jelentése szintén GYŐZő, GYŐZtes.

A ZÉJUSZ fordítás isteni eredetét leíró.

JéZuS ZéJuSZ hangváz: J-Z-S – Z-J-SZ

————————– 

Igazolja-e egyértelműen a KRISZTUS név a keresztre feszítést?

 

KRISZTUS – e név K.R – R.K gyökbővítmény: KIR RIK. Bibliai ígéret szerint KRIsztus KIRályként tér vissza a mennyben, RIKító dicsőségben.

Nem azért KRISZTUS, mert KERESZTbe ácsolt bitófa volt a kivégzőeszköz. Bármily furcsa, de ezt egyértelműen még nem bizonyította be senki. A rómaiak használták a keresztácsolatú, de a szálfa bitót is. Nem zárható ki, de nem bizonyított.

A KRISZTUS névvel már életében illették, amikor még nem is gondoltak kivégzésére. Jézus kérdezte tanítványait: Ti kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.

Honnan a KRISZTUS, azaz KERESZTES név?

Az édeni bukás után, az eredeti nyelven megígért Megváltó másik címe KERESZTES volt.

Az első család kialakulásakor gyakorlattá vált minden begyűjtött élelem egyenlő elosztása. Egy adott KÖRbe lerakott élelmet, két egymásra merőleges vonallal OSZTották négyfelé: KÖR OSZT. Ezt jelképezte az OSZTott KÖR.  Az ígéret szerint a MEGVÁLTÓ igazságosan osztja el a teremtői áldásokat. Péter nem légből kapottan válaszolt, hanem élő ígéret szerinti reményt fogalmazott meg: Te vagy a KERESZTES, az élő Istennek Fia.

Tehát a kört négy részre osztó, KÖROSZTÓ KERESZT, az igazságos, egyenlő eloSZTás jelképe volt már az első emberi család négy személyre bővülése óta. Ezért rajzolnak jelképesen KERESZTet a megszelendő KÖR alakú kenyérre.

Nem a kivégző bitó jeleként!

KRISZTUS  a javakat, áldásokat egyenlően eloSZTó szerepet tölti be, miután megtisztítja a Földet és a Föld körüli légteret mind a négy égtáj irányában a gonosz erőktől. Ő KERESZTezi a világuralmi tényező, Sátán, a nagy ellenálló útját, és a meghatározott időpontban elpuSZTítja, kitörli a létből. Ezt jelenti a másik neve, a MESSIÁS is: megsemmisítő.

Az R.SZ – SZ.R gyök: RiSZSZeR, KRISZtus, az Atya ígérete SZERint RÉSZt nyer a mennyei hatalomban, de RÉSZt juttat a hozzá hűségeseknek is áldásaiból. Meghatározó RÉSZe, SZERepe van az atyai SZER végrehajtásában. Fő jellemzője az igazi tevékeny SZERetet.

KeReSZTSZeReTeK hangváz: K-R-SZ-T SZ-R-T-K.

Mivel a KERESZT alapjelentése: egyenlő, igazságos eloSZTása az áldásnak, így e SZERt világszinten ő vezényli le.

Az SZT hangcsoport – ISZTUKrISZTUs áldásokat OSZTÓ azok részére, akik tISZTÁn megőrzik magukat a világ szennyétől.

A T.S – S.T gyök: TuS, TőSSőT, az ő földi létének végén átélt gyötrő TUSáiról, testi-érzelmi TUSakodásáról szól. A nyomatékoló SŐT gyök, a gonoszság határozott eluTASítását, elutaSÍTását, messzire elTASZÍTÁSát, s az igazság győzelmét jelenti.

A küzdelem, TUSakodás az őt megvalló követőknek is kijut, mivel megvetett, SUTba dobott népként, gúny tárgyai.

———————–

MEGVÁLTÓ – Az Édenben esett bűn miatt kegyvesztett emberi nemet nem dobta el Teremtő Istene, hanem ígéretet tett, hogy az asszony MAGVÁTÓL származik szabadítója, a MEGVÁLTÓ. Tehát asszony MAGVA ÁLTAL lesz szabadításuk, aki emberi alakban jön el a bűn mocsarába süllyedő emberiség életjogát visszaváltani, meg szabadítani.

A nyelv igazolja ezt: MeGVáLTó – MaGVáTóL – MaGVa áLTaL hangváz: M-G-V-L-T – M-G-V-T-L – M-G-V-L-T-L.

Azért született emberként, hogy jobban megértse az emberi lény korlátait: testi gyengeségek, fájdalmak, fáradtság, betegség, vérségi – szülő-gyermek – kötődés és egyebek.

 ———————-

MESSIÁS – A várt megváltó (tulajdonnévszerűen) Jézus Krisztus. Emberfölötti szabadító.

A MESSIÁS szó az M.S – S.M gyökkel indul: MeS – SeM. A szó már az Édenben történtek után kialakult, tehát nem héber szó, és nem görög > latin közvetítéssel került a magyar nyelvbe, mert ez már az ősiségtől jelen van a teremtés ómagyar ősnyelvében. A MESSIÁS reményt adó teremtői ígéret volt az elrontott állapot helyreállítÁSára.

A MESsiás előbb MESter, kiképzett feladatvégrehajtó.

A MESsiás MEGSEMísít, MESSEmisít, SEMmissé, semMISSÉ teszi a sátáni bűnt és következményeit. Tehát a MESSIÁS megSEM-MISÍTŐ is (sem – mes). A MESSIÁS SEMMISSÉ teszi a gonosz világuralmat, láthatatlan és látható uralkodóit, minden eddigi eredményeikkel együtt.

MeSSiáS – SeMMiSSé hangváz: M-S-S-S – S-M-M-S.

A MESSIás MEGSEgítő, MESSEgítője a megigazulni kívánóknak. A messiJÁS a JÓ, JAV, tehát Isten megszemélyesítő képviselője. Ő a messIJÁS, a koronás, ÍJAS a Jelenések könyve 6 rész 2. versében.

A J.S – S.J gyök: JeS – SeJ másik jelentése az ősnyelven: JŐZtes, GYŐZtes, messiJÁS. Minden hangváltással ezt mondja: JÉZus, JEZréel, JIZrael, íJÁSZ, GÉZa, GYŐZő, VESZejtő stb.

Ő kell elMESSE a bűn folytonosságának fonalát. Szerepe a megváltÁS, helyreállítÁS. MESsiás, Istentől kinevezett MESter, csak egy arra érdeMES, neMES SZEMélyiség lehet, és – emberiséget megváltóként – a tökéletes életteliséggel, hibátlan testiségűre teremtett Ádámmal egyenlő értékű. Ezért kellett a teremtői közbelépés a tökéletes mag beültetésére egy földi szűz méhébe.

Az S hangcsoport – ESSI – a mESSIás szerepe szerint kell: elmESSE, kinyESSE, elvESSE, semmISSÉ tegye az emberISÉg életét megkESErítő bűnESEt előidézőjét, Sátánt, és tette következményeit. A dolgok helyreállítÁSA után bŐSÉges áldÁSOkban részESÍti követőit. Az kötött magánhangzó-páros jelentheti még: kltó szóval hívja a szelíd, jóravaló, békés hajlamú embereket: SIESsetek, ameddig nyitva áll a megváltÁS lehetősége! Ezt mondja a teremtés nyelve, a mai magyar nyelv, amelyen adatott e név az emberi történelem hajnalán!

———————-

PÜNKÖSD szót a bérnyelvészet a görög pentekoszta szóból eredezteti. Tehát, szerintük nem magyar szó. Azonban a teremtés nyelvén kialakult megnevezése élőben, érthetően írja körül a PÜNKÖSD jelenséget.

Mi történt PÜNKÖSDkor?

Jézus azt ígérte, hogy SOK NÉP jut el az ő tanításai megismerésére mindenféle nemzetből, és megkapják áldását. Amikor megtörtént, tényleg felkiálthattak tanítványai: DE SOK NÉP!

 PÜNKÖSD szó teljesen átfordítva: DSÖKNÜP,  A hangváz: D-S-K-N-P, feltöltve: De SoK NéP.

PüNKöSD – De SoK NéP hangváz: P-N-K-S-D – D-S-K-N-P.

Másik hangváz változat: S-K-N-P-D: SoK NéPeD. Mondhatták imában: PÜNKÖSD a te SOK NÉPEDről szól, akik megtértek hozzád.

PüNKöSD – SoK NéPeD hangváz: P-N-K-S-D – S-K-N-P-D. 

PÜNKÖSDkor lángnyelv fényjeleket IS KAPAND a nép,

PüNKöSD – iS KaPaND hangváz: P-N-K-S-D – S-K-P-N-D.

Ígéretet is, hogy SOK NAPOD lészen, azaz örök életed.

PüNKöSD – SoK NaPoD hangváz: P-N-K-S-D – S-K-N-P-D.

PÜNKÖSDkor áldásban DÚS NAPOK lesznek.

PüNKöSD – DúS NaPoK hangváz: P-N-K-S-D – D-S-N-P-K.

A P.N gyök FÉNYt jelent a PÉNtek szóban is. PÜNKÖSD napjára adott utasítást, a feltámadott, mennybe emelkedett Jézus tanítványainak: fény, PÜN száll alá, KÖSD meg a szövetséget a pogányokból lett keresztényekkel!

PüNKöSD – PüN KöSD hangváz: P-N-K-S-D – P-N-K-S-D

——————————