FOLKLÓR, FLÓRA

FOLKLÓRSzellemi, szóban (kézműben) élő néphagyomány. [bérnyelvész: nk: angol*] A FOLKLÓR** az F.L – L.F gyökből indul: FoL – LeF (f > v: lev).  Nem angol szó, mivel nincs angol gyök! Ez kizárt. Az F hangos ősgyökök a teremtőerőt leíró szavak gyökképzői.

A FOL-K: a FALvaK, FALuK, a FOLK melletti FÖLdeK népe. Hajdan egy FALKának számító csoport alkotott egy FALut.

A CzF Szótár a FOL gyökről írja, íme: „fol – fal : folka, falka, folu, falu”.

Tehát a FOL tovább bővítve: FOLK, FOLKA, FALKA. A FALvak népe, a FÖLd népe, a FOLyók mellett, szabad LEVegőn élő, dolgozó nép.

A FALvak, FAmíliák FALKáiból (f)ALaKultak ki, törvényszerűen, FOrrások vagy FOLyók mentén. Ők már nem sátrakban, hanem FALaK közt éltek.

A foLKLór szó két összeolvadt kötött mássalhangzó-párost tartalmaz: az LK és KL. Ez oda-vissza alakja az L.K – K.L alvógyöknek: LaK – KaL, és jellemzőt rejtő a szóban. Ugyanakkor bizonyítja, hogy nem is angol, nem is német, hanem ómagyar ősnyelvi szó.

Az LK hangcsoport – OLKlÓ – a fOLKlÓr a nép ALKOtó tehetségét jelzi. Többek közt az ALKOt, ALKU, emELKEdő, lELKEs, gondOLKOdó szavakban utal erre.

A KL hangcsoport – OlKLÓ – a fOlKLÓr népi kincsek halmazait birtOKLÓ: cIKLÁmen (színek), csIKLAnd (érzelmi, szerelmi életről), IKLAt (néptáncok, szokások), csUKLÓ, sIKLA (jóra hajlékonyság), szIKLA (állhatatosság), szónOKLAt (mesék, népdalok, mondák, őstörténetek) és mások.

Az LK páros, mint L.K – K.L gyök: LaK – KaL, a faLAK közti LAKás, KALiba, a hely ahonnan együtt KÉL munkára a család, a körül levő terület, amelyet művelni KELL, s ahonnan az élés (élelem) KÉL a FÖLdből. De KÉL a magukat gyönyörű színeikkel KELlető, virágot azaz FiLÓRÁt nyitó növények KOLórás (színes) özöne is. A LéLeK, mint tevékenység, szépség, állapot, jellemzők leírásában.

Az L.R – R.L gyök: LóR – RóL, a folkLÓR a népRŐL, RÓLa szól. Minden népcsoportRÓL LERí a jellegzetes színvilág, amelyet megjelenít: szövésein, varrottasain, díszítményein. Sajátos LÍRája van minden népnek, azon belül minden vidéknek, sőt egy tájegységen, belül minden falunak is. Nagy seregléskor látható a FALvaK KÜLönbözősége, felismerhető a hovatartozás: a viseletRŐL, beszédRŐL, dalaikRÓL.

A szóvégi ÓR ősgyök kiemelkedés jelölője: ÓRiás, ORom, tORony és más szavakban. A folklÓR szóban a népi hagyomány kincseinek kiemelkedő jelentőségét leíró. A KLÓR, KoLÓRA jelentése: szín.

A FALu népe kezdetben, és még hosszú időn át, közös történelmi viharaiban egymáshoz szoros kötöttségben élte életét, együtt dolgozott, épített, örvendezett, mesélt, dalolt, táncolt, együtt vigadott, vagy gyászolt, együtt élte meg fájdalmait, megénekelve azokat is. Hosszú időn át alakultak ki az emberFALKákat egymástól megkülönböztető jellegzetes táji népies vonások: nyelvjárásban, dalban, táncban, mintákban, viseletben, ételekben, építkezésben stb.

A FOLK-KLÓR, FOLKLÓR, a FALvak emberFALKÁi színes, KoLÓR érzelemvilágának összessége: FOLK-KLÓR. Ez az élet felSZÍNét betöltő színek*** világa.

A NÉP szívének SZÍNE-VIRÁGA. A FOLKLÓR szó bizonyíték arra is, hogy két tényező hatott leginkább az emberek, a nép, a FOLK, lelkivilágára: a növényvilág – FiLÓRa – és azok színei, s általában a színek – KoLÓRa – erőteljesen: FLÓRA, KLÓRA.

A FOLKLÓR mindig egy adott népcsoportról, FALKÁRÓL és többnyire FALUKRÓL falvak, tanyák, a vidék szokásairól szól.

FoLKLóR – FaLKáRóL – FaLuKRóL hangváz: F-L-K-L-R – F-L-K-R-L – F-L-K-R-L.

LK – KL: a foLKLór: egy nép KeLengyéje, amelyet több évezredes útján gyűjtött, és a jövőben is útmutató számára. Egy belső igényből fakadó, szépérzékét csiKLandó, azt aLKotásra serkentő, a szívekben iKLató erő által létrehozott, jellegzetes hivaLKodó, nyaLKa szépségek, amelyek megmutatkoznak szokásokban, színes öLtözéKekben, mozduLatoKban, szónoKLatokban, daLoKban, faLaKban (építményekben) stb.

/*/ Angolul is próbálják magyarázni, de a kifejezés összességének mélységekbe nyúló gyökerét még csak meg sem villantják. Így hiába angolnak tulajdonított szó, mert nincs tételes hang, gyökmagyarázat rá angolul. Az angol nyelv, mint minden más nyelv is, szavainak minden egyes szóalkotó elemét az ősnyelvből örökölte meg. Az angol nyelv, igazi világot bebarangoló nyelv, amerre eljár, ott minden út pora rátapad. Mint fogyasztó nyelv, sajátossága, hogy bármelyik idegen szót képes elnyelni, szervesen beilleszteni. Az angol nyelvből vett szavak viszont úgy lógnak ki a magyar szövegből, mint a törött lóláb, amely meggyógyulni képtelen.

/**/ Az UNESCO 1989-es állásfoglalása szerint: „A folklór (vagy hagyományos és népi kultúra) egy kulturális közösség hagyományos alkotásainak összessége […] Megjelenési formái egyebek közt a nyelv, az irodalom, a zene, a tánc, a játékok, a mitológia, a szokások, a kézművesség, az építészet és más művészetek… A folklór rész az emberiség egyetemes örökségének.”

/***/ A virágnak, a FLÓRÁnak a színe az éKe, a Flóra Klóra. Itt érvényesül a K hang erőteljes éKesítő, éKelő jellemzője. Az eRő, a FoRca két meghatározó hangja jelen van a szóban: FRa, de a daL Lágy L hangja is. A ViRág szóban az f > v rokonhang V és az R. Ide kell a K hang, amely az éKességet kifejezni képes: a Flóra, a virág gyönyörű Klóra, színe. Mindkét szóban a daLLamos L hang követi a meghatározó kezdőhangot: FL, KL. A ciKLámen virágának csiKLandó színeinél is meghatározó. Tehát a mindent KÖRülvevő, színeikkel magukat KELlető színes VIRágok, a FILÓRA, FOLÓRA megnevezésből alakult ki, hasonlóan az összevont KOLÓRA, KLÓRA, azaz szín szó: FiLÓRA, KoLÓRA, az összesség gyűjtőneve.

—————————————-

FLÓRA – Növényvilág. [bérnyelvész: nk: Flóra római istennő nevéből] A FLÓRA szó az F.L – L.F gyökből indul: FiL – LeF (f > v: lev). A FIL, FOL a virágszirmok FÜLformáját idézi, de a növények LEVelei is FÜLformájúak.

A növényzet növekvése FOLyamatos, soha nem áll le, én minden termő területet beFOLy, LEFed. A ViRág szó a ViR – ViL gyök nyomán – VIRágok VILága: VILLIV. Az F, V, B, P hangok egymást válthatják. Ezekkel hangváltásokkal lehet magyarázni a növények virágszirmainak és LEVeleinek LEVegőhatás, szélFÚLás esetén LEBegő, LIBbenő mozgását, PILlogását. A FIL gyök a régies FILóka szóban FIAt jelentett (Székelyföldön ma is.)

A VIRág a növény szüleménye, FIA, FILókája. A FiLÓRA, azaz VIRág megtermékenyülése nyomán lesznek magvak, azokból az újabb FIAk, csemeték.

Egy kis kitérő: a LEPke vagy PILlangó szárnya is FÜLformájú, ez latinul paPILio, angolul butterFLY. Latin nyelven: virág = efFLOresco, virágzó = FLOrulent.

A sosemvolt, képzeletbeli FLÓRA istennő latin neve az ősnyelvből örökölt gyök nyomán alakult ki. De nem csak az ő neve, hanem minden nyelven a LEVél és VIRág megfelelője is.

Ugyanis, előbb volt VIRÁG, mint ez a sosemvolt istenség, amely a római babona-mondavilág szüleménye.

Az R hangcsoport – ÓRA – jelen van a flÓRA, vIRÁg szavakban. A flÓRA bebORÍtja a Föld felületének szÁRAzföldi részét. A hasznos növényeket beÉRÉs után, a termésidő végén leARAtják.  A virágnak, a FLÓRÁnak a színe az éKe, a Flóra Klóra. Itt érvényesül a K hang erőteljes éKesítő, éKelő jellemzője. Az eRő, a FoRca két meghatározó hangja jelen van a szóban: FRa, de a daL Lágy L hangja is. A ViRág szóban az f > v rokonhang V és az R. Ide kell a K hang, amely az éKességet kifejezni képes: a Flóra, a virág gyönyörű Klóra, színe. Mindkét szóban a daLLamos L hang követi a meghatározó kezdőhangot: FL, KL. A ciKLámen virágának csiKLandó színeinél is meghatározó.

Tehát a mindent KÖRülvevő, színeikkel magukat KELlető színes VIRágok, a FILÓRA, FOLÓRA megnevezésből alakult ki, hasonlóan az összevont KOLÓRA, KLÓRA, azaz szín szó: FiLÓRA, KoLÓRA, az összesség gyűjtőneve: FLÓRA.

FLóRa FiLóRa – KoLóRa hangváz: F-L-R F-L-R – K-L-R.

A FLÓRÁnak, FoLÓRÁnak, FiLÓRÁnak feltétlenül szüksége van vízre, FOLYÓRA, FOLÓRA, különben kiszárad, kihal.

FLóRa – FoLóRa – FaLuRa hangváz: F-L-R – F-L-R – F-L-R.

De a FALURA is, mert az élet az önellátó TANYÁN, FALUN indult. A természetes emberi életmódhoz semmi szükség nem volna a zsúfolt, minden emberi értéket felemésztő tönkretevő városokra. Egyébként minden város kezdete egy tanya volt, majd falu, és onnan nőtt, torzult önmagát fenntartani képtelen várossá.

FL – LF: a FLóra a száLFák gyönyörűsége, a ViRágok ViLága. A FLÓRA szó minden vetülete csak magyar nyelven világítható meg.