Jézus, Krisztus, Messiás, Golgota

JÉZUS – A JÉZUS, JÉZUSZ név A J.Z – Z.J gyökből indul: JéZ – ZeJ, és több névadó jellemző sűrítménye. Egyik a kicsiny újszülött, mint JESZke, iJEDős kis JED, gida, azaz diszke (szép) kisbárány, aki JÁSZolban fekszik, alszik: JEZuska, JESZuska, a kisbárány.  Ismert a Bibliából: ő Isten Báránya. A JED az ősi nyelven kisDEDet, de kisbárányt – JESZke, iJEDős kis JEDke –, és GIDát is jelentett, akit teJEDdel táplálsz. Némely utódnyelvben a kiGIDa neve ma is JED.

A J.SZ – SZ.J gyök: JeZ ZeJ, JeSZ – SZeJ jelent JESZtőt, veSZEJtőt, JŐZtest azaz GYŐZtest (j > gy) is az ellenségei felett. JÉZUS a kísértést kiállván, leGYŐZte Sátánt és az utolsó próba előtt kijelentette tanítványainak: Bízzatok, én leGYŐZtem a világot. Ezt ígérte ő, és soha nem hagyta el száját valótlanság. Mint mennyei felkent király, GYŐZ e világ gonosz urai fölött a kijelölt időben, amely ezután következik be.

A Z hangcsoport – ÉZUJÉZUs a bIZAlom igAZI forrása. Az általa megígért uralom alatt pAZAr áldások ÖZÖnével árasztja el igazhitű követőit. JÉZUSZ – SZUJÉZ Rubik-kockás átforgatás mutatja, hogy felemelkedett. SZUJÉZ = felemelkedik, ősnyelven. Ez a paSZUJ (fuszulyka, paszuly) SZŐLő, SZULák (j > l) szavakban jelenti a felemelkedő kúszást, szujást. JÉZUS felemelkedett, SZÁLLt (szuly) a mennyekbe, és onnan LÉSZen eljövendő.

JéZuSZ – SZuJéZ hangváz: J-Z-SZ – SZ-J-Z azonos hanganyag.

A J.Z gyök a JŐZtes, azaz GYŐZtes, GYŐZő szavak gyöke. Az ősi JEZréel mezeje, GYŐZelem mezeje volt, JIZráel név Isten elleni GYŐZtest jelent.  JÉZus nevének másik jelentése szintén GYŐZő, GYŐZtes.

———————-

KRISZTUS – Megváltó. A KRISZTUS név K.R – R.K alvógyök bővítmény: KiR – RiK. Bibliai ígéret szerint KRIsztus KIRályként tér vissza a mennyben, RIKító dicsőségben. A szónak semmi köze a kivégző KEReszthez, mivel e névvel már életében illették, amikor még nem is gondoltak kivégzésére, és nincs bizonyíték arra sem, hogy KERESZT alakú bitón végezték ki. A Megváltó e címe KERESZTES volt az eredeti nyelven, rövidítve KRESZTES, KRISZTES, KRISZTOS. A KERESZT az egyenlő eloSZTás jelképe volt már az ősiségben, az első emberi család négy személyre bővülése óta.

KRISZTUS ezt az egyenlően eloSZTó szerepet tölti be, miután megtiSZTítja a Földet és a Föld körüli légteret a gonosz erőktől. Ő KERESZTezi a világuralmi tényező, Sátán, a nagy ellenálló útját, és a meghatározott időpontban elpuSZTítja őt. Ezt jelenti a másik neve, a MESSIÁS is. Erről a címszónál.

Az R.SZ – SZ.R gyök: RiSZ – SZeR, KRISZtus, az Atya ígérete SZERint RÉSZt nyer a mennyei hatalomban, de RÉSZt juttat a hozzá hűségeseknek is áldásaiból. Meghatározó RÉSZe, SZERepe van az atyai SZER végrehajtásában. Fő jellemzője a SZERetet.

Mivel a KERESZT alapjelentése: egyenlő, igazságos elosztása az áldásnak, így e SZERt világszinten ő vezényli le.

Az SZT hangcsoport – ISZTU – KrISZTUs áldásokat OSZTÓ azok részére, akik tISZTÁn megőrzik magukat a világ szennyétől.

A T.S  – S.T gyök: TuS – SőT, az ő földi létének végén átélt TUSáiról, érzelmi TUSakodásáról szól. A nyomatékoló SŐT gyök a győzelmét jelenti.

———————-

MESSIÁS – A MESSIÁS szó az M.S – S.M gyökkel indul: MeS – SeM. A szó már az Édenben történtek után kialakult, tehát nem héber szó, és nem görög > latin közvetítéssel került a magyar nyelvbe, mert ez már az ősiségtől jelen van az ómagyar ősnyelvben. A MESSIÁS reményt adó teremtői ígéret volt az elrontott állapot helyreállítÁSára. A MESsiás MEGSEMísít, MESSEmisít, SEMmissé, semMISSÉ teszi a sátáni bűnt és következményeit. Tehát a MESSIÁS megSEM-MISÍTŐ is (sem – mes). A MESSIÁS SEMMISSÉ teszi a gonosz világuralmat, láthatatlan és látható uralkodóit, minden eddigi eredményeikkel együtt.

MeSSiáS – SeMMiSSé hangváz: M-S-S-S – S-M-M-S-S.

A MESSIás MEGSEgítő, MESSEgítője a megigazulni kívánóknak. A messiJÁS a JÓ, JAV, tehát Isten megszemélyesítő képviselője. Ő a messIJÁS, a koronás, ÍJAS a Jelenések könyve 6 rész 2. versében.

A J.S – S.J gyök: JeS – SeJ másik jelentése az ősnyelven: JŐZtes, GYŐZtes, messiJÁS. Minden hangváltással ezt mondja: JÉZus, JEZréel, JIZrael, íJÁSZ, GÉZa, GYŐZő, VESZejtő stb. Ő kell elMESSE a bűn folytonosságának fonalát. Szerepe a megváltÁS, helyreállítÁS.

MESsiás, Istentől kinevezett MESter, csak egy arra érdeMES, neMES SZEMélyiség lehet, és – emberiséget megváltóként – a tökéletes életteliséggel, hibátlan testiségűre teremtett Ádámmal egyenlő értékű. Ezért kellett a teremtői közbelépés a tökéletes mag beültetésére egy földi szűz méhébe.

Az S hangcsoport – ESSI – a mESSIás szerepe szerint kell: elmESSE, kinyESSE, elvESSE, semmISSÉ tegye az emberISÉg életét megkESErítő bűnESEt következményeit. A dolgok helyreállítÁSA után bŐSÉges áldÁSOkban részESÍti követőit.

Az kötött magánhangzó-páros jelenti még: kltó szóval hívja a szelíd, jóravaló, békés hajlamú embereket: SIESsetek, ameddig nyitva áll a megváltÁS lehetősége! Az ellenállóknak rIAdalom. Ez mind magyarul íratott a teremtés nyelvén!

———————-

GOLGOTANagy lelki szenvedés. Golgotát jár, ilyen kínt él át.

A GOLGOTA név G.L – L.G gyökből indul: GoL – LoG, és eredeti jelentése nem szenvedés. A Jeruzsálem melletti KOPONYA hegye, a GOLGOTA.

Az LG hangcsoport – OLGO – az ALKOtó (g > k) elme GOndOLKOzással (g > k) dOLGOzik: latOLGAt, fontOLGAt, beszÉLGEt stb. A szOLGA, pOLGÁr dOLGOzik, szemELGEt, kínÁLGAt stb.

Azt a helyet sokáig ősnyelvű nép lakta, és az a hegy a töprengések, elmélkedések, GONDOLKODÁS  helye lehetett, ahol átGOndolva meghányták vetették a dOLGOkat, és utána döntöttek. Ahol TAGOLGATva, FONTOLGATva átelemezték a dolgokat, és úgy döntöttek.

GoLGoTa – TaGoLGaT – FoNToLGaT hangváz: G-L-G-T – T-G-L-G-T – F-N-T-L-G-T.

A GOLGOTA amolyan DOLGOTA hely volt, amelyhez valamiféle vallásos áldozati rituálé is kötődött, és ez magyarázza, hogy a zsidók később hagyták elvadulni azt a helyet, mivel számukra idegen rituálé folyhatott ott annakelőtte.

GoLGoTa – DoLGoTa hangváz: G-L-G-T – D-L-G-T.

A név viszont azért nem változott, mivel a zsidók is az ősnyelvet beszélték még sokáig, miután elfoglalták a várost, és az addig ott élőktől a neveket is megörökölték.

A szó tengelyében levő LG páros, mint L.G – G.L gyök: LiG – GaL arra enged következtetni, hogy a GOLGOTA korábban szép fás, LIGetes hely volt, sétára, elmélkedésre, a dolgok átbeszélésére (log), alapos vitára (tagolgo, ágál) alkalmas kellemes környezettel.

GoLGoTa – GoNDoLaT hangváz: G-L-G-T – G-N-D-L-T.

A T hangcsoport – OTA – a hATÉkony megÍTÉlés, gondolATOk felvETÉse jobbÍTÓ tETTEk véghezvITElére alkalmas hely. De az ellenoldalon jelen van az ÍTÉlet, ÁTOk, sÖTÉt szavakban is.

A sors fintora: itt végezték ki az emberi történelem legvilágosabb elméjű GOndOLKOdóját, a legértelmesebb KOPONYÁt.

A szó bontható, és elemei magyarul érthetőek, magyarázhatóak.

LG – GL: GoLGota valaha fontoLGató helyként kapta nevét, végül haláltusában vonaGLó vértanú szenvedésének hegye.