Kik kezdték el a fonás, szövés, kötés műveleteit?

Ha a Magyar Értelmező Kéziszótár szóeredet jelöléseit nézzük, azt kell  látnunk: a vonatkozó címszavaknál finnugor,  szláv, francia, angol, latin, arab, török szóeredet jelölés van beírva. Még  véletlenül sem említ magyar szóeredetet. Sehol!

A szótár szerkesztői úgy irtóztak a magyar eredet bejelölésétől akár a rühtől. Mi az ok? Nem csodálkozhatunk, hiszen a  mai bérnyelvészek szerint minden szavunkat a körülöttünk élő „nálunk sokkal  műveltebb” népektől lopkodtuk össze. Némelyek e hétdiplomás  nyelvészek közül valamilyen élvezeti csúcsra jutnak, amikor a magyar nyelv  szavainak összelopkodásáról beszélhetnek. Valami elsül olyankor bennük, az  agyukban a fölséges élvezettől. Fellengősen, lekezelően, a mindentudó,  beavatott vájtfülű tökéletes biztonságérzetével, csak úgy fél kézzel, fél szájjal utasítják rendre a délibábos halandót, aki náluk többet merészelne  tudni e dolog felől, és legszívesebben kiköpnének a nyál túltengéstől. Ha viszont ellenvéleményt hallanak,  az utálattól, megvetéstől habzik a szájuk, ahogyan bizonygatni akarják saját  vélt igazukat, a szavak idegen eredetét. Ezek az urak szívesen  hivatkoznak a mai bevett nyelvkutatási módszerekre, amelyek alapján a magyar  nyelv szavainak eredete idegen nyelvekben keresendő, lévén e nyelv egy  össze-visszatákolt hordaléknyelv. A mai bérnyelvészet nem  értékeli értelemhordozóként a nyelv alapfokú építőelemeit, a hangokat.  Ebből eredően az ősgyököket, gyökszavakat, és a többi értelemhordozó elemet sem  fogadják el értelemalakítókként. Ezt a hallatlan hülyeséget  próbálják belesulykolni a fejekbe. A természet íratlan törvénye,  hogy minden összetett anyag milyenségét, jellemzőit az összetevők határozzák  meg! Ezek közül is a legkisebbek, és az azokat alkotó elemek láncolata. Az élő szervezetekben a sejtek, de a sejtekben a molekulák, atomok. Az élő sejt egészsége az összetevők minőségén múlik. De azon is, mivel táplálják e sejteket! Az épületek összetevői a kövek,  téglák. De azokon belül a homokszemcsék, azok kötöttségi szilárdsága, a  homokszemcsékben annak összetevői, a legparányibb elemek. A fában a rostok, a rostokban  azok összetevői. És még az sem mindegy, hogy sűrű erdőben, vagy tisztáson nőtt fáról van szó. És az sem mindegy milyen talajból táplálkozott. Az sem, milyenfajta fa! Ez a jelenlegi bérnyelvészeti  finnugor elmélet tarthatatlan. Egyszerűen azért, mert nincs semmilyen alapja. Semmi! Ez az elmélet a levegőben lóg.  Nem támaszkodik semmilyen összetevő elemekre. Olyan, mint a kifejlődéstan, melyben hiányzik az első élő sejt kialakulásának bizonyítéka. Nincs meg az alap! Ám  felépítettek egy rendszert a semmire. Alatta ott tátong a semmi,  légüres tér van. Amit azok a „tudósok” állítanak –, hogy évmilliárdok alatt kialakult az élő sejt az őslevesben –, azt a modern  felszerelések, ismeretek korában nem tudják laboratóriumban megalkotni.  Megannyi fényes elme topog egyhelyben. Ugyanígy vannak a nyelveredet kutatók. Egyhelyben topognak –, mint a lúd egy tál forró pityókába’ – mondaná a székely. Vagy járják körül a példabeszédben levő bokrot. Ha viszont a legilletékesebbet  kérdezzük – a magyar nyelvet –, kiderül, hogy a nyelv másként tudja. Minden élőlényre, tárgyra, fogalomra saját ősgyökeivel alakít nevet, mindazok  tulajdonsága szerint, oly hangokkal, melyek hordozzák a leírandó akármi jellemzőinek kifejezésére szükséges értelmet önmagukban. Mert minden hang legkevesebb három  értelmet hordozó, és beviszi azt a kialakuló ősgyökbe, gyökszóba, és végül az azokból összeálló kifejezésbe. A magyar nyelv azt mondja a mai nyelvészeknek, hogy nem  hasznavehető a bevett nyelvelemző módszerük. És azt is, hogy a  „délibábosokat” fitymáláskor szájukba gyűlő nyál, őket minősíti olyannak, mint akinek tele szokott lenni azzal a szája. Semmilyen más tekintélyt nem fogadunk el, csak az élő nyelvet! Nézzük a nyelv szavain  keresztül a valóságot. Kik kezdték el a fonás,  szövés, kötés műveleteit? A FON gyök a teremtőerőt  jelölő F hanggal kezdődő FO ősgyökből (forca) indul, mely minden FOlyamat ősgyöke. Az N hanggal képződő  ősgyökök is bizonyos FOlyamatok leírói. Az ON  gyöknek van egy titokzatos jó irányú érzelmi zöngéje a zsONg, bONg,  gONdolat,  Ondó, mONd szavakban, de jelen van a kellemetlen rONt, fONdorlat, babONa szavakban is. Mintha valamilyen titkot, belső rejtélyt takarna. A gyök az F.N A kulcshang az O, melyeN, az ON  van a súly. Ez a teremtőerő F hangjával összeépülve – FO-N –, valami FONtos dolgot jelöl. A FONt egyben súlyt is jelent, mely a  mélység, a FENék irányába húz, mely lent van (lend), FONd. A FONás művelete összehoz, egyesít különálló szálakat. A FON szó F hangja a FO gyök FOrgás  felé mutató. A FONás művelete FOrgató mozgás. A FONás FONtos  teremtő művelet. Ugyanis FONalból készültek, készülnek a ruhák. De a szó ezen túlmutat. Elég, ha csak a gONdolatok FONalára, vagy az ONdósejt által elINdított életFOlyamat hosszú  szövevényes FONalára gONdolunk. A különböző szálak összeFONódásából kötelékek jönnek létre. A FONalakból FONott kötéllel VONtatnak.  A FONott  kötéllel megkötött súly FENntartható vele, és ilyen FONadékra kötött súllyal végeztek régen FENékméréseket is. A Czuczor-Fogarasi Szótár idegen nyelvi hasonlóságokat sorol fel: „Rokonok vele a latin funis, pannus, szanszkrit pan v. pan. (öszveköt,öszvefoglal), hellen phno-V, phnh, phn-io-n, dóriaiasan panio-n [Curtius szerént Einschlagfaden, Gewebe],német spinnen, Spindel, finn punon, magyar von stb.).” Az idegen nyelvi gyökhasonlóságok az ugyanazon forrásból eredés bizonyítékai. Hozzátehetnénk a kötél  jelentésű latin FUNis mellett a román FUNie, olasz FUNe, francia FUNesszavakat, melyek a FON gyök módosult változatai. Költőinek tűnő kérdés: Talán a fent felsoroltak is finnugorok? Még hozzátehető: amikor egy lány egy neki tetsző fiúval találja szembe magát, zavarában, mintegy segítségért  önkéntelenül a hajához (hajFONat) nyúl, és ezzel kezdődik a fiú  szívének VONzása, beFONása, s a két szív összeFONódása. Mi a FONal szerepe a továbbiakban? A FONalat SZÖVéshez  és KÖTéshez  használták, használják. Figyeljük meg a továbbiakban az SZ,T, V mássalhangzók, de különösen az SZT kötött  mássalhangzó-páros meghatározó szerepét ebben a témakörben. Az első SZÖVött VÁSZon pOSZTÓféle SZŐTtes  lehetett, melyet az OSZTOVáTa nevű szerkezeten készítettek. A SZŐTtes  SZÖVését  a TAKács TÉKolta,  és KÉT   szál kereSZTezése nyomán alakult ki a SZÖVevény SZÖVete. Ezt a SZÖVevényt vagy VÁSZnat nevezték még TÉKolmánynak,TAKarónak is. Ha valaki látott OSZTOVÁTÁT,  melyet még SZÖVőszéknek is neveznek, ismeri működését, akkor azt is tudja,hogy működése teljesen az OSZTÁS elvein alapszik, hogy VETÉLŐ,  VETŐLŐ is kell hozzá, melyet ÁT kell VETni a SZÉTnyitott  szálak közt. A MOTOLLA is a szövési eszközrendszerhez tartozik, és mind az OSZTOVáTa,mind a MOTOLLA tősgyökeres magyar gyökökre épült színmagyar szavak. A MOTOLLA a MAT,  MOT gyökből ered, mely a MATat, MOToszkál szavaknak, de az utódnyelvi MOTor szónak is gyökszava. Kitérőként: ennek párhuzama jelen van egy másik SZÖVevény kialakulásában. A SZAVak is SZÖVevények, melyek a száj MOToszkálása, MOTYogása révén alakulnak ki. A száj  MOTYog,  MAGYaráz,  és SZAVak  egész SZÖVevényét bocsátja útjára, melyek még SZÖVegként is  ismeretesek. Az OSZTOVÁTA, OSZTÓVETŐ szavakról a Czuczor-Fogarasi Szótár így ír: „Szabó Dávid elemzése szerént am. osztóváltó, minthogy a fonalakat  mintegy osztva váltva szövi egybe.” (Kiem. K. S.)

Az OSZTÓVETŐN, OSZTÓVÁLTÓN,  OSZTOVÁTÁN  készül a POSZTÓ, mely nevében hordozza „szülőanyja” nevét (OSZTÓ– POSZTÓ).  És ezt a beszédes, bontható, részeire osztva is értelmes magyar kifejezést  mondják szlávnak, s a rajta készült POSZTÓT  töröknek, arabnak. Régen majdnem minden asszony  értett ezekhez, némelyek soknyüstös szövést is beállítottak. A különböző minták  beállításánál sokat számítgattak, OSZTOttak, szoroztak, ameddig mindenszálat az OSZTOtt, és a szálak állandó OSZTÁsát szabályozó nyüst  megfelelő oldalára fűztek be. A szövés művelete az OSZTáson, kereSZTezésen  alapuló. Az oSZTovátán SZőTT SZöveTnél, poSZTónál,  SZőTTesnél  az SZ és T  hangoknak – vagy együtt az SZT párosban – van értelemalakító  szerepük  a szóban. Az eddig felsoroltak, mind-mind  tősgyökeres magyar szavak. A székelyföldi SZOVÁTA  neve is innen vezethető le. De nézzük tovább. A POSZTÓ POSZ  gyökszavának P hangja váltható F, V hangra (sőt még H  hangra is: HáráSZ): VOSZ, majd VASZ, így lesz VÁSZON,  mely kiFESZíthető. A VÁSZ – SZÁV SZÖVés, SZÖVet, SZÖVött  VÁSZon SÁV, melyből FOSZló FÁSlit is lehet HASítani. Az SZT páros nem csak a SZőTT       anyagot, hanem SZéToSZThatóságot is jelzi.

POSZTÓ – TÓPOSZ, a testhez illő ruha PASSZolása (ez is magyar gyök), vagy alkossunk új szót: TAPASZ-kodása. Az SZT – TSZ páros, vagy e  hangokkal alkotható SZ.T – T.SZ teremtőgyök az alapszava a SZŐTtes szónak, mely TŐSZ  alakban jutott az utódnyelvekbe, és módosulva TES, TIS alakban jelenik meg azokban. Ez azért mivel azok a nyelvek  hanghiányosak, nem birtokolnak minden – ember által kiejthető – hangot, és  hangzástörvényük azok hiányára szabottan alakult ki. Az innen eredés bizonyítása végett megvizsgálható az utódnyelvekben való jelenlétük. Ha megnézünk néhány nyelvet megtaláljuk a SZŐTtes és TAKács gyökszavait  azokban, melyek a SZőTT vagy TAKaró értelmét rejtik magukban. Példaként: angol tissue, azerbajdzsáni toxuma, filippinó tisiyu, francia tissus, galíciai tecido, görög istós, haiti tisi, hindi ūtaka, cseh, orosz tkáň, horvát tkivo, maláj tisu, máltai tessut,  olasz tessuto, román ţesut, szuahéli tishu, török doku stb.  Ezeknél a szit, szot vagy tak hangugrott alakjait, a hangváltott dok (t > d) találjuk meg a világkülönböző tájain. Vagy a SZöVeT, mely románul SToFa, hollandul SToF stb. Ezek az egyezések mutatják az ugyanazon forrásból való eredetet, mely forrás nem török, nem arab, nem szláv, hanem ősmag(yar)-nyelvi,mivel csak magyar nyelvű szó (szőttes, takács, szövet)  bontása nyomán, a magyar nyelvből adható magyarázat rá. A TEXTIL szó, hangzás szerinti bontásban: TEKSZTil. Elemezzük a TEXTIL, azaz TEKSZTIL szót elemeire bontva. Vegyük a TEK gyököt, mely a tak, ták, tek, ték, tik, tok, tuk stb. gyöksorból van, jelentése munka – TÉKolás, hasonlít a CSELekvés értelméhez, mely a kezek hasznos, CSELes  munkavégző mozdulatait jelenti. A TÉKolás szintén a kezek (mancs – muna) ide-oda TEKeredő munkamozdulatai képének leíró szava. A TEKsztil, a TAKács – szövőmester – TÁKolmánya. Talán TÉKolat, SZŐTtes, SZÖVet voltak a nevei.
A TEK gyököt követő SZT páros az oSZTováta, oSZTóvető, poSZTó értelmi kulcsa. Minél több a minta, annál nagyobb a válaSZTék. Az SZT  páros meghamisíthatatlan, letagadhatatlan ősnyelv azonosító páros! Varga  Csaba írja az Ógörög: régies csángó nyelv című könyvének 216. oldalán: „A takács is tákoló: tákász, a szövetis tákolmány, de a szöveg is az, innen a latin szóegyezés: textor – takács, textum – szövet és textus– szöveg.”  Kiem. K.S. Az SZT páros jelenléte mind a textus (xt – k/szt) = szöveg, mind a textum= szövet esetében az oSZTás, válaSZTás, illeSZTés valamelyikét képviseli. Az SZT páros hangjai jelen vannak eltávolodva a SZöveTés a SZőTtes szavakban is.  A SZőTtes szó külön is érdekes, mivel az utónyelvekben a szövött dolgok TES (tesz), TIS  gyökkel induló szavakkal fejeződnek ki. Például: az angol TISsue, román TESut, a francia TESsut, portugál TECido és mások. A  SZŐT gyök fordított  alakjából születtek a TES, TIS, TEC  gyökszavak, de amelyek csak visszahozva a magyar nyelvbe, magyarázhatóak,  értelmezhetőek. A SZTIL a váLASZTékos öltözködés lehetősége (laszt– sztal – sztil), a STÍLus. A FONalat KÖTésre  is használják. A KÖT szó a legkeményebb K hanggal kezdődő KÖ ősgyökből indul. A KÖT gyököt a kemény K  és a Tettekre paTTanó T alkotja, köztük a zártságot,  törvényt képviselő Ö hanggal. A KÖTés egy alKOTás, a tak, ták, tek, ték, tik, tok, tök, tuk gyökcsaládhoz tartozó.Teremtőgyök T.K, ami azt jelenti, hogy fordított alakban is alkalmas szavak  képzésére. TÖKéletes KÖTés. A KÖT szó KÖR  értelmű  is. A KÖTésnél sok kanyarulatot hozunk létre, legyen akár csomózás vagy öltözet KÖTése, de mindig teljes a kör. Románul cot, cotitură – könyök, kanyarulat. Ugyanígy még  sok nyelvben jelen van. A KÖTött  áru nemzetközi neve a már említett TEXtil. Ha hangjaira  bontjuk: TEKsztil. Benne van a KÖT  fordított TEK alakban. A TEK  fordítva KET. A KÖTéshez, épp mint a SZÖVéshez  KÉTszál szükséges. Rengeteg KÖTésforma van az ember  életében, s minden KÖTéshez legkevesebb KÉT fél kell. Összegzésként, a címben feltett kérdésre, nyugodtan adhatjuk válaszul: Minden szó ősmag-nyelvi eredetű, és a mai magyar nyelven magyarázható érthető a legkisebb alkotóelemeitől, az  ősgyököktől a teljes kifejezésig. Nem finnugor, szláv, francia, angol, latin, arab, török eredetűek. Következésképpen a Magyar  Értelmező Kéziszótár szóeredet magyarázatai hamisak, megfontolás  nélküli, szakszerűtlen megállapítások.

Íme: FON – Fonallá sodor. [finnugor] OSZTOVÁTA – Szövőszék. Vetélő. [szláv] TEXTIL – Fonalból szövéssel, hurkolással stb. készültkelme. [nk: angol és francia <latin>] </latin>]

POSZTÓ – Kártolt gyapjúfonalból szőtt, kallózott, vastag szövet. [szláv] KÖT – Szorosra húzott hurokkal, csomóval valamihez erősít, rögzít valamit. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint:finnugor tőből]