G – a nyelv és a világegyetem legfontosabb hangja

Amint a világegyetem égitesteinek középpontja G, a nyelvi középpont is G. A beszéd alapja, alapvető építőköve a G hanG. Ez a nyelv, a loGó maGva. Ezt veszi körül a hangsor, erre épült a maGnyelv, nyelvek maGva, majd az összes nyelv. Az emberi történelem folyamán az összes megszületett kisbaba első G hanGja iGazolja, bizonyítja Teremtőjének a beszélt nyelvre, loGóra vonatkozó alaptételét. Az ember élettere is G, a GAJ, azaz Föld, a Gömb alakú éGitest.

A teremtés kezdete a G. Ez a középpont. E köré szerveződik a viláG. A csillagrendszereket alkotó égitestek forgataga egy csodálatos, állandó sziporkázó, tündöklő tűzijáték annak, aki megalkotta, átlátja, irányítja, vigyázza az összességet. A teremtett VILÁG összessége egy csodásan gyönyörűséges, állandóan ünneplőbe öltözött, és folytonosan ünneplő GÁLAÍVViLáG – GáLaíV hangváz: V-L-G – G-L-V.

G és D, fontos hangok

csenDD, mondhatnánk: kezdetben vala a D, csenD. Anyag léte előtt a semmiséget csenD uralta. Ez volt a TÉR, ŰR alapjellemzője. CSEND idején nincs CSINÁD, CSINÓD, azaz cselekvés. Sem jelképes, sem valós DANCS, DONCS, azaz hulladék. Még NEDÜCS sem, víz, nedű, amely a teremtés alapja: „vízből és víz által…”

csenGG, hanG volt, ami megtörte a D csenDjét. A D jellemző G-re váltott: csenD ––> csenG. A hanG csenG. Kezdetben értelmes, gyümölcsöző teremtői hanG törte meg az addigi csenDet, a mindenséget uralta a hanG. A hanG REZgése (rez > resz – szer) egy pontból kiindulva képes volt teljesen betölteni a TÉRt, ŰRt, annak összes KÖReit a SZERvonalakon, hullámKÖRökön terjedve, haladva. A SZER ereje irányítja a REZgéseket.

 

Minden hang kifejezőerővel bír a szóban, nyelvben

A beszédhanG, nyelv is céllal teremtett eszköz, meghatározó, sőt legfontosabb szerepe van az élőlények közti kapcsolatokban, épp oly csodálatos szerkezeti felépítésű, mint az összes többi alkotás. A HAN, HÓN = kar. A kinyújtott HAN, kar cselekvési eszköz bizonyos határig, ameddig elér. A HAN-G is kar, eszköz, amellyel elérhetünk messzire. Hatósugara szinte végtelen.

Egyetlen beszédhanG sem véletlen műve, mindannyi tudatosan tervezett, alkotott értelemhordozó szereppel felruházott. A szavakban egyetlen hang elhelyezkedése sem véletlen, mindegyik jelzi a megnevezés, meghatározás, jellemzés apró változásait, kifinomult rezdüléseit. Amint a világegyetemben nincs összevissza bolyongó, az összesség rendjét megzavaró elszabadult égitest, úgy a nyelvben, a nyelv szavaiban sincsen egyetlen egy céltalan hang sem.

A nyelvi GÖMB belső rendszere, felosztása, működése hasonló a világegyetem nagy GÖMBjében kerengő bolygók milliárdjainak működési rendszeréhez. Van egy GÖMBközéppont a hatalmas nyelvi TÉRben, ŰRben, GÖMBben, amelyből kiindulnak a nyelvi szervonalak, de nem léphetik túl a GÖMB határait, szigorúan azon belül kell maradniuk. Az ősnyelv szerkezeti váza erre alkottatott meg, és több ezer évig egyedüliként fejlődött ki, bővült, bokrosodott.

A GÖMB belsejében a hangsor hanGjaiból álló gyökök, hangcsoportok boKORszerűen, sugárirányban haladó tördelt vonalai és körívben mozgó kis KÖRei, a nyelv nagy GÖMBje kristály térrácsos tördelt szerkezetű (fraktál) felépítményének vázvonalai, szervonalai szerint terjednek, helyezkednek, szigorúan követik a KÖR belső TÖRvényeit. Néhol összefutnak a szervonalak, gócpontok alakulnak ki, amelyekből további elágazások vezetnek különböző irányokba. Az eredeti nyelv a GÖMB belső sugarai, körei által osztott kristály, térrács szerkezet szabályai szerint épült.

Így alakulnak ki az oda-vissza átforgatva is értelmet hordozó gyökök, gyökrendszerek, azokra épülő szóbokrok, a hangonként, gyökönként átforgatható szócsaládok rendszerezett, szervesen összetartozó szövevényei.

A teremtés uralkodóformája GÖMB. Hangjai mutatják: MÖGBomolhat. A göMB BoMlásakor valami új jön létre.

Minden BiMbó is göMB, BoMlásakor folyamat indul, új forma alakul, GYüMölcsBen érik be, ami szintén GÖMB.

A megtermékenyített sejt is egy GÖMB, amely BoMlik, osztódva szaporodik.

BRIÓ a siker felkiáltása.

GYÖNYÖRrel (genere), GYÖNYÖRÖZÖNnel (genesis) indul a gÖMB.BRIÓ! Ezzel indul az új EMBeR BiMbó, a kis GÖMB, az új élet teremtése. A teremtés valósága a nyelv hangjaiba van rejtve.

A fehér szín is egy GÖMB, amelynek MÖGBomlásakor létrejött a színvilág.

A teremtés nyelve is egy GÖMB, MÖGBomlásakor létrejött a nyelvek világa, a világ nyelveinek összessége.

Ez a teremtés rendje, és csodáinak egyike.