GYÖKNYELVÉSZET

Az LM és ML kötött mássalhangzó-párosok egymás közti kapcsolata az értelemhordozó szerepük betöltésekor:

LM – az eLMe érteLMes, tanuLMányozással tudást haLMoz, amelyeket az életben alkaLMaz, ugyanakkor vannak megáLModott cirkaLMas, okos taláLMányai. Néha érzeLMesen aggodaLMaskodó, és minden keLLeMes, keLLeMetlen éLMényt, eLMéjében tárol.

ML – a siMLi által védett hoMLok mögött, ide-oda áraMLanak a csilláMLó eMLékek, néha kéMLőn keres köztük, az eLMében bár a roMLó, roMoLó eMLékezőtehetség miatt nehezen boMLanak, boMoLnak ki, ám úgy réMLik ott kell lennie, aztán nagykésőre beindul a MaLoM, kiháMLik a többi közül, és eMLékek töMkeLege oMLik, oMoL szembe vele.

Megfigyelhető a fentiekben az LM – ML páros, mint „együttható” érdekesség: az eLMe tárolja az eMLékeket. Az eMLékek és áLMok képei kiboMLanak a hoMLok mögötti eLMéből. Az érteLMi kapcsolat vitathatatlan.