MADZAG, MAFFIA, FAMÍLIA

MADZAG – Zsineg. Madzaggal kötöz(get). [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint:?] A MADZAG szó M.D – D.M gyök: MaD – DaM  is közel áll az emel, fel fogalomhoz, hiszen MADZAGgal kötöznek, emelnek, függesztenek föl tárgyakat. Például a szalonnát, sonkát, gömböcöt és egyebeket a füstre. A CzF Szótár leírása: „Hengerded alakuvá sodrott vagy tekert, vagy font vékonyabbféle kötelék, kenderből, szöszből. kóczból, vagy hajból, szőrből s ilyféle szálas testekből. Sodrott madzag. Körmön font madzag. Zsákmadzag, melylyel a zsákot bekötik. Gatyamadzag, gatyát megkötni való. Kóczmadzag, melyet kóczból sodornak. Szőszmadzag, szőrmadzag. […] A madzag alakja hengerded levén, és arra szolgálván, hogy valamit övezzenek, körül kössenek vele, a kerekdedség alapfogalmát látszik rejteni magában, s ennélfogva gyöke mad rokon a szinte kerekdedet, csomót jelentő magy mogy, boty botyó, motyó szókkal, illetőleg gyökökkel. Elemezve tehát: mad, madoz, madozó, madoza, madza, mint bod, bodoz, bodza, (bodot, bogyót termő).” Tehát a MADZAG különálló szálakból sodort, gömbölyített, tömörített (dam, dom, csom, gam, göm, töm stb.) fonat. A MADZAGot, mint csomózható kötözőt használják. A vele kötött csomó gömbölyű, domború, tömött alakzat. A szóvégi G, akár a zsineg esetében, rögzítést jelent. Köze van a gazdálkodás, háztartás köréhez, mivel szófordított alakja gadzam, gazdam. A maDZag szó bizonyíték arra, hogy a DZ nem minősíthető egyetlen hangnak, mivel két gyök határán levő kötött mássalhangzó-páros, amely alvógyökként jellemzőt rejt a szóban. A DZ páros jelen van a következő szavakban: edző, fogódzó, kérődző, lopódzó, pedző stb. Megfigyelhető, hogy e szavakban a a Z hang minden esetben cselekvést leíró, azaz külön gyökalkotó kezdőhang! A D.Z – Z.D gyök: DuZ – ZaD, a DUZzad (duz-zad), ZÚDul szavakban: szétterjedő, széteső állapotot leíró, amelynek következményeit megelőző eszközként alkalmazzák a MADZAGgal való körülkötést. 
MADZAGgal kötéskor a maDZag a csomónál DUZzadt alakot kap, Ezt bognak is nevezik. A Z.G – G.Z gyök: ZaG – GaZ a ZEGZUG összevisszaság, csomózáskor a madZAG szálai is összevissza, egymást keresztezve futnak.     

MAFFIA – Bűnszövetkezet, különösen Szicíliában. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: olasz] A MAFFIA az M.F – F.M gyökből képzett szó: MaF – FaM. A szicíliai MAFFIA – eredeti szóalakja MAFIA – megszervezése családi alapokról indult. Ez az alapvető értelme a szónak. Eredeti szerepe nem a bűnözés volt, hanem a nagycsaládi szoros kötelék fenntartása, amely külső erők ellen megvédte a családot. Az első bűnöző elemek kívülről jövő ösztönzésre, külső erők beépülésével alakultak ki. Addig nem volt más, csak nagycsaládok egymás közti torzsalkodása, villongása. A szó ősnyelvi eredetű, hiszen a FAMILIA ősmag(yar)-nyelvi szó, amelyre a magyarázat a família címszónál található. A másik ősnyelvi vonás a szó fordíthatósága. Ez azt jelenti, hogy már az eredeti ősmag(yar)-nyelvben jelen volt fordított alakban is: FAMílIA – MAFílIA (mafilia). A szó apákról (fam – maf) és fiakról szól, nemzedékeken átöröklődő vérszövetségről, vérügyről, vrügyről, frigyről. A MAFIA szó olaszul nem bontható értelmes elemekre, nem található értelmi kapcsolat. Az erős családi szövetségek a székelyeknél (siculus) is jelen voltak. Szicíliai helységek neveinek egy része magyar hangzású, némelyek kötött mássalhangzó-párosokkal: Céfalu, Taormina, Palermo stb. nyelvi kutatást érdemelnének. A Szicília név székely eredete vitatható, de eredményesen nem tagadható!    

FAMÍLIA – Népesebb család. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] A kifejezés ősmag-nyelvi eredete bizonyítható. A FAMÍLIA* szó az F.M – M.F gyökből indul: FaM – MaF. A szó ősgyöke a FA – teremtésre, cselekvésre utaló. A FA: a törzs, amelyből ered (családfa). Az AM a szÁMosodás, mint ÁdÁM nevében. Az IL, ÉL ősgyökök: ÉLŐ. ÉLI, vagyis Isten. Azaz, a FAMÍLIA, ÉL azaz Isten általi alapítását jelenti. A FAMÍLIA teremtői szemszögből való megnevezés. A FAM – FAN gyökök hasonló alapértelmet is tartalmaznak (m – n hasonulás), a FAMília a FANból, ágyékból indul. A FAM gyök jelentése: APA (apám p > f – afám – fám, fam). A FAtörzs szÁMosodása Isten, azaz ÉLI Akarata: „Töltsétek be a Földet.”. A CSALÁD viszont emberi, cselekvési szempontból való megnevezés. A FAMÍLIA ugyanakkor a FÉ és EM (férfi és nő) testi összeILLEszkedéséből jön létre. A FAMÍLIA oly FAlka, akik külsőre is hasonlók – EMILYEnek, AMOLYAnok, azaz (f)EMILYEnek, (f)AMOLYAnok.

*A szó gyöke is mutatja, hogy az olasz MAFIA (maf-fia) a FAMÍLIA szóból alakult ki: FAM(ília) – MAF(il)ia. Talán a szicíliai szikuluszok, azaz székelyek kalákaszerű összetartó családi kötelékeként. 

Az első MAFIA szervezetek igazi alapja nem a bűnre szövetkezés volt, hanem a FIAkat összetartó – érzelmeken alapuló – erős családi kötelék, a család érdekeinek megvédésére. A társadalom romlásával, külső erők beépülésével, azok hatására süllyedt a mai állapotába.