HÉT, HETVEN

HÉT – A hatnál eggyel több. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A HÉT H.T – T.H gyök: HéT – TeH. A HÉT egy szám. Ám a nyelvi kifejezések értelemhordozó részeként több is, mint egy szám, mivel a szóösszetételekben – beépült -HET- gyökként – arra mutat, ami messze van tőlünk, vagyis elérHETetlen vagy felérHETetlen, vagy adott esetben erő ráfordításával elérHETő, felérHETő.
A tőszámnevek megnevezései a teremtéselméletet* igazolják. Első a még EGYetlen: EGY ÉN. A KEDves (kettes), a MÁSodik, aki mindenben MÁS, mint EGYén. A kis HARMAT kettőjük egy testté válásának eredménye, akiért már addigi kettejük igényei felett többet kellett dolgozni. NÉGYelni kellett kézzel-lábbal. A további szaporodás már gondokkal járt a jövőt illetően: ÖTölni, azaz tervezni kellett, s HATékonyabbá lenni. A kiÖTölt terv birtokában, az ÖT ujjal mintegy kÖTve, markolva, a HANnal, karral HATékonyabbá téve, jöHET a próba: akár HÉTpróba is, mivel van TEHetség, teHETség a helytállásra. A HÉT, a már birtokolt HAT (hatalom) tudatában felkínált cél, amelynek elérése képességi, TEHetségi, teHETségi mérce. A HETedik próba sikeres kiállása után megpihenHET a NYugalom pOLCán, padján (nyolc). Neki már NYOLC. A HETes jelöl távoléti állapotot, mivel mindig a messzeségre mutat, mint a mesebeli a HETedHÉT ország, HETedik ég. Az -etlen, -atlan fosztóképzőknek a hat és HÉT (nem tőszámnévi jelentésben) gyökökkel való kapcsolatukban széleskörű értelemmélyítő szerepük van (-hatatlan, -hetetlen). A számneveknek a beszélt nyelvben jelen levő értelemmeghatározó szerepét, kötődéseit a hivatalos nyelvtan meg sem említi (csak, mint feltételes mód), mivel a hivatalos nyelvtan csak száraz szabályokkal foglalkozik, és nem néz a hangok, gyökök rejtett értelme mögé. Bővebben e könyv végén a Függelékben szintén csatolva.  

HETVEN – Hétszer tíz. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor elemek] A HETVEN H.T – T.H gyökbővítmény: HéT – TeH. A magyar nyelvben a harmincon felüli tízes számcsoportok megnevezései besoroló, nyugtázó értelműek, és a létezést jelentő VAN igéhez kötődőek: negyVEN, hatVAN, hetVEN, nyolcVAN stb. A HETVEN HÉTszer TÍZ mennyiség meglétének nyugtázó megállapítása: tízesből HÉT VAN – HETVEN. A magyar nyelvben a HETVEN is több mint szám. De csak a magyar nyelvben. A HETVEN a véglet. A nehezen elérhető cél, a HETVENhetedik ország. A HETVENkedő legény a legerősebbnek képzeli magát, aki a HETVENhetedik ország hétfejű sárkányát is legyőzné. A HETVEN TV párosa, mint T.V – V.T alvógyök: TeV – VeT, hangjaival alkotható szavak a TEVő, TEVékeny, vagy VET, VÉT, VÉTlen, TÉVes, TÉVedés. Tehát a HETVEN számnév TEHetségről, teHETségről és annak – TEVékenység általi – bemutatásáról szól, az előzetes ÖTölés, azaz tervezés, és a HATékony erő birtokában.

* Ez kikövetkeztethető a magyar nyelvben a mai napig élő: EGYén, MÁSodik, MÁSállapot, HARMATgyenge (gyermek), NÉGYelés, ÖTölés, HATékonyság, teHETség, a megnyugvás „nekem NYOLC” kifejezésekből.