Miről szól a FELTÁMADÁS ünnepe?

Az emberiség megváltása. Miért, mitől és ki váltja meg a bűneibe süllyedt emberiséget?

Miről szól a FELTÁMADÁS ünnepe?

Az emberiség megváltása. Miért, mitől és ki váltja meg a bűneibe süllyedt emberiséget?

 

Előrebocsátom, nem vagyok tagja semmilyen néven nevezendő vallásos szervezetnek. Nem ülök fel mézes-mázas vallásos meséknek. Bármilyen veretesnek vélt személyiség szájából hangzik el. Nem szédülök bele semmilyen örvénybe. Csak a hit-józan ész összesség elveinek nyomán képződő, alakuló természetes egyszerű élet ösvényén haladok.

Nem kívánok létrehozni semmilyen új vallásos szervezetet. Nem várok elismerést, dicséretet sem. Csak az építő véleményekre adok, a többit hagyom elsuhanni a fülem mellett.

Senkit nem akarok meggyőzni, nem kell követni engem. Nem a személyem számít, vannak sokkal fontosabb, lényegesebb dolgok az életben. Mindenki fontolja meg, mit kíván tenni életével, mert olyan idők jönnek, amikor mindenkinek a saját egyéni döntése lesz meghatározó a jövőjét illetőleg.

A Teremtő Istenben hiszek, akit az írás kősziklaként jellemez. Az általa alkotott teremtés nyelvén mutatkozik be.

——————————————————————————————————————————–

Kiemelném azt is, hogy a Biblia üzenete, csak a teremtés nyelve segítségével fejthető meg. Az első írások a teremtés nyelvén készültek, nem héberül! A héber nyelv Ádám teremtése után két és fél évezreddel keletkezett, keveredett nyelv, s a babiloni fogságuk idején alakult ki az írásbelisége. Addig a zsidók is a teremtés nyelvének egy tájváltozatát beszélték. Erre bizonyíték a Biblia névanyaga.

A teremtés nyelvének egyenes ágon fennmaradt nyelve a mai magyar nyelv. A teremtés nyelve gyökeiben, hangcsoportjaiban, szóelemeiben, szavaiban őrzi a teremtés minden titkának részletét.

Senki nem fejti meg soha a Biblia üzenetét, annak valódi értelmét, aki héberül kutatja!

——————————————————————————————————————————–

 

A világegyetemet megteremtő Isten nem egy névtelen senki. Tulajdonneve tükrözi valódi énjét. Fő jellemzőinek sűrítménye: JOHAVAN.

Ő a teremtője mindennek, ami VAN. ÉLŐ, az élet ura. Neki JÓ HAjlama VAN. JÓ HAjlék az emberiség számára. A szív, bensőség összesség ősi neve: JOHA. Aki szelíd, az JOHÁszodó.

Tehát neve és annak jelentése világosan érthető a teremtés nyelvén.

 

Fantázia szülte babonák, ősi tudományok köntösébe öltöztetett, misztikumokra, hiedelmekre épülő bölcseletek, csillagjóslás, vallásos mesék, tucat istenek nem érdekelnek, mert számomra csak egy létezik, aki teremtette a világegyetemet, a Földet, az élővilágot, az embert, és teremtményeit minden jóval ellátta. Őt és fiát, Jézust nem díszletként használom szóban és írásban, amely mögé megbújhatok ájtatos képmutató szenvelgéssel, hanem mély tisztelettel említem a szellemi-anyagi-élő világ teremtőiként.

Az egyenes ember nem lehet vitorla, amelyet a szél járása terel kedve szerint.

Az alábbiakat nem kötelező elolvasni, de aki megteszi, nem veszít vele, sőt olyan ismeretet szerez, amit máshol talán nem érhet el.

A Biblia teremtéstörténetből csak olyan dolgokat sorolok fel, amelyekre nyelvi bizonyítékokat is találtam!

———————————————

Nem kívánok vitát gerjeszteni, de a nyelvi elemzések nyomán szerzett ismeretek késztetnek kimondani azokat a létező bizonyítékokat, amelyek a kezdetek idején, az emberi történelem indulásakor meghatározóak voltak annak további folyamatára. Ez némileg rázósnak tűnik, mert szembemegy az eddigi hiedelmekkel, de mivel nyelvi bizonyíték van rá, nem mellőzhető.

Van egy korabeli kiváló képalkotó fültanúm, amely jelen volt, és beszél az édeni eseményekről is.

Ez a teremtés nyelve.

Ennek mai napig élő örököse az általunk beszélt magyar nyelv. Mivel nappal és éjjel is jelen volt minden emberi mozzanatnál, így a folyamatok lezajlása közben, szavaiban a történet minden jelenségét megörökítette. A nyelvet nem lehet mellőzni, prüszkölni, térdet verve röhögni lehet ugyan, de az nem változtat a tényeken.

A nyelv szavaiban rögzítette a történetet pontosan, árnyaltan, érthetően. A teremtés beszélt nyelvénél hitelesebb tanút senki nem tud felmutatni.

A Biblia kutatói héber nyelven próbálják megfejteni az akkor történtek titkait. Megnyugtatom – héberül soha senki nem fejti meg a valós isteni igazságot! Ugyanis a Biblia könyveit kezdetben a teremtés nyelvén írták, és az nem a héber nyelv, mivel kezdetben a zsidók is a teremtés nyelvét beszélték, s a héber nyelv évezredekkel a teremtés után alakult ki.

A Tízparancsolatot sem zsidók kapták előbb, hanem a teremtés után kialakuló emberi társadalom, vezérfonalként. Részükre csak megújíttatott a szövetségkötéskor.

A hét napjainak nevei is akkor alakultak ki a naponkénti tevékenységek szerint, mivel bele van szőve minden nap nevébe. A számok nevei is akkor, a számbeli szaporulat nyomán.

A zsidók ősatyja, Ábrahám, a teremtés után kétezer évvel született. A Héber Iratokat, vagyis az Ószövetség könyveit később, a babiloni fogság idején írták át az írástudók a keveredéssel kialakult, ennek nyomán megalkotott vallási (liturgikus) héberre. A köznép viszont még sokáig a teremtés nyelvét beszélte, hiszen Jézus tanítványai neveinek jelentését – akik bár zsidók voltak – csak a mai magyar nyelven lehet megfejteni.

Így hát a Biblia tényleges mondanivalóját hiába próbálnánk héber nyelven elemezni, mert az csak a mai magyar nyelven tehető meg, mert ez az ősnyelv, a teremtés ma is élő ősnyelve. Az ősi bibliai nevek is csak magyarul fejthetőek meg. Ma még lehet bármilyen hévvel-gúnnyal cáfolni, támadni az általam leírtakat, engem is, de itt nem rólam van szó, én senki vagyok, hanem a Biblia teremtéstörténete és a teremtés nyelvének összhangja a mérvadó!  Biztos vagyok benne, hogy az eljövendő idő a nyelv által támogatott állításokat igazolja.

A Biblia nyelvezete többnyire burkolt, jelképes – és ezért keresni kell, milyen jelentés rejlik egy szó mögött – kutatást igényel a mondanivaló felderítése, akár a „föld porából” teremtés, amely a Föld elemeire utal, vagy Éva testét adó borda, mint alap esetében. Egyébként a „borda” szónak is van jelentése a férfi-nő kapcsolat milyenségében.

A kezdetre vonatkozóan, jelképesen egy gyümölcsfa termését említi, amelyet tilos volt érinteni. A leírás szerint a csaló KÍGYÓ, KÉGYÓ, a szó másik alakjában KILGYÓ, KÉLGYÓ mögé rejtőző – a Sátánná, ördöggé vált fénytestű – gonosz felvigyázó, vitte rá Évát, hogy megszegje a kapott teremtői tilalmat.

Mi volt a kívánatos „gyümölcs”? Nem a fa gyümölcse!

A szerelem gyönyörűsége, a testi vágy volt az a kívánatos gyümölcs, amellyel Teremtőjük erkölcsi próbára tette a szabad akarattal rendelkező emberpárt. Mindent megadott számukra, de most, a legjobb testi jó ízlelése előtt, egy kis türelmet kért tőlük.

Ahhoz, hogy megértsük e próbatétel fontosságát, súlyát, bele kell tekintenünk a teremtői távlati tervbe.

Tudnunk kell, hogy a Teremtő Isten semmit nem tesz, semmit nem hoz létre cél nélkül!

—————————–

Egy kis kitérővel világítsuk meg e tárgykört. Mit teremtett Isten?

Létrehozott egy hatalmas világegyetemet, amelynek nem ismerjük a pontos kezdetét, és nem ismerjük a pontos méreteit sem. A csillagászat is csak tippel, csak sejtelmei vannak, pontos adat semmiről nincs. De az embernek nem is szükség tudni azokról pontos adatokat, mert meghaladja képességeit.

Néhány adat mégis tájékoztatásképpen:

Egy 2015-ben közzétett tanulmány szerint, a világegyetem kora kb. 13,8 milliárd év.

Hogy hány csillagrendszer, azaz galaxis található a hatalmas térben, amelyben élünk, nem tudjuk biztosan. Néhány évvel, évtizeddel ezelőtt sem volt egyetértés a kérdésben.

Az 1970-es évek elején mintegy 30 milliárd csillagrendszert sejtettek. Fodor Lajos István 1979-ben csupán 10 milliárdot,  Hawking 1982-ben már több mint százmilliárdot, Carl Sagan 1996-ban kereken 100 milliárdot feltételezett. Mai becslések szerint 100-800 milliárd a csillagrendszerek, azaz galaxisok száma.

Hubble űrtávcső felvételei nyomán kialakított feltételezés szerint a legtávolabbi csillagrendszerek kb. 13 milliárd fényévre vannak tőlünk. Azaz, az onnan induló fény, 13 milliárd év alatt ért ide! Irdatlan távolság!

A mi Tejútrendszerünkben a tudományos becslés szerint legalább 100 milliárd bolygó található.

A csillagrendszerek naprendszerekből állnak, amelyekben egy központi fény és hő kibocsátó csillag – Nap – körül bolygók keringenek, hasonlóan a mi Napunk körüli bolygókhoz.

Feltehető, hogy a több százmilliárdnyi csillagrendszer, minden ilyen naprendszerében van egy olyan bolygó, amely kedvező helyzete révén élővilág megtartására alkalmas.  Milliárd ilyen bolygóról van szó!

A Teremtő Isten az embert vég nélküli örökéletre teremtette. Egy felvigyázót is kinevezett a Föld, az ember fölé, akinek neve Fényhordozó, hogy segítse mindenben. Ez a felvigyázó végül teremtője ellen fordult, ellenállóvá, Sátánná vált, mert a saját személye iránti imádatra akarta átnevelni az emberpárt. Ő vezette bűnre őket, s így vakvágányra az egész emberi világot.

Miután a Teremtő elsöpri a jelenlegi – vakvágányra futtatott emberi világot irányító – beste rendszert, és helyreállítja Földön a rendet, utána érvényt szerez akaratának, és eredeti tervét megvalósítja.

Akkor, amint betelik a bolygó megfelelő létszámmal, lehetőséget ad egy-egy emberpárnak másik bolygóra áttelepülni, és mint ottani Ádám-Éva, kezdeni egy új bolygó benépesítését. S ez így megy az örökkévalóságon át vég nélkül.

Ennek fontossága fényében tekintsük át az első emberpár történetének kezdetét.

———————————

Mindenben a kezdet a meghatározó, az első lépések, amelyek példaképnek, mintának, hiteles mércének számítanak a további tettek minőségi szintmérőjeként. Modernül: precedens értékűek, így a továbbiakban követésre méltóak!

Az édeni kezdet tehát nem csak az ő életükre, hanem az ő utódaikra messzemenően kihatással bírt az örökkévalóságon át.

A házasság szentségéről, a hozzákötődő tettek, cselekmények példamutató, követendő mintájaként szolgált minden utód számára, hogy az örökkévalóságon át mindvégig tiszta erkölcsiségben megőrizzék megunhatatlanul egymás közti bensőséges testi-érzelmi kapcsolatukat.

A kezdetről van szó, amikor az örökéletre szóló hiteles minta alapjait rakták volna le.

Feltehető, hogy a Teremtő adott egy jegyességi időhatárt, abból a célból, hogy kihangsúlyozza a férfi-nő szerelmi kapcsolat, a testiség, a tiszta erkölcs, a nemiség és szervei rendkívüli jelentőségét.

Azért, mivel ezt az összességet, szerelmet, házasságot, testi kapcsolatot, elsősorban nem önző élvezeti célra, nem csak játékszernek hozta létre. Nem azért, hogy az emberpár állandóan tobzódjon a kéjben. A testi nemi kapcsolat az egymás iránt érzett magasztos szerelmi érzelemözön testi csúcskifejeződése, amely a Föld benépesítésének folytatása boldog, örömteli, hálás szívű, egymást szerető utódokkal.

A nemiség a továbbteremtés eszköze, de oly bölcsen tervezve, hogy az utódnemzés eseménye, annak összes következménye, a szülést is beleértve – semmi máshoz nem hasonlítható, felemelő, kimondhatatlan gyönyörözönként – testi-érzelmi boldogság forrásaként, állandóan visszatérő, s így életre szóló kívánatos élmény legyen számukra.

A feladat fennkölt magasztossága megkövetelte a hozzákötődő erkölcsi tisztaságot, felelősségérzetet, esetenként önmegtartóztatást, a mindenféle romlástól megőrzés fontosságát, hiszen ezzel a Teremtő Istenük, őket munkatársi szintre emelte a Föld benépesítése feladatában, sőt a világegyetem benépesítése feladatában! Biztosan nem véletlenül rendelte el a Teremtő e rövid időt számukra, mint jegyességi időtávot.

Adott egy időhatárt az együtt járásra, udvarlásra, és ígéretet arra, hogy utána összeházasítja őket. Ádám, egyedülléte alatt megismerte a növény és állatvilág minden titkát, nevet adott mindennek. Ezt szépen átadhatta volna Évának a jegyesség, az udvarlás, együtt járásuk, sétáik, beszélgetésük alatt, majd tovább az egész életük alatt.

Mivel Isten teremtett minden élőt, és mivel az élet az ő tulajdona, joga van szabályokat állítani az élők számára, a „hogyan tovább” meghatározására, azért, hogy dolgok rendje jó mederben folyjon. Mivel minden tőle származik, így ő jobban tudja, milyen viselkedésmódot, tetteket, követnek jó és milyeneket rossz eredmények, következmények, s ezért, hogy ez javunkra legyen – úgymond – használati utasítást adott, hogy megfelelően használjuk a testi-érzelmi élet örömforrásait, s azok áldásait javunkra. Ez volt a legelső – napokról, időszakokról, azokhoz kötődő viselkedésmódokról szóló – teremtői törvény, amely szabályozza, jó irányban vezeti az emberi tevékenységet.

A továbbiakban figyeljük meg a teremtés nyelvének szavait, benne rejlik a titok, mi mit jelent, miért az, ami.

A jegyességi táv letelte után EGYbeKELhettek, EGGYÉKELhettek volna egy vég nélküli házasságban. Előtte viszont önmegtartóztatást várt el tőlük, amibe ők feltehetően mindketten beleegyeztek, s szavukat adták, ígérték, hogy betartják.

A teremtés nyelve csak az igazat rögzíti, a hangvázak igazolják:

Az emberpár számára Teremtő legnagyobb KEGYE, KELGYE, hogy házasságban EGYbe KELve, és kettejük testének ÁGYÉKában, ÁLGYÉKában levő szerveik EGYbeKELésével GYAKva utódokat nemzzenek.

áLGYéK – eGGYéKeL – eGGYé KeL hangváz: L-GY-K – GY-K-L – GY-K-L

Ez a házasÁGYI, házasÁLGYI EGYbeKELés, EGYBeKELés a legcsodálatosabb emberi KEBELÜGY, a legnagyobb, és a férfi-nő testet legerőteljesebben, átfogó, átható gyönyörözönnel járó érzés:

eGYBeKeL – KeBeLüGY hangváz: GY-B-K-L – K-B-L-GY.

Semmi olyan nincs a földi testi létben, ami hozzá hasonlítható lehetne. Semmilyen más testi jóhoz nem hasonlítható. A legerősebb, szinte leküzdhetetlen érzéki erő a két nem egymást vonzásában, egyesülési vágyában, hiszen kezdetben Ádám sejtjéből teremtetett Éva, így a vonzódás örök.

áGYéK – áGYaK – aGYaK – GYaKó – KeGY hangváz: GY-K – GY-K – GY-K – GY-K – K-GY

 

Ehhez a kapcsolathoz KELL EGY másik nemből való emberi lény: a férfihez nő, a nőhöz férfi. Amilyen erős e vágy, épp oly erőteljes erkölcsi visszatartó gát szükséges a vágy fékezésére, hogy ne váljon a bűn rabjává. Mindkét fél kell uralja érzelmeit, vágyait, testét!

áLGYéK – KeLL eGY hangváz: L-GY-K – K-L-GY

Hogy érthetőbb legyen, pőrébben fogalmazok. Ádám évtizedeken át élvezte a teremtés áldásait, az alatt tanítva, oktatva volt, megismerte a körülötte levő világot, nevet adott fűnek, fának, baromnak, madárnak. Csodálatos átfogó kiképzésben részesült. Köszönettel tartozott azért is égi Atyjának, Teremtő Istenének, hogy minden földiek urául, királyául őt nevezte ki az örökélet ígéretével. Sőt, a világegyetem összes bolygóját benépesítő emberi faj királyául!

Ha gerinces egy férfi, akkor feszesen egyenes tartású erkölcsiekben is. Ha a jótevője észszerű törvényt szab számára, nincs oka kételkedni!

Nincs! Betartja, mert férfi, van gerince, becsülete, feszes erkölcsi tartása.

A férfi nemi szerv is feszes, innen a neve. De csak addig feszes, ameddig a kéjérzet csúcsára ér. Utána vége a tartásnak, lapuló málé lesz. A férfi nemi szervnek nincs gerince, csak a kéjvágytól lesz feszes.

Az igazi, felelősségteljes, céltudatos, kötelességtudó férfit nem ez a szerve vezeti!

Az igazi férfi gerinces, és ha sorsdöntő feladatot kap, a kéjvágy nem lehet olyan erős hatású csali, ami erkölcstelenné, becstelenné, kötelességszegővé, majd lapuló málévá teszi.

Az állhatatlan szegi meg szavát, nem a gerinces férfi!

Aki hasonló a kéjre lendülő nemi szervhez, s utána csak egy mihaszna málé. Tovább már nem bízható rá komoly sorsdöntő feladat.

A férfi, mint értelmes lény, legyen képes önfegyelmet gyakorolni!

Ádám előbb ellenállt, szót fogadott volna, ám a ravasz, gőgös Sátán, a KILGYÓ, KÉLGYÓ gondolati ösztönzése, valamint Ádám életteli ÁLGYÉK KÉLGYÓjának, ÁGYÉK KÉGYÓjának látványa rendkívül kíváncsivá tette Évát a GYAKás iránt. Az ő ÁLGYÉKa, ÁGYÉKa nem állta ki a türelem, önuralom próbáját, és magára vonta Ádámot, aki ekkor már képtelenné vált az ellenállásra:

áLGYéK – KéLGYó – GYiLoK hangváz: L-GY-K – K-L-GY – GY-L-K.

Ádám elveszítve éberségét, elbukott a becsület, tisztesség, szavahihetőség, állhatatosság férfias próbatételén, nem vált ígéretét megtartó, egyenes tartású gerinces, derék férfivé, akire rábízható az egész Föld királyi hatalma az örökkévalóságon át. Szófogadatlan, jellemtelen, megbízhatatlan, kéjelgő lágy málévá lett. Az őt körülvevő teremtett világról addigra már rengeteg ismeretet szerző, korábban bátor, teremtője elé mindig örömmel járuló egyenes tartású férfi, ekkor gyáván elbújt, lapuló szégyenében, mert a tiltott kéjtől megsemmisült, remegő gyáva, magyarázkodó málévá lett.

Tudta, amit addig nem. Belekóstolt a legfinomabb testi bajogtalanul, s ekkor ébredt rá, hogy a ROSSZnak is tudója lett. Annak, hogy mit nem tett jól! Hogy engedetlenül, szószegően lopott, s így meglopta égi ATYJÁT is. 

A legnagyobb baj azonban az volt, hogy sem Ádám, sem Éva nem mutatott megbánást, ehelyett Teremtőjére hárította a felelősséget: Az asszony, akit mellém adtál…! Éva továbbrúgta a labdát: A kígyó, a te teremtményed…!

Ekkor hangzott el az isteni szózat a csaló ámító, jelképes kígyó, azaz Sátán felé: Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te MAGod között és az ő MAGva között: ő a fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod.

A kígyó fejére taposás halált jelent, és az asszony MAGVA lesz, aki erre képes. Ez volt az ígéret a jelképes kígyótól, a kísértő, lázadó Sátántól megszabadításra.

Tehát az ígéret úgy szólt:

Mennyei eredetű, mégis emberi, földi asszony MAGVÁTÓL jön a szabadítás, ő lesz a MEGVÁLTÓ! Ezért várták évezredeken át a születendő Ígéret Fiát, aki gonoszt megSEMMISítő MESSIÁSként, MEGVÁLTÓként, megmentőként lép fel az emberiség érdekében.

Teremtői akaratból született meg később a szabadító, mint tökéletes ember a Földre, hogy próbatétellel bizonyítást nyerjen: Ádám ugyanúgy kiállhatta volna a próbát, mint ő.

A teremtés nyelve rögzítette az ehhez kötődő kulcsszavakat: MESSIÁS, KRISZTUS, JÉZUS, és gyökelemzéssel magyarázatot is ad a szerepekről.

A Teremtő Isten megmentési tervet dolgozott ki Ádám utódai számára.

Ígéretet tett az asszony MAGVÁTÓL származó MEGVÁLTÓra, akit elküld a bűnbe esett emberiség sátáni rabságból való kiváltására.

MaGVáTóL – MeGVáLTó hangváz: M-G-V-T-L – M-G-V-L-T

 

Ő az, aki MESSIÁSként SEMMISSÉ teszi az emberi történelem évezredei alatti rombolást.

MeSSiáS – SeMMiSSé hangváz: M-S-S – S-M-S.

 

A nemiség számukra csak a JÓ lett volna, ha kivárnak. Ám mivel idő előtt kóstoltak bele, így az éretlen gyümölcs hatásaként a ROSSZ oldalát is megismerte, ami tiltott volt … egyelőre.

Azt, amit egyelőre nem kellett, nem szabadott volna. Így ráébredt, hogy teljesen meztelen nem csak a valóságban, hanem képletesen is. Pucér és szégyenében összegörnyedő, nyomorult senkivé vált. Már egyikük sem volt egyenes tartású, azaz DÁM, sem ÁDÁM, sem DÁMA, azaz Éva

Visszaéltek annak jóságával, aki őket örök életre teremtette, és rájuk bízta a Föld benépesítését saját utódaikkal, s ezzel a Föld népességének atyjává, királyává, királynőjévé emelte. Lefoszlott róluk a becsület, fenség, tartás jelképes királyi palástja.

Ádám bűne nagyobb volt, mert ő kapta a parancsot. Így szószegésével mindent elveszített, ami addig, mintegy fénykoszorúként övezte, és örök időkre a Föld királyává emelte volna emberi lényét. Ám az álgyék, a kélgyó, a kilgyó, számukra kil lett, gyilok, elveszítvén az összes áldást, amit addig ígéretként birtokoltak.

A nyelvben élő nyelvi szóalkotó elemek tehát azt bizonyítják, hogy a TILTOTT FA és gyümölcse csak jelkép, ám mégsem véletlen ez az édeni eseményeket leíró szövegben. A szófogadás vagy annak elmulasztása GYÜMÖLCSEIT vetíti elő az eljövendő időkre az emberiség családfáján, ez esetben az egész emberi történelemre kihatóan.

Ha végigelemezzük az emberi történelem alatt dúló háborúk indító okait, felismerjük, hogy majdnem az összesnek a rejtett háttéri oka nemi indíttatású. Vagy így, vagy úgy, végül minden GYILKOLás az ÁLGYÉKra vezethető vissza.

A nyelv szavaiban ott a bizonyíték erre.

 

Nincs olyan ember, nincs olyan hatalom, aki, amely jelenlegi végveszélyből megmenthetné az emberiséget!

Egyedül a feltámadott, és királyi kinevezést kapott JÉZUS képes erre. Ő mondta feltámadása után:

Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.

Azt tudjuk, hogy egyetlen hazug szó sem hagyta el száját!

A helyreállítás utáni ezer év alatt mindenki feltámad, visszatér!

Mindenki kap még egy esélyt a Teremtő Istentől: „kijönnek, akik a jót cselekedtek az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték az ítélet feltámadására.”  Előjönnek a nemlétből, a se(h)olból a hírhedt tömeggyilkosok, a becstelen, történelemhamisító hazudozók, az istentagadók, a becstelen leigázó rabtartó hatalmaskodók. Újra lejátszódik szemünk előtt az egész hatezer éves történelem, mindenki megtudja mi volt igaz, és mit hazudott a történelemírás.

Mindenki felhozhatja érveit, miért tette azt, amit és úgy, ahogy. Elkövetett tettei miatt megvédheti magát, s ha alázatot tanúsít, élve marad.

Erről is szól a FELTÁMADÁS ÜNNEPE.

—————

 JÉZUSA JÉZUS, JÉZUSZ név A J.Z – Z.J gyökből indul: JéZ – ZeJ, és több névadó jellemző sűrítménye. Egyik a kicsiny újszülött, mint JESZke, iJEDős kis JED, gida, azaz diszke (szép) kisbárány, aki JÁSZolban fekszik, alszik: JEZuska, JESZuska, a kisbárány.  Ismert a Bibliából: ő Isten Báránya. A J.SZ – SZ.J gyök: JeZ ZeJ, JeSZ – SZeJ jelent JESZtőt, veSZEJtőt, JŐZtest azaz GYŐZtest (j > gy) is az ellenségei felett. JÉZUS a kísértést kiállván, leGYŐZte Sátánt és az utolsó próba előtt kijelentette tanítványainak: Bízzatok, én leGYŐZtem a világot. Mint mennyei felkent király, GYŐZ e világ gonosz urai fölött a kijelölt időben.

A Z hangcsoport – ÉZUJÉZUs a bIZAlom igAZI forrása. Az általa megígért királyság alatt példátlan áldások ÖZÖnével árasztja el igazhitű követőit.

JÉZUSZ – SZUJÉZ Rubik-kockás átforgatás mutatja, hogy JéZuSZ – SZuJéZ hangváz: J-Z-SZ – SZ-J-Z azonos hanganyag. SZUJÉZ = felemelkedik, ősnyelven. Ez a paSZUJ (fuszulyka, paszuly) SZŐLő, SZULák (j > l) szavakban jelenti a felemelkedő kúszást, szujást. JÉZUS felemelkedett, SZÁLLt (szuly) a mennyekbe, és onnan LÉSZen eljövendő.

A JED az ősi nyelven kisDEDet, de kisbárányt – JESZke, iJEDős kis JEDke –, és GIDát is jelentett, akit teJEDdel táplálsz. Némely utódnyelvben a kiGIDa neve ma is JED.

A J.Z gyök a JŐZtes, azaz GYŐZtes, GYŐZő szavak gyöke. Az ősi JEZréel mezeje, GYŐZelem mezeje volt, JIZráel név Isten elleni GYŐZtest jelent.  JÉZus nevének másik jelentése szintén GYŐZő, GYŐZtes. A ZÉJUSZ fordítás isteni eredetét leíró.

JéZuS ZéJuSZ hangváz: J-Z-S – Z-J-SZ

——————- 

KRISZTUS – Megváltó. A KRISZTUS név K.R – R.K gyökbővítmény: KIR RIK. Bibliai ígéret szerint KRIsztus KIRályként tér vissza a mennyben, RIKító dicsőségben.

A KRISZTUS szónak semmi köze a kivégző KERESZThez, mivel e névvel már életében illették, amikor még nem is gondoltak kivégzésére. Péter szavai: Te vagy a Krisztus

Nincs bizonyíték arra sem, hogy KERESZT alakú bitón végezték ki, de ha azon végezték volna ki, úgysem az a meghatározó.

A megígért Megváltó másik címe KERESZTES, KERESZTÖS volt az eredeti nyelven, már a történelem hajnalán. Rövidítve KRESZTES, ebből vannak a későbbi módosulatok: KRISZTES, KRISZTUS.

A KÖRt négy részre osztó, KÖROSZTÓ KERESZT, az igazságos, egyenlő eloSZTás jelképe volt már az első emberi család négy személyre bővülése óta. KRISZTUS  a javakat, áldásokat egyenlően eloSZTó szerepet tölti be, miután megtisztítja a Földet és a Föld körüli légteret mind a négy égtáj irányában a gonosz erőktől. Ő KERESZTezi a világuralmi tényező, Sátán, a nagy ellenálló útját, és a meghatározott időpontban elpuSZTítja, kitörli a létből. Ezt jelenti a másik neve, a MESSIÁS is: megsemmisítő.

Az R.SZ – SZ.R gyök: RiSZSZeR, KRISZtus, az Atya ígérete SZERint RÉSZt nyer a mennyei hatalomban, de RÉSZt juttat a hozzá hűségeseknek is áldásaiból. Meghatározó RÉSZe, SZERepe van az atyai SZER végrehajtásában. Fő jellemzője az igazi tevékeny SZERetet.

KeReSZTSZeReTeK hangváz: K-R-SZ-T SZ-R-T-K.

Mivel a KERESZT alapjelentése: egyenlő, igazságos eloSZTása az áldásnak, így e SZERt világszinten ő vezényli le.

Az SZT hangcsoport – ISZTUKrISZTUs áldásokat OSZTÓ azok részére, akik tISZTÁn megőrzik magukat a világ szennyétől.

A T.S – S.T gyök: TeS, TuS, TőSSőT, az ő földi létének végén átélt gyötrő TUSáiról, testi-érzelmi TUSakodásáról szól. A nyomatékoló SŐT gyök a gonoszság határozott eluTASítását, elutaSÍTását, messzire elTASZÍTÁSát, s az igazság győzelmét jelenti. A küzdelem, TUSakodás az őt megvalló követőknek is kijut, megvetett, SUTba dobott népként, gúny tárgyai is.

 —————————

MESSIÁS – A várt megváltó (tulajdonnévszerűen) Jézus Krisztus. Emberfölötti szabadító. A MESSIÁS szó az M.S – S.M gyökkel indul: MeS – SeM. A szó már az Édenben történtek után kialakult, tehát nem héber szó, és nem görög > latin közvetítéssel került a magyar nyelvbe, mert ez már az ősiségtől jelen van az ómagyar ősnyelvben. A MESSIÁS reményt adó teremtői ígéret volt az elrontott állapot helyreállítÁSára.

A MESsiás MEGSEMísít, MESSEmisít, SEMmissé, semMISSÉ teszi a sátáni bűnt és következményeit. Tehát a MESSIÁS megSEMMISÍTŐ is (sem – mes). A MESSIÁS SEMMISSÉ teszi a gonosz világuralmat, láthatatlan és látható uralkodóit, minden eddigi eredményeikkel együtt.

MeSSiáS – SeMMiSSé hangváz: M-S-S – S-M-S.

A MESSIás MEGSEgítő, MESSEgítője a megigazulni kívánóknak. A messiJÁS a JÓ, JAV, tehát Isten megszemélyesítő képviselője. Ő a messIJÁS, a koronás, ÍJAS a Jelenések könyve 6 rész 2. versében.

A J.S – S.J gyök: JeS – SeJ másik jelentése az ősnyelven: JŐZtes, GYŐZtes, messiJÁS. Minden hangváltással ezt mondja: JÉZus, JEZréel, JIZrael, íJÁSZ, GÉZa, GYŐZő, VESZejtő stb. Ő kell elMESSE a bűn folytonosságának fonalát. Szerepe a megváltÁS, helyreállítÁS. MESsiás, Istentől kinevezett MESter, csak egy arra érdeMES, neMES SZEMélyiség lehet, és – emberiséget megváltóként – a tökéletes életteliséggel, hibátlan testiségűre teremtett Ádámmal egyenlő értékű. Ezért kellett a teremtői közbelépés a tökéletes mag beültetésére egy földi szűz méhébe.

Az S hangcsoport – ESSI – a mESSIás szerepe szerint kell: elmESSE, kinyESSE, elvESSE, semmISSÉ tegye az emberISÉg életét megkESErítő bűnESEt előidézőjét, Sátánt, és tette következményeit. A dolgok helyreállítÁSA után bŐSÉges áldÁSOkban részESÍti követőit.

Az kötött magánhangzó-páros jelentheti még: kltó szóval hívja a szelíd, jóravaló, békés hajlamú embereket: SIESsetek, ameddig nyitva áll a megváltÁS lehetősége! Ezt mondja a teremtés nyelve, a mai magyar nyelv, amelyen adatott e név az emberi történelem hajnalán!

 

Tejútrendszer – Wikipédia

Több millió Földhöz hasonló bolygó csak ebben a csillagrendszerben, amely benépesítésre vár az örökkévalóság végtelenén át!