HERALDIKA, HERBÁRIUM, HEROIKUS, HERVAD

Senkit nem bátorítok az idegenből visszaerőltetett szavak használatára (a hervad kivétel). Azért jelenítem meg itt, hogy bizonyítsam: az utódnyelvek önálló életét az ősnyelv gyökszavai biztosítják. Ha minden ősnyelvi gyökszót kiemelnénk, ezek a nyelvek összeomlanának.

HERALDIKA – Címertan. [nk: francia] A HERALDIKA a H.R – R.H gyökszó bővítménye: HeR – ReH, és  viselheti a H.R gyök több értelmét is. HAR = kimagasló. HÍR = fontos értesülés. HER = sűrű (ciher) jelentését véve alapul jelentheti valaminek a sűrítményét: HER = SÜR. A címer esetében mindannyi mond valamit. A HERALD szó jelentése hírnök, HÍRt ADÓ, HÍRül ADÓ. A jó HÍR hordozója ÁLDott: HER ALD. A címer HÍRül adta birtokosa jellemzőit, foglalkozását, jogállását. Nemesi címer esetén utal kiemelkedő jellemzőire, amelyek okán adományozták a címert. A CzF Szótár szerint a címer: „Képpel, vagy akármely tárgyak rajzával ékesített paizs, mely egyes személyek, családok, nemzetségek, nemkülönben társulatok és országok ismertető jegyéül szolgál. Nemesi czímer, családi, nemzetségi czímer. Város, vármegye, ország czímere. […] Különösen a kereskedőházakra, boltokra, fogadókra, műhelyekre kiakasztott tábla, mely azokra figyelmeztet. Csizmadia czímer, szabóczímer. Kiakasztani az új czímert. […] Valamint törzsöke czím, úgy ez is a maga nemében valami kitünőt, feltünőt, megkülönböztetőt jelent.” A címer – HER – jelképek sűrítménye: címerállat, növény, tárgy, égitest rajza stb. Lehet HAR azaz kimagasló érdemek, tettek, képesség megjelenítője. Az LD kötött mássalhangzó-páros többnyire kellemes jelenségek leírásában van jelen. A címer valamilyen tett elismerése, zsoLDja. Birtokosa boLDog és áLDja jótevőjét, aki kitűntette őt, vagy adta a címerrel járó jogi előnyöket. A kívülállók ámuLDoznak fölötte. Nos, e gondolati összesség minden jelenségének tanulmányozásával foglalkozó szakterületét nevezik HERALDIKA névvel. A szó minden összetevője az ősmag(yar)-nyelvből vétetett, mert nincs más elem, amiből az utódnyelvek szavakat alkotnának!  

HERBÁRIUM – Növénygyűjtemény. Növénygyűjtő (mappa). [nk: francia] A HERBÁRIUM a H.R – R.H gyökszó bővítménye: HeR – ReH, A HER gyökszó a növényi sűrűséget jelenti (ciher, here). Az RB páros némely növénynévben külalaki göRBületre utal: berbence, borbolya, cirbolya. A füvet nyIRBÁLni kell. Ám a szó valamikori ősmag(yar)-nyelvi alakja inkább: HERVAD szóból indult, mivel a HERBÁRIUM ilyen állagú növényekből áll. A BÁ ősgyök, a BÁR gyök valami nagyot jelent, itt inkább hatásaiban. A VÁR szintén. Tehát: a HERBA latin szó minden összetevője érthető ősmag(yar)-nyelvi szóelem. Mit akar mondani a fordított gyökszó: REH? A herba, a „fű”, azaz a hervadt növény, egészség helyREállításában játszott szerepe ismert.  
Hely-RE – RE-Hely. Innen a REHABilitál, amely által a valami okon összeHABarodott, megHÁBorított egészségi állapotot kell helyREhozni az eredeti habitusra. A habitus értelméről a hasonló címszónál.  

HEROIKUS – Hősies. [nk: latin < görög] Az ógörög HÉROSZ az ősmag(yar)-nyelvi ERŐS szóból módosult. Az SZ-ező nyelvi ág ERŐSZ, HERŐSZ alakban használhatta, majd az ógörög kialakulásakor – nem lévén Ő hangja – O-val helyettesítette. Például HERAKLÉSZ eredeti neve: ERÖKLÖS*, mivel erős öklű ember volt. A HEROIKUS, mint „magyarosított” szóalakváltozat az IK gyökkel a hatékony mozgást (iklat) írja le, de a személyre (ik – egy ik, más ik) is ráirányítja a figyelmet.   *Balkányi Szabó Lajos: Magyar Ősmesék 44 oldal: „És erős ökléről Er-öklös lett neve.” Ez volt a bibliai Noénak Khám, azaz Csoma nevű fia.   HERVAD – Növény nedveit veszítve fonnyad, szárad. [?finnugor] A HERVAD szó is a H.R – R.H gyökszó bővítménye: HeR – ReH, A HERVAD HER gyökszava növényt is jelent (sűrűn sarjad, serdül). Innen a latin herba, román iarba. Az RV párosa az árva, lárva, sorvad, kurva szavakban is az egyre fonnyadó, száradó élettelenség értelmét közvetíti. A HER gyök a nyomasztó állapotra, a teHER (a súly szorzata, sűrűje) szóban ad párhuzamot, a HERnyó szóban közelíti meg az elvékonyodó állapot leírását, vagy a HERpesz szóban az egészséges állapot romlását (repesz). A H.R – R.H gyök a ROHad, RÜH szavakban is romlásra utal. A VAD gyöknek víz jelentése nyomán, a HERVAD jelent még ERős (sűrű) vízveszetséget: elHERdált VAD azaz víz. Az RV páros, mint jellemzőt rejtő alvó R.V – V.R gyök: ReV – VaR leírja a száradó HERVADó levelek VERes, VARas, REVes elszíneződését.