KARAKÁN

KARAKÁN – Határozott, talpraesett és szókimondó férfi. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: török] A KARAKÁN a K.R – R.K gyökből képzett: KaR – RaK. A KARAKÁN eredeti ősnyelvi szó. A KARAK oda-vissza azonos olvasatú, jelentése: kerek, azaz tökéletes. A KAR gyök erős KARt, AKARatot megjelenítő a szóban. Ez a szó fordításaiból tűnik ki: KARAK – AKAR – RAKA. De továbbvihető: az igazi KARAK férfi (kan): ARAt, tAKAR, ARÁját KARjaiban hordja. Az R hangcsoport – ARA – értéket jelent. Ilyen az ARAny, kARÁt, ARA, nARAncs, bARAck, és más szavakban. A K hangcsoport – AKÁ – az AKAr, AKArat, ÉKEs, OKOs szavakban írja le a karAKÁn jellemzőit. A KÁN = férfi, azaz KAN. Az igazi, egyenes férfijellemből kiindulva később a KÁN szó vezéregyéniséget jelölt. Igazi KARAKÁN az a férfi, aki KEREKEN kimondja az igazat és tartja is ahhoz magát. A KaRaKáN – KeReKeN hangváz: K-R-K-N – K-R-K-N. Összevethető a karakter, kritérium, kritika címszavaknál leírtakkal. KARAKTER – Jellem, jellegzetesség. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: vándorszó: latin < görög] A KARAKTER a K.R – R.K gyök alapjaira épül: KaR – RaK. A KARAKTER szó – jellemzők, jellegzetességek KÖRleírása. A KARAK = kerek, azaz tökéletes. A KAR gyökből indul, amely szerint: tettekben megnyilvánuló AKARati (ak) hatÉKonyság értelmű. A KARAKTERes ember úgymond saját KARjaival végzett aKARaTi tevékenységével, szavaTARtásával RAKja le magaTARtása jellemzőinek alapjait. A szó jelen volt az ősnyelvben. Az R.K – K.R gyök: RaK – KaR, lehet a sajátos jellem belső indíttatása nyomán aKARattal leRAKott alapra vonatkozó. Az R hangcsoport – ARA – belső személyiségi érzelmi értéket jelent. Ilyen az ÉREz, ÉREtt, szEREt, bARÁt, ARA, ERŐs, EREdmény és más szavakban. A KT hangcsoport – AKTE – jelent tevékenységet az AKTÍv szóban, mozgást a lÜKTEt, nevelést a dIKTÁl, szOKTAt, OKTAt, segítőkészséget a lAKTAt szavakban. A KT páros, mint K.T – T.K gyök: KéT – TéK, utalhat KapcsolaTokra, KÉT vagy több személy KözTi KÖTődésekre is, amelyek a személyiséget jellemző bizonyos TERületen nyilvánulnak meg. A KARAKTERes férfi olyan szilárd, mint a szikla. A sziklás hegy egy természetes KŐRAKTÁR. A KaRaKTeR – KőRaKTáR hangváz: K-R-K-T-R – K-R-K-T-R. A szóvégi T.R – R.T gyök: TeR – ReT, lehet TARtás, szeRETet. A KARAKTER, mint kifejezés, sűrítménye a felsoroltaknak. A szót elemezve, szerkezeti azonosság állapítható meg a karakán, kritérium és kritika szavakkal. Az ógörög, latin nyelvek megörökölték. KT – TK: a jellemes, jó karaKTerű ember nem üTKözik az igazságosság törvényébe, mert kerüli a véTKeket. A gyenge jellemű, karaKTerű: ide-oda fuTKosó, ferdeségeit igazolandó, bármire hivaTKozó, áTKozódó, sziTKozódó, nőként bárkinek veTKőző, tiTKos véTKekbe keveredő.