FON

FONFonallá sodor. [bérnyelvész: finnugor] A FON F.N – N.F gyök: FoN – NoF (f > v, p), és  a teremtőerőt jelölő F hanggal kezdődő FO ősgyökből indul, amely minden FOlyamat indító ősgyöke. A különleges zöNgéjű N hanggal képződő ősgyökök: FO ON, is együtt bizonyos FOlyamatok leírói: FON.

A CzF Szótár idegen nyelvi hasonlóságokat sorol fel: „Rokonok vele a latin funis, pannus, szanszkrit pan v. pan. (öszveköt, öszvefoglal), hellen phno-V, phnh, phn-io-n, dóriaiasan panio-n [Curtius szerént Einschlagfaden, Gewebe], német spinnen, Spindel, finn punon, magyar von stb.).” Kiem. K.S.
Hozzátehetnénk a kötéljelentésű román FUNie szót.

Talán ezek is finnugorok?

A gyökhasonlóságok az ugyanazon forrásból eredés bizonyítékai. A különböző szálak összeFONódásából kötelékek jönnek létre. A fent idézett szöveg a sPANnol jelenséget is felvillantja, ami feszeS PÁNt, FONt kötél. Mind az F, mind az N hang szépség megjelenítő. Persze, ebben nem egyedüliek. A NOF, NOV gyök folyamatot is jelentett az ősnyelven. Az F hang a teremtőerő FérFias hangja, az N viszont a Nőt, a NÖVekedést jelenti, s ezt minden F és N hangos ősgyököket egyesítő gyökszóban.

A Férfi és Nő együtt FONják tovább az élet FONalát. Ez esetben a FO és az ON. Az ON gyök jelképes súly az ÓN fém neveként. Az ON gyök mindig súlyt, súlyosat, súllyal bírót jelent. Van egy titokzatos jó irányú, súllyal bíró érzelmi zöngéje a zsONg, bONg, gONdolat, ONdó szavakban.

De jelen van a kellemetlen rONt, fONdorlat, babONa szavakban is. Ez utóbbiak is bizonyos súllyal bírnak az életben.

Ám mintha valamilyen titkot, belső rejtélyt is takarna. A kulcshang az O, amelyeN, ON van a súly (ón). Ez a teremtőerő F hangjával összeépülve – FO-N –, azaz F van az On, ON, FérFi ŐN, a nŐN. A teremtő(erő) F az ON. Ez a két FAN FONtos FONdorlatos FONása, amelyből új élet FONala indulhat. A FONás művelete összehoz, egyesít különálló szálakat. A FON szó F hangja a FO gyök FOrgás felé mutató.

A FONás művelete FOrgató, csavaró mozgás. A FONás FONtos értékteremtő művelet. Ugyanis FONalból készültek, készülnek a ruhák. De a szó ezen túlmutat! A FONattal VONtatni is lehet. Magunk felé VONni is.

Érdekes jelenség: amikor egy lány egy neki tetsző fiúval találja szembe magát, zavarában, mintegy segítségért nyúl önkéntelenül a hajához, hajFONatához, ujjaival mintegy FONattá csavargatva, és ezzel kezdődik a fiú szívének körülFONása, VONzása, s a két szív összeFONódása.

Itt csak a gONdolatok FONalára, vagy a FAN > ONdósejt > FAN  nyomán elINduló életFOlyamat hosszú szövevényes FONalára gONdolunk, amely egy egész új értékvilágot VONhat maga után.

További kapcsolatok: ha az erőt is jelentő F hangot a bensőségesség H hangjára váltjuk: HAN. A HAN ––> HANg, de hosszú hullám, mint a FONal hosszú FONata, amellyel körülövezhetjük a Földet, FON = HANg. A FUN, FŐN légáramlat, mint a hosszú FONal, és süvítő HANgja van. Az f > v váltással: VAN, a VAN = víz, amely körülöleli a Földet. A FAN kút, ahol NAF = nedv. VAN található. A mély kútból hosszú FONadékkal lehet NAFtát, vizet meríteni. Folytatható: f > p, majd p > b stb. rokonhang kötelékeivel. Ezek mind összhangban, valamiféle kapcsolatban vannak valamely alapvető tulajdonságuk révén, s az egész nyelv minden gyökszava összekapcsolható.