FOLKLÓR

FOLKLÓR – Szellemi, szóban élő néphagyomány. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol] A FOLKLÓR az F.L – L.F gyökből indul: FoL – LeF (f > v: lev). Nem angol szó, mivel nincs olyan, hogy angol gyök! Ez kizárt. Az F hangos ősgyökök a teremtői erőt leíró szavak gyökképzői. A CzF Szótárhoz kell folyamodnunk, amely a FOL gyökről írja, íme: „fol – fal : folka, falka, folu, falu”. Tehát a FOL tovább bővítve: FOLK, FOLKA, FALKA. A FALvak népe a FÖLd népe, a szabad LEVegőn élő, dolgozó nép. A FALvak, FAmíliák FALKáiból (f)ALaKultak ki, törvényszerűen, FOrrások vagy FOLyók mentén, és nem sátrakban, hanem FALaK közt éltek. Innen ered a foLKLór szó, amely két összeolvadt kötött mássalhangzó-párost tartalmaz: az LK és KL. Ez oda-vissza alakja az L.K – K.L alvógyöknek: LaK – KaL, és jellemzőt rejtő a szóban. Ugyanakkor bizonyítja, hogy nem is angol, nem is német, hanem ómagyar, ősnyelvi szó. Az LK hangcsoport – OLKlÓ – a nép ALKOtó tehetségét jelzi. Többek közt az ALKOt, ALKU, emELKEdő, lELKEs, gondOLKOdó szavakban utal erre. Az LK páros, mint L.K – K.L gyök: LaK – KaL, a faLAK közti LAKás, KALiba, a hely ahonnan együtt KÉL munkára a család, a körül levő terület, amelyet művelni KELL, s ahonnan az élés (élelem) KÉL a FÖLdből. De KÉL a magukat gyönyörű színeikkel KELlető, virágot, FiLÓRÁt nyitó növények özöne is. A LéLeK, mint érzelmi összesség, amelyből KÉL a dal, s a szépséges népies ALKOtások tömKELege. A KL hangcsoport – OlKLÓ – tevékenység, szépség, állapot, jellemzők leírásában: birtOKLÓ, cIKLÁmen, csIKLAnd, IKLAt, sIKLA, szIKLA, szónOKLAt és mások. A szóvégi ÓR ősgyök kiemelkedés jelölője: ÓRiás, ORom, tORony és más szavakban. A folklÓR szóban a népi hagyomány kincseinek kiemelkedő jelentőségét leíró. A FOL-K: a FALvak, a FÖLd népe, a FALKa. A KLÓR, KoLÓRA jelentése: szín. (A flóra címszónál magyarázat van a szó kialakulására.) A FALu népe egymáshoz kötöttségben élte életét, együtt dolgozott, vigadott, örvendezett, mesélt, dalolt, táncolt, együtt sírt, élte meg fájdalmait, megénekelve azokat is. Hosszú időkön át alakultak ki az emberFALKákat egymástól megkülönböztető jellegzetes népies vonások: nyelvjárásban, dalban, táncban, mintákban, viseletben, építkezésben stb. A FOLK-KLÓR, FOLKLÓR, a FALvak emberFALKÁi színes, KoLÓR érzelemvilágának összessége: a NÉP szívének SZÍNE-VIRÁGA. Az angol nyelv, mint minden más nyelv is, szavainak minden egyes szóalkotó elemét az ősnyelvből örökölte meg. Az angol nyelv sajátossága, hogy bármelyik idegen szót képes elnyelni. Az angol nyelvből vett szavak viszont úgy lógnak ki a magyar szövegből, mint a törött lóláb, amely sosem gyógyul meg. LK – KL: a foLKLór: egy nép KeLengyéje, az amelyet több évezredes útján gyűjtött, és a jövőben is útmutató számára. Egy belső igényből fakadó, szépérzékét csiKLandó, azt aLKotásra serkentő, a szívekben iKLató erő által létrehozott, jellegzetes hivaLKodó, nyaLKa szépségek, amelyek megmutatkoznak színes öLtözéKekben, mozduLatoKban, szónoKLatokban, daLoKban, építményekben stb.