Gyökerestől kitépve

Két gyerek, két kisfiúcska. Egyik ötéves a másik három. A szülők válófélben. Az apuka sofőr, anyuka ugyanannál a cég­nél dolgozik munkásnőként. Anyagi gond nincs. Ám apuka félrekapott. Egy kamaszlány csavarta el a fejét. Olyan, akinek a tojáshéj még a fenekén, mint a naposcsibé­nek.
Az as­szony reménytelen. Szülei távol élnek, és bár a férje szü­lei és rokonai az ő pártját fogják, ezzel nem tudják vissza­hozni a fi­atal lány bűvöletébe esett férjét, akit ő oly nagyon szeret.
Mert azt teljesen megvakítja a lánynál elért sikere, és kön­nyen dobja a szavakat:
– Más is vált már el, és nem dőlt össze a világ! Senkinek semmi köze ahhoz, amit én csinálok.
Kész!
– És a gyermekek? – jön a kérdés egyszerre több helyről. Erre már alábbhagy a hányavetiség. Mert a gyermek azért nem semmi. Azért sem, mert mindkettő nagyon szereti az apu­káját, bár a kicsi azért az még mindig az anyukán csüng. De az apa szemén hályog van. A lány miatt. És úgy néz ki, hogy az a hályog ott marad örökre.
– Legalább ne lennének a gyermekek – mondja a nagynéni.
– A gyermekek maradnak. Itt anyámnál jó helyen vannak.
– Nálam?! – csattan fel az anyja.
– Miért nálam? Annak a két fi­úcskának van apja s anyja! Maradj a család mellett, s ak­kor van he­lyük itt nálunk is.
És a két ártatlan kisgyerek ott áll, mint két tárgy, melyen osztoz­kodni kell, csak néznek hol az apjukra, hol az anyjukra, meg nagy­szüleikre. Ők eddig úgy tudták, hogy őket mindenki egyformán sze­reti, és kicsiny gyermekszívükkel ők is min­den­kit szerettek, de külö­nösen az apukájukat. Állnak értetle­nül, némán, nézik, hallgatják a nagyokat, nem értik pontosan, miről is van szó, csak azt érzik, hogy itt valami olyan történik, ami miatt ők most nemkívánatosak, sem az apjuknak, sem az any­juknak.

Mert a kis füleikben most csak az visszhangzik:
– Legalább ne lennének a gyermekek. És a kicsiny gyermekszívet valami különleges rideg, hideg isme­retlentől való félelem hatja át. A „nem lenni” rideg isme­retlenje, valami olyan, ami a fölöslegesség, kelletlenség ér­zése. A számkive­tett árvaság érzése. Pedig az ő lényükben szinte be van programozva az, hogy ők érték, kincs a szülők­nek, őket sze­retik, ami olyan jó.
És akkor jön a homlokon vágó szörnyű mon­dat:
– Legalább ne lennének a gyermekek. A szülők biztatják a fiatalasszonyt, maradjon, senki ki nem rakja onnan. A fiuk, ha neki tetszett félrekapni, menjen a rin­gyója után, de neki és a gyermekeknek helye lesz abban a ház­ban. Ám a fiatalas­szonyt szülei meg arra biztatják, hogy hagyja ott a nagyobbik gyere­ket, s a kisebbikkel költözzön haza. Pedig ez a rosszabb megoldás. Mert ha marad, talán mégis vis­szajön egyszer a férj, ha ráun arra a neveletlen fehér­népre.
De nem marad.
Mert otthonról bíztatják, és mehetnékje van. És eljön a szívszaggató elválás pillanata, amikor a két kis­fiút el­választják egymástól, amikor a kicsi, aki még csak sely­pít, tágra nyitott nagy szemeit nagyanyjára szögezve kérdezi:
– Mé kejj én innen emennyek, mama?Mé? Én itt sejetem.
És a mama nem tud válaszolni, nem tud mit mondani, mert ebben a nyomorult helyzetben nincsen a gyerek nyel­véhez, értelméhez mérhető válasza. Nincsen más, csak jajszava Torká­ban ott fojtogat a gombóc, nem tud felelni semmit. Csak el­fordul, és fel­zokogva sír. Mindenki sír. Csak az apa nem.
A két kicsi – talán szerencséjükre – még nem is tudja fel­fogni az eset súlyát. Majd később jön el a keserű felismerés pillanata szá­mukra. Mert eljön. Főleg a kicsinek. És ami jön, az szörnyű, és egy életre meghatározóan szomorú valóság.
– Mama, ne síjj, vissajövök. Én sejetjek. Meg kell a szívnek szakadni. Ő még hiszi, hogy visszajön ha­mar. A nagy marad. Ő még élvezni fogja a nagyszülők szeretetét. Az apjáét nem. Annak szíve már nem az övé. Az apja szíve nem itt van. Ellopta egy fiatal nő. Nekik, kettőjüknek köszön­hetik mindketten le­endő, egész életükre szóló szomorú sorsu­kat.
A szegény kicsi az új helyen már érzi a rosszra változást. Kö­rü­lötte mindenki veszekszik, és abból ő azt érti ki, hogy sem ő, sem anyukája nem kell a nagyszülőknek. Mert tata mondja, hogy ők csak azért hozták haza a lányukat, a dac mi­att. Hogy meg­mutassák a ve­jüknek, hogy ők nem akárkik. És, hogy most már nem kell. A kicsi riadtan néz mindenkire, nem érti az egé­szet, mert ő mindenkit sze­retni akar, és oly nagyon szeretné, ha valaki megsimogatná, magá­hoz ölelné, de itt minden a feje te­tején, mindenki csak csúnyákat be­szél, meg kiabál. És ő ilyen­kor fél. Bújik anyukához védelemért, csak ott van még meleg­ség szá­mára.
Érzi, hogy a többieknek fö­lös­leges, mert itt is hallja azt, ami otthon oly rosszul esett:
– Legalább ne lenne ez a gyermek.
Így telnek a napok, sivár reménytelenségben. Sehol nincs nyu­galma.
Anyukáját noszogatják:   
– Férjhez kell menni! Akárkihez. Nincs más megoldás. Ismerősök jönnek, róluk beszélnek.
Mondják, hogy itt is, meg ott is van egyedülálló férfi, aki talán elvenné.
– Csak ne lenne a gyerek. És ezt hallja ő, napjában is többször, és érzi, hogy kicsiny szíve belesajdul, mert ő itt fölösleges. Összehúzza magát, sze­retne eltűnni, hogy ne lássák. De nem csak ő, anyukája is fö­lös­leges. Pedig őt csak anyuka szereti, de már ő is félve, riad­tan, titokban.
Mint aki bűnös. Mert miért szülte a világra. Néha zaklatottan ölébe veszi, kezével letörli könnyektől ma­szatos arcocskáját, magához szorítja, de ebben a szorítás­ban benne van az anyai szeretet riadalma, a jövőtől való rette­gés, a bizonytalanság fé­lelmének remegése. A kicsi odabújik, orrocs­káját belefúrja anyukája ruhájába, és két kis kezével erőteljesen kapaszkodik bele. És oly szívesen menne vissza oda, ahol együtt játszottak test­véré­vel, ahol szeretve volt, ahol ölbe vették, simogatták kis buk­siját. Ahol megkérdezték, mit kíván, ő mondta, hogy kakoot, és a mama kakaókávét kavart neki.
De ilyenkor azért eszébe jut, kis fülében visszacseng az otthon is elhangzó fáj­dalmas mondat:
– Legalább ne lenne ez a gyermek. És ő nem tudja, hogy nem azért mondják, mert őt nem szere­tik, hanem mert, ha nem volna, akkor nem lenne ez a szörnyű szívfájdalom, remegés az ő sorsáért. Épp azért mondják, mert szeretik. De azért mégis jobb lenne ott. Mert ott nem hallana annyi kiabá­lást, mint itt. Mert itt foly­ton kiabálnak, veszekednek. Pedig ők hív­ták, ők biz­tatták, kü­lönben ott maradtak volna.
– Mi lenne, ha visszavinnéd a gyermeket? Ez a kérdés is felmerült. De az anyukája benne, a kicsiben látja azt az egyetlen kis zöld szigetet, ami őt addigi boldogsá­gá­hoz kö­tötte. És, hát anya, és ez a szívéből szakadt kicsi, aki még minden sze­retetével rajta csüng, ez az utolsó reménye, ami még zaklatott, száműzött nyomorúságában vigaszként megma­radt számára. Aztán jött egy bácsi. Megnézte az anyukáját, pontosan úgy, mint otthon, amikor a másik nagyapja lovat adott el, s aztán azt mondta, hogy jó, ő elviszi, de a gyermek nem kell. És ez újra szíven ütötte.
– Pedig a tehén borjúval eladó – ezt mondta tata, a feles pá­linka után a bácsinak, csak azt nem érte föl az ő kis esze, hogy milyen te­hénről s borjúról van szó. Aztán mire megitták az egész üveg pálin­kát, megvolt az alku, azt mondta az a bácsi, hogy jó, elviszi a borjút is. És elvitte őket, de ő nyűg volt a bácsinak. Merthogy túl moz­gé­kony, sokat kell csitítani. Pedig már nem is mert mo­zogni, csak meghúzódott a sarokban. Félt. Nem találta nyu­galmát.  Bújt volna anyukához, de a bácsi rákiabált az anyu­kájára.
– Ne kényeztesd, mert kidobom a házból, s az ólban alszik! És erre ő nagyon megijedt. Kint az ólban nagyon félt, mert ott patkányok vannak. Egyszer már zárták be oda, igaz, nap­palra. Akkor egész nap éheztették, nem adtak sem enni, sem inni. És ő akkor egész nap sírt. Mert azzal fenyegették, hogy ott hagyják éjjelre is. Minden napja kilátástalan zaklatottságban telt. Olyan rossz, hogy nem csak nem szeretik, hanem utálják is. Nem találja he­lyét, örökös idegi stresszben, ijedelemben van, nem mer sírni, mert akkor a bácsi megveri. Pedig anyuka is sírt néha, mikor nem látták.
Olyankor ölébe vette, és sírva mondta:
– Nincs hová mennünk, édes kicsi fiam, sehol nem kellünk, itt kell maradjunk. Vagy kibírjuk, vagy belehalunk. És akkor ő úgy érezte, hogy meghalni talán jobb volna, mert ő látott egy temetést, és azt a bácsit, aki a koporsóban fe­küdt senki nem bántotta, nem kiabáltak rá, hanem dicsérték, és saj­nálták. Ő is inkább szeretne meghalni. De nem tudja, hogyan kell. Aztán este, mikor a bácsi elaludt, ő is sírt, mint anyuka szo­kott, sokat sírt, sokáig szi­pogott, gondolta, hátha reggelre meg­halna. És sírva aludt el. Azt álmodta, hogy otthon van apukánál – anyukával, s a test­véré­vel játszik, apuka viszi az autóval, és ott minden olyan jó, mert ott őt mindenki szereti, és mama neki kakaókávét ka­var…
– Ki az ágyból, te dög disznó, nem alszunk délig, a kurva életbe – csattant a durva hang, és a bácsi lerántotta róla a taka­rót, épp akkor, mikor mama nyújtotta volna a kávét feléje. Ugrott is szegényke rémülten, karját feje elé tartva, mert na­gyon félt a pofontól, mivel a bácsinak olyan nagy tenyere van, és nagyon súlyosat üt. Még anyukának is megkékült a múltkor a helye, és so­káig kellett borogatni, hogy elmúljon. Aztán volt, amikor a bácsi anyukájára, egy öreg nénire bíz­ták őt, hogy vigyáz­zon rá. És ő szeretetszomjasan odabújt hozzá, mint ott­hon ma­mához. Azt hitte, szeretni fogja, de az durván el­lökte magától úgy, hogy elterült a padlón, és bele­verte a fejecs­kéjét a vas­kályha lá­bába.
Folyt a vére, sírt, de az öregasszony rákiabált:
– Ne legyél úgy megijedve, a francba, nem folyik ki a be­led! Az öregasszony nem olyan, mint az ő otthoni mamája, ha­nem pontosan olyan, mint az a vasorrú bába, amilyent a me­sés­könyv­ben látott. A szomszédgyereknél látta, mert neki nem vesznek mesés­könyvet. Neki nem szabad semmit, játszani sem szabad. Még kis ka­vicsokkal sem. Amikor az öregasszony szunnyadni akar, őt megkötözi az asztal lábához, hogy ne szökjön el, és nem ad neki sem vizet, sem ételt. Egyszer még az istállóba is odakötözte a jászolhoz. Akkor is na­gyon félt, mert ott is patkányok vannak. Szeren­csére azok nem bántották, mert a patkányok nem olyan ros­szak, mint az embe­rek, nem olyan rosszak, mint a nénik, bá­csik. A nénik rosszak, mert elvették az ő apukáját, a bácsik is ros­szak, mert verekednek vele. És ő változatlanul szeretne meg­halni, mert akkor nem kiabálnának rá. De élni is szeretne, csak nem itt, hanem otthon apukájánál, anyukával együtt, ahogyan régen, mikor egész kicsi volt, és amikor őt mindenki szerette…  
Évek múltak el így. A szebbre, jobbra érdemes, sorsüldözött gyermek sivár, boldogtalan, durva bánásmóddal telített, nyu­gal­mat sehol nem találó, örökösen stresszel teli, reménytelen, nyo­morúsá­gos hányatott gyermekévei.  
Felnőtt. A vadonban is fákká nőnek a csemeték, bárhogy fojtja azokat a dudva. Visszatért szülőfalujába. Nem vádolja apját, mert – bár ér­demte­lenül – őt most is szereti. Ám a gyermekkori mostoha, durva, lélek­telen, szeretet nélküli bánásmód nyomot hagyott lel­kivilágán, rá­nyomta bélyegét egész személyiségére. Élete si­vár, rideg, remény­vesztett ma is. Mint gyermekkora. Befelé fordulttá vált, nem találja párját, nem tud alapot te­remteni magának, nem tud megkapaszkodni. Mert az alapte­remtésben nincs, aki érdemben segítsen rajta. Senki! Nem alkalmi munka kellene, és nem alamizsnaszerű bér. De hol vagyunk ma ebben az országban a normális kilátásoktól? Örökös a reménytelenségben, egyik napról a másikra él, jö­vője bizonytalan. Még a ma gondjai is megoldatlanok. Nem látja az alagút végét, nem gyúl fény számára. Talán ez okozza, hogy az egyébként dolgos fiatalember megbízhatatlanná vált, italozik. Ezért sokan megszólják, és nem értik, miért olyan, amilyen. Pedig feltehetnének egy kérdést maguknak. Ha nekik ugyan­olyan számkivetett, szeretet nélküli, sivár, kilátástalan, örömte­len, szánal­masan szomorú, nyomorult gyer­mekkoruk lett volna, ha olyan rideg sorsban lett volna részük? Nos, akkor ők vajon milyenek lennének? Környezete nem érti meg, nem tudja átérezni az ő végtele­nül si­vár, sivatagian száraz, minden kisgyerekkori álmától, ér­zelmi jótól, örömtől megfosztott, lelkileg, fizikailag megkín­zott sor­sát. Csak ő tudja, mily nehéz, a kiskorában kapott sok meg­alázta­tástól a szívén esett sebek súlyos terhét haláláig vi­selni. Egy lelkileg mélyen sérült, jobb sorsra érdemes jólelkű gyer­mek, akinek akkor zsenge kiskorában mások – főként apja – hi­bájából, tö­vestől szakadt ki kicsiny szívéből a család­hoz kap­csolódó gyökere, és kiesett életéből az, ami a legesleg­fontosabb még a felnőtt számára is, de hatványozottan a gyermek számára – a meleg szeretettel őt kö­rülvevő család, annak védelmező, megtartó ereje.
És – fájdalom – azt, ami elmúlt, … ami akkor kimaradt, elve­szett az ő életéből, … azt senki nem tudja neki visszaadni ezen a vilá­gon. Senki! Az sem, aki megfosztotta ettől a kincstől. Soha, soha, soha.