E

Az e hang jellem vagy állapot egyen­súlyhelyzetét is jelzi a magyar nyelvben, olyan valami, mint a magasugró léce,a mérleg egyen­legnyelve, a kötéltáncos egyensúlyozó rúdja. A magyar nyelvben az e hang gyakorisága jelzi, mily elengedhetetlen az erkölcsi, érzelmi, jellembeli emelkedett szint, a lelkierő folytonossága, s főleg ezek egyensúlyban tartása. Az e hang, a jellem, értelem szabályozó hangja.

echi– – eki, szóösszetételek előtagjaként egy, egyenlő. Ebből is látható, mennyire nem kifejező és hangzás hűtlen a magyar szöveg kizárólagosan latin betűkkel való írása. Így lehet készpénznek venni a finnugristák által a Halotti Beszéd leírt szövegének betűszerinti hanghű olvasatához hasonlított középkori magyar nyelvet. Az echi egyébként románul semmit nem jelent, ha különírjuk semmilyen értelme nincs, csak átvett szajkószó, az egy torzója, és csak szóösszetételeknél van jelentése.

echidistantegyenlő távolságú, az szt a távosztás értelemhordozó, kötött mássalhangzó párosa, az nt állapot, vagy jelző

echilateral – egyenlő oldalú

echilibra – egyensúlyoz, lib – bil, billen, echilibru – egyensúly

echinocţiu – napéjegyenlőség

echipă – egység, csapat, echipier – egység, csapat tagja

echivalentegyenlő értékű, val – váltó, nt páros

eclata – csillog, ragyog, kitör, kirobban. Az ék, ak gyök megfelelője: ékes, csillogó. A cl – kl páros a csikland, iklat, öklel, szikla szavakban hasonló. eclatant – fényes, ékes, ragyogó

ecleror – felderítő (katonai), ék, amely behatol a felderítendő testbe.

ecologic környezettani, annak tanulmányozása, ami körülvesz minket. A kol, kal különben is körértelmű, példa rá a kolbász, mely kör keresztmetszetű, kalács, mely hengeres, vagy kör alakú, ecologie környezettan (kör)

econom takarékos, beosztó, a con körértelmű: kondorodó, kunkori

economicos takarékosan, összekarolva, kendőbe kondorítva, (kör)

economie takarékosság, megtakarítás (kör)

ecou visszhang, visszatérő, visszakanyarodó hang, mely tulajdonképpen leír egy kört (kör)

ecran – képernyő, a c és r jelenléte, az átvetett e hang (ecrcer, vagy cra – car) körre utalna, de az ec lehet ékes, csillogó jelentésű is, mint az eclata esetében. A cr – kr a szikra szóban hasonló értelmet hordoz.

ecranizare – művészi filmesítés, vászonra vagy képernyőre vitel

Eden – Éden, az eredeti emberi élettér helye. Összetett fogalom: élvezhető édes élet, édes lét, védelem, Édenben védenc vagy, ősmagyar gyökre épülő kifejezés, hisz a szó érthetően csak a magyar kifejezésekbe építhető be. Székelyföldön a baba dédelgetését édengetésnek is mondják.

editakiad, a d hang az ellentétek hangja, de itt a jó oldalát mutatja: ad, ez esetben az adást jelzi, editorkiadó

educanevel, képez, az itt jelenlevő ed jelentésében benne van az édes dédelgetés, dajkálás, a diditől a dedón át a nevelés folyamán juttatott jelképes és fizikai adományok, ajánkok összessége, a kedvesség, védelem, idomítás stb.

efect – hatás, benyomás, a fakad, fak gyökének jelenléte a cselekvés nyomán fakadó hatást, eredményt jelzi (fak, fek)

efectiv – tényleges, valóságos (fak, fek)

efeminare – elpuhulás, azaz elnőiesedés, érzelmi em ősgyök jelenlét, a szebbik, gyöngébbik nemre, a nőre utalva (fem).

eficace – hatásos, hatékony, kiérződik a háttérben levő alkotóerő. Ez esetben nem a ficam fic gyöke, hanem a fak, fek gyökök a,e>i hangváltása nyomán állt elő

eforterőkifejtés, a for gyök jelzi is, a szóban levő jelentésazonosító rt páros erő vonatkozású: árt, irt, tört, tart

egalegyenlő, egy itt, egy ott, tehát igazságosan elosztott. Az eg/y alapja az ég, ig gyökök, egalitateegyenlőség (eg, ig)

egocentric – én központú, önző, csak engem érintő. Kiss Dénes, Varga Csaba nyomán ki­mutatható, hogy a latinba az ego – én, önmagam, egymagam az ősmagyarból (etruszk) ment át, egy, mint első, eg/y, m/ag, mint ma­gam, énem, egyem, egóm, – ego, én megom – én magam. Csak magyar nyelven, a mag nyelvén bontható elemeire, magyarázható meg.

egoism önzés (eg/y, mag) sm – szm páros, -izmus, eszme

egolatrie önimádat (eg/y, mag)

egotism – az én túlbecsülése, egotist – az ént túlbecsülő (eg/y, mag)

egrena – magtalanít, egrenaj – magtalanítás (eg/y, mag)

el, ele – ő, ők, harmadik személy, aki nincs jelen. Jelen (eu (jeu) – én), mert elillant (DEX: illum, illa latinul), el, ele

elanlendület, elansa – nekilendül, elansare – nekilendülés

electiv – választói, az elit, vagyis az élre illők (!), élre állítandók, elől ülők szelektálása, e szó idegenként hangzó, de nem az, magyar gyök, és mivel jelenti a szeletre szedést, előszámlálást, régiesen elészámlálás, élre emelést, vagy a szelelőrosta kiválasztó munkáját

elector – választó, electoral – választási

electric – villamos, az el az v/il/lan hangváltott il gyöke, az ec – ék, az ékes ég, fényesség (lásd: eclata), a munkát jelentő tic – tik gyökbe (tak, ták, tek, ték, tik, tok, tuk) beékelt r, az erő jelhangja. A tr páros utal a fogalom hátrányos jellemzőire. A kifejezés minden része magyar gyök, és majd minden nyelv ezt használja. Mi is. Ám nekünk van ősibb kifejezésünk is erre a magyar gyökökből összeálló görög szóra, olyan, amilyen a másnyelvűeknek nincs, s mely rengeteg változatban van jelen nyelvünkben, beépülve hasonló jelentésű szavakba. Íme ízelítő példaként egy műmondat: A hold, a pislogó csillagok villogó világa sápad. Pillanatok múlva villan, villámodik a hajnal a világosodó égen, elillan a sötét, jön, felvillan a virágos világra a víztükrön is megcsillanó ékes égi napfény, vele együtt felvillan egy gyönyörű nap reménye. Az ébredő pillangók megrázzák pilleszárnyúkat, mert megérzik a napsugár hatására kinyíló kelyhek illanó felszálló illatát. Lehet folytatni az il/l ősgyök bővítményeinek változatait (ill, csill, pill, vill). Nincs a Földön még egy oly nyelv, mely annyit fölsorolhatna, mint a magyar.

elegant – elegáns, a fokozás leg gyökéből, ebből jön a magyar legény szó, de e gyök fordításából származik a gáláns is e>á hangváltással. Ógörögben is e gyökből alakult. Tehát a szó magyar eredetű, vagyis magyar gyökre épült kifejezés, nem görög (elegain), nem francia (élégant), nem latin (elegans, -ntis), hisz a leg gyök külön nem érthető, nem értékelhető a fenti nyelveken, vagy azon nyelveket beszélők fülének. Az nt mássalhangzó páros a köntös, mente, minta szavakban öltözettel kapcsolatos jelentés meghatározót is takarhat. A fenti nyelvek mind a magyar nyelv leánynyelvei, ennek nyomai bennük az ősmagyar gyökök jelenléte. Az elegáns szó semmiképp nem francia eredetű, hanem magyar. A franciáknál a kuruc huszár is nyalkább, elegánsabb volt, s még meg is fürdött. És nem volt vérbajos!

elegantă – elegáns hölgy, elegaă – elegancia Az nţ – nc páros megjelenési, viselkedési jellemzőre is utaló: különc, kölönc.

element elem, alkotó/elem, két ősgyök együtt: el, em. E szempontot véve hasonló, de bővebb a magyar élelem szavunk, ahol három ősgyökből áll össze a szó: él, el, em, és mindhárom gyök által képviselt értelmi háttér fontos az emberi lét fenntartásához: élet fenntartásához szükséges elsődleges fontosságú emtető elem, vagyis tartozék az él-el-em. Műszaki vonatkozásban a beépítendő elem pontossága követelmény. Ezt jelzi az nt páros, mely ilyen irányban értelmezhető az önt, pont, ront szavakban.

elementar – elemi, alapvető, lényegi (el, em) nt

elen – hellén, ógörög

eleşteu* – halastó DEX

elev – tanuló, diák, a szóban benne van az eleve (kezdet) és az emelve, emelkedve értelme (elevat – emelkedett), vagyis az ismeretek szerzésének kezdete és a folytatása.

elevat – emelkedett, az emelve alakból, elevator – emelőmű

elibera – felszabadít, a lib, a levegőben libegés, lebegés hasonlatából, mely a szabadság érzetét kölcsönzi, és köze nincs az aberrált liberális baromságokhoz. A szabadság szó magyarázatát megtalálni, az E nyelvben győzni fogsz című könyvben.

elită – elsők, kiválasztottak, élvonalbeliek, mindennek a legjava, a ma divatos celebek, paparazzói cél ebek (el, él)

elitism – a pol-i, gazd-i, társ-i, műv-i elit, azaz elsők, élvonalbeliek döntő szerepét valló elv (el, él) szm páros

elocventékesszóló, az ok a világosság nyílása (ab – kerek, ok – nyílás, o>a, ablak – kerek nyílás a lakon, házon), melyen át meglátszik a fényes ég, bejön a fényesség, vagyis az ékes fény. Az okos beszéd ékes beszéd

elongaţie – kilengés, megnyúlás, a len gyökből, a len, magánhangzó váltással és gyökfordítással: nul, nól, nyúl, nől, hosszanti mozgást jelöl: vonul, nyúlik, nyólik, nő. Az ng páros az ing, csüng, leng, ráng szavakban is ezt a fenti jelenséget írja le.

elucidă – megvilágít, jelen van a csil gyök hangátvetett alakja, mely valójában olasz vendégszó a román nyelvben, de a csi magyar ősgyökből jutott a latinba, majd onnan tovább az utódnyelvek-be (csil, vil)

eluvial – mállási, mállás útján keletkező, a mal, mel, mol gyökök a puha, könnyen omló, málló, vagy annak következményeit leíró gyökök. Hanghiányos szókezdet, hiányzik az m hang a szókezdetnél: m/eluvial

email – zománc, az em érzelmi ősgyök itt a simaságot jelzi

embrion – embrió, magzat, az em ősgyökből: emlő, emik, emtet – szoptat, csecsemő (Eme, eme, baba!), emlőből evő, táplálkozó, szopó. Ebből az enni ige is, akár az ember, emlék emse, ene. Az em ősgyök az érzelmet kifejező gyökök legkiterjedtebb szóbokrát alkotja, de a legfontosabb is azok közül. Az mb hangpáros a bimbó, comb, gomb, domb, tömb szavakban gömbölyűségek leírója. A kis emberbimbó, magzat szintén a gömbölyödés értelmű.

emerit kiváló, érdemes, emelt minőséget képviselő, például a művészetben kitüntetés az érdemes művész – artist emerit

emersiunefelmerülés (lásd: demersiune – alámerülés), rs páros

emolientă – puhító, lágyítószer, a simaság em gyöke. De vehetjük a további hangokkal a mol – lágy értelmezést. A mol is magyar gyök, a puha szétmálló anyagot jelzi. A molnár a malomban két malomkő (malom) közt szétmállasztja a gabonaszemeket, így lágy, omlékony, mállasztott lisztté (laszt-liszt) alakul, melyből málét, vagy más omlékony tésztafélét készítenek. A szó nem latin, nem francia, hanem magyar gyökszóra épülő. nt páros

emotiv érzelmi, ezt az érzelmi em ősgyök jelenléte is megsúgja. Ugyanakkor a mo gyök, mely összeépült az érzelmi em gyökkel, mozgásra való indítatást is föltételez, mely lehet fizikai is az érzelmi behatások következményeként, de lehet elmét mozgató is, talán az emlékek közti kutatásra indító. Sem az em, sem a mot nem latin, nem francia, hanem magyar gyökszavak.

emoţie – izgalom, izgatottság, érzelmi felindulás, meghatódás emlékek, emlékezés hatására, emoţional – érzelmi, izgalmi

empatie – beleélés, átélés (em)

energetic – energiagazdálkodási, jelen van az erő er ősgyöke, ezzel a gyökkel indul a kezdetek két fő energiahordozójának megnevezése a folyóvíz eredő indulása, az ér, és az erdő. Az r hang minden nyelvben valamilyen erőkifejtést jelez (erő, forte). Ez az emberi hangképző szervek legerősebb hangja. Az rg páros majdnem minden esetben erőkifejtéssel, termeléssel, tartalékolással kapcsolatos.

energie – erély, erő, energizanterélyt, erőt adó

enerva – ingerel, az ami durva, orv, törvénytelen – rv páros

enervare – ingerültség, izgatottság

entorsă – in/rándulás, a tor körértelmű gyök jelenléte mutatja: torzulás, csavarodás. Itt valójában z>s váltás van, mert az rz páros értelme van jelen.

epicard – a szív külső hártyája, mely belepi, leplezi. Az ep, epi értelme szókezdeteknél: lep, belep, ami beborít és véd.

epicarp – a gyümölcs héja,

epicentrum – a földrengés fészke fölötti borítóréteg, földfelszín

epiderma – felhám, bőr, irha, a bőr összetett szó: burok és őr, a test felületét burkolja, belepi, őrzi, annak védelmét szolgálja, erőt képvisel, a d hang a véd egyik kulcshangja, rm páros

epiglotă – gégefedő (lep),

epilimnion – a tavak felső vízrétege (lep) stb.

epilaszőrtelenít, pi, pil gyök, lásd a d hangnál is: depilare. A pi ősgyök a kicsinység kifejezője, az apró szőrszálak megnevezése innen indul. Például: pihe, de más kellemes érzést keltő, becézett, simogatásra ösztönző picinységek megnevezésének is kezdőgyöke. (Lásd: E nyelvben győzni fogsz című könyvben a p és c hangnál.) Az epila esetében a szókezdet összevont: epi – belep és pil – szőr, mely belepi a testet. A DEX a francia épiler-ből származtatja, de azok a latinon át a magyarból örökölték a pi, pil gyökszót.

era – éra, korszak. Egy pontból eredő, mérhető időszak, mely egy jelentős, erőteljes, kiemelkedő személlyel, annak tettével, vagy rendkívüli eseménnyel veszi kezdetét, oly eseménnyel, melynek következményeit viseli az elkövetkező korszak, és mely erőteljesen, hangsúlyozottan rányomja bélyegét az elkövetkező korszakra. Bár az korszak összetett szó, mégis az rsz páros kapcsán megjegyzendő, hogy a korszak is oly valamit jelöl, aminek tartalma van: erszény, ország stb.

erect – fölálló, a har – hegy alapján, kiemelkedő, felmerevedett, ebből a latin erectus. Tehát erő rejlik benne.

erectil – merevedésre képes, erector – merevedő emelőizom,

erede – örökös, a kifejezés az eredettel kapcsolatos

ereditar – eredő, öröklődő, er, ör rokon értelmű ősgyök, ebből az ed az adományt, a továbbvitelt jelenti. Öregeim­től eredő (-ő – őtőlük) örökség. A víz is érként ered, és medrében med (megy) tovább. A latin nyelv átvette a kifejezést tokostól, vonóstól: hereditarius, ám a „hangszert” megszólaltatni nem tudta, azaz a kifejezést érthető elemeire nem tudta felbontani, így adta tovább örököseinek (francia, olasz, román stb.) felnyitatlanul. Náluk csak szóképként él, ha szétszedik, darabjaival nem tudnak mit kezdeni.

ereditate – átöröklés, örökösödés, az eredet folytatása

erhă*irha DEX, az rh páros a durva, nehéz dolgok, vagy nem egészen sima felületek, esetek leírásánál jelentéshordozó: girhes, irha, marha, csürhe, terhes, terhelt

ermetic – légmentes, teljes elzártság. A DEX a francia hermétique szót adja forrásként, de tüzetesebb vizsgálat után a magyar er gyök az erő gyökszava fedezhető föl, mely erős valamire utal, a met fordítva tem, töm, jelentése tehát: erős tömítés. Ezzel az értelemmel van jelen a görög és a francia nyelvben is. Az itt levő rm hangpáros, változatos, különböző értelmet hordozó kifejezések alkotója: hangvonatkozású – lárma –, alaki – forma –, átalakulás – gyurma –, jelenség – harmat stb., de az r hang minden esetben erőtejességet, az m viszont érzelmi töltetet visz a kifejezésbe. Erőteljes érzelmi töltete van például a farmec – varázs szónak. Lásd alább.

eroare – erőteljes tévedés, hiba, félrevezetés, megtévesztés. Erős hatása következményeiben mérhető föl, a gyök erőre utal.

eroda – lepusztít, ez esetben a természet erejével, a latin erodere nem beszél erőről, csak az okozatot, a következményt jelzi, a magyarul értő fül viszont rögtön kiérzi belőle az okot

eroism – hősiesség, heroikus tett, az ősmagyar nyelvi har – hegy, magaslat értelmében, mely a görögbe átmenvén her gyökből in­dulva, kimagasló, hősies tetteket jelöl, de az /h/er gyök önmagában az erőt is jelzi. (Heraklész), szm páros

eros – az érzéki örömszerző vágyak összessége

eroticérzéki, felfokozott, örömteli, buja testi állapot, öröm, ér – ör, két ősgyök, az ógörög eroticos, összetett szó: az er az örömöt, a tic a cselekvést jelzi. A latin nyelv és utódai már nem tudják felbontani a saját nyelvükben is érthető elemekre, csak a szóképet örökölték, a művirágot, élet és illat nélkül, magyarul viszont még a kisgyereknek érthető, hiszen a tik/og, ták/ol, tuk/mál stb., az ógörögbe is átment ősmagyar gyökök még élnek nyelvünkben.

erotomanie – kóros érzékiség, fehérmájúság

erou – hős, akár a har – hegy gyököt, akár az er, az erő gyököt vesszük a görög heroszhoz jutunk, mely az ősmagyarból jön. A román erou ebből sarjad.

erupe – kitör, hegyet repesztve, magasra kitörő tűzhányó. Itt az odaértendő h/er mutatná a hegyből eredést, de az erő er gyöke jelzi a kitörést, annak romboló, repesztő erejét is

escalada – falat vagy akadályt meghág, megmász, escal – mászkál. Az szk páros különböző kifejezésekben a helyváltoztatás – csuszka, iszkol, mászkál –, felhasználhatóság – deszka, eszköz –, és műveleti – piszkál – jelentéshordozó. Az sz a csuszamló műveletek hangutánzója, a k viszont a behatás, beakadás jelölője, escaladare – megmászás, mászkálás

escava – kikotor, kavar (lásd: excava), escavatorkotrógép

escorta – kísér, helyváltoztatás esetén (esetleg fegyveresen), a cor, körértelmű gyök, a kifejezés jelzi a körülményhez viszonyított körültekintő felügyeletet. A kísér is körértelmű kifejezés, Székelyföldön a valaki után járást koncsorgásnak, kosornyázásnak is mondják. Az rt páros árt, vért szavakban az ártalom elleni felvértezésről, védelemről szól.

est – kelet, égtáj, a fény, világosság kezdete, az ellenpont a vest – nyugat, a fény, világosság veszte, a nap veszte, eleste, ebből az este, a napveszte utáni v/estebéd, a vacsora, a veszteből a szláv vecsera, és nem fordítva! Nehogy már nem tudtunk nevet adni az esti étkezésnek a tótok betótulása előtt (d>t). Az sz, z hangok cs hangra váltásának más bizonyítékai is vannak nyelvünkben. Például a kecsegtet, mely a kéz szóból indul, és szándékban a jó viszonzására való késztetést jelentené (Arany J.: Toldi: „Úgy, anyám, kecsegtesd ölbeli ebedet…”), a kecsegtetés, kézzel simogatást jelent (az ebet nem csókolgatják), a többi ehhez tartozó, járulékos cselekedet, a kecses mozdulat is elsősorban a kézre utal. Így tehát a nap/veszte, el/este, v/estebéd, vecsere, vacsora, a nap/veszte eleste utáni templomi vecsernye nem a szlávoktól ragadt ránk, ficókáim. Az szt páros az osztást jelzi.

estic – keleti

esteticízléses, választékos. Az ízlelés az evés, esz/ik igéhez tartozik, s a nyelv érzékeli, ám az ízlést az elme a látvány nyomán, vagyis az íz a nyelv dolga, ízlést viszont az elmének kell kialakítania, kiértékelnie. A tic az ezzel járó cselekvést jelenti. Az szt páros az osztással, választással, illesztéssel kapcsolatos, esetleg minőségi osztályozással.

estezie – érzés, íz/érzőképesség, es, kiejtve esz, tehát evés közbeni íz érzése, de az szt jelentése az ízek kiválasztásával, az egyéni íz igényhez való illeszkedéssel kapcsolatos

estompă – letompít, árnyal. Az szt szerepe itt is a környezetből való elválasztás árnyalással.

ua – 1. zátonyra fut, 2. megbukik, csődöt mond, azaz esik

ec – bukás (es)

etaj – emelet, fokozat. Leharapott szóvég. Egymásra tett rétegek. A magyar nyelvben a ragok tulajdonképpen önálló gyökök, melyeket az alapszóhoz ragasztunk, így a gyökökön kívül majd minden szavunk összetett szó, etaja – rétegez.

etalon – hiteles mérték

etambou – fartőke (hajó), tőke, tömb, mb páros

eu – én, eu kiejtve jeuén, vagyis az, aki jelen van, jeulén

eufemism – szépítő körülírás. Az érzelmi em ősgyök jelenléte, mégpedig a szebbik nemre a nőre utalva, a kifejezésben az eu a görög jelentésű, sm – szm páros (fem).

ev – kor, az év a magyar nyelvben az avulást jelenti, a v hang a változás hangja. Minél több évet számolunk, annál évültebbet, avultabbat, korosabbat jelent.

evalua – felértékel, árat, azaz valós váltóértéket megállapít

evanghelic – jó hírrel, örömhírrel kapcsolatos. Sem a DEX által forrásnak megadott latin evangelicos, sem a francia évangélique nem lehet eredő. Ugyanis nyelvükön nem bontható, nem magyarázható a kifejezés, csak magyarul. Az ng páros elmozdíthatatlanul beköti a magyar nyelvbe azokat a kifejezéseket, melyekben jelen van. Ez egy erőteljes ősnyelv azonosító mássalhangzó páros.

evanghelie – jó hír, örömhír, görögül: eüangelion, ebből az angel – angyal, jelentése hírnök, szóvivő, hírvivő, a hang elhordozója. Az ógörög jelentése: jó, jav. Az angeloszban kihagyta a h hangot, h/angelosz. A gyök: hang, ez esetben a szó, a hang, hordozója, oly szót, hangot hordoz mely javunkra váló: j/av, ev, ev/h/angélium, evangélium – jó hang, jó hír. Az ng páros a bong, csüng, ing, leng, kong, ráng, zeng stb. szavak véghangja

evapora – párolog

eversiune – felfordulás. A magyar nyelvben ez rs párosként az orsó, korsó, borsó, kör alakú, esetenként forgó tárgyak jelölője.

evolua – fejlődik, lefolyik, alakul, a v és f rokonhangzók, és e kifejezés folyamatról beszél

ex– – ki, szóösszetételek előtagjaként bizonyos elméleti vagy valós körön, határon kívüliséget, átlagon felüliséget jelöl. A kettőshangzású x hang k hangja a kulcs. Származási iránya: ősmagyarból ógörögbe. Ott a fordított gyök alakzata nyert teret, ki ek, és az sz-ező görög beszédmód folytán vált a k hang eksz hangalakká, melyet aztán ők egy betűvel, az eksz-el, azaz x-el írtak le. Alapjában véve az szk páros jelentését hordozza. Az szk magyarázatát lásd az escalada címszónál.

excava – kikotor, kavar, excavare – kikotorás, excavatorkotrógép

excentrickörhagyó, a cerckör bővített alakja magyar gyök

excită – izgat, ingerel, a játékos ingerlés, csiklandás csi gyökének jelenléte, bár az alapszó jelent rossz irányú ingerlést is

excitant – izgató, ingerlő, nt páros, excitat – izgatott, felindult (csi)

exclama – felkiált, az aclama – megéljenez, melyből kiérződik a felfokozott érzelmi állapot (ak – fok), az exclama alapjában véve ugyanaz: ex/a/clama (semnul exclamării – felkiáltójel)

excurs – eltérés, kitérés, a cur körértelmű, az rsrsz tartalomra utaló: erszény, ország –, excursie – kirándulás, körutazás

executa – teljesít, végrehajt, a tevékenységet kifejező tuk gyökből gyökfordítással, a cut sem francia nyelvben (exécuter) sem román nyelvben nem érthető. Másik jelentése: kivégez.

exercita – gyakorol, folytat, csinál, az er a kifejtett erőre utal

exercitare – gyakorlás, exerciţiu – gyakorlat, gyakorlatozás (er, csi)

exfolia – lehánt, lehántol felületet

exil – száműzés, eltávolítás, az illan il gyökének jelenléte. Nyersfordításban: kiillantás

exila – száműz, exilare – száműzés, exilat – száműzött (il)

exobiologie – a biológia azon ágazata, mely kutatja az élet jelenlétét kint a világűrben (buja)

expectora – orv. kifej., kiköp, pök, expectorant – kiköptető, pöktető

expiră – kilehel, a piheg pi gyökének jelenléte, ugyanakkor jelenti még valamilyen érvényesség, határidő lejártát is, úgymond képletesen „kiadja lelkét”, hatályból kimegy

exsicator – szárítókészülék, a szikkasztó, szikár, a szik gyök jelenléte

exterior – valamin, egy területen kívüli, vagy valaminek a külseje, külső felülete, mely szintén terület, ter gyök.

exteritorial – területen kívüli

extirpa – kimetsz, kiirt, ir gyök, hangátvetéssel tiprást is érthetünk. Az rp páros a horpasz, kárpál, korpa, törpe szavakban sem a legelőnyösebb dolgokat jeleníti meg.

extirpare – kimetszés

extirpat – kimetszett

extorca – kicsikar, vagy kicsavar, kiteker, mint az orkán (rc – rk), a tor körértelmű

extorcare – kicsikarás (kör)

extorcat – kicsikart (kör)

extra – ez a latin szó valamin, egy valós vagy elméleti határon, téren vülit jelöl, bontva: ecstra ecek – ki és tra tár, határ, tér.

extracelular – sejten kívüli, a cel körértelmű (kör)

extrafin – rendkívül finom, lásd alább a fin címszót

extrajudiciar – bíróságon, peren kívüli, a juss ju gyöke

extralegal – törvényen kívül, az igazság mellőzésével (eg, ig)

extraşcolar – iskolán kívül, şc – sk páros extraterestru – földön kívüli (ter)