FANTASZTIKUS

FANTASZTIKUS – Szertelenül merész képzeletben született terv, megvalósítás. [A hivatásos nyelvészet szerint: nk: latin < görög] A FANTASZTIKUS szó is az F.N – N.F gyökből képzett: FaN – NaF. A FAN, felhangoló, a NAF, kenet értelmű. A FAN gyök a nemiséghez kapcsolódó, amelynél hatalmasabb vonzóerő élő ellenpontok közt nincs a Földön. A nemek közti VONzerő (von, fon, fan) FANTASZTIKUS felhangoló erő. Ennek párhuzamai a FANTASZTIKUS, vagy képzeletszülte tervek, amelyek első látásra az emberi megvalósítási képesség határain túlinak tűnnek. A szóban levő kötött mássalhangzó-párosok minden esetben alvógyökök, s ezek a jelenségnek egy-egy jellemzőjét rejtik. Az NT páros, mint N.T – T.N gyök: NóT – TüN hangjai kellemes hatást jelenítenek meg: NÓTa, TÜNemény, azaz hang és látvány. Ha a páros párhuzamát az ND párost, mint N.D – D.N gyököt nézzük: NeD – DaN, azaz NEDű és DAL. Mindkét esetben kellem, jókedv, felhangoltság. Ez akár az alkotó, akár a szemlélő oldaláról. Az NT hangcsoport – ANTA – a játékos csalafINTAságot, csINTAlanságot összeköti a fONTOsság gondolatával. Mindennél FONtosabb szerepe van a nemiségnek: kis emberpalÁNTA világra jötte. Csodálatosabb kimenetele nincs semmilyen más erőnek, amely a nemiség, a két ellentétes FAN (ágyék) egyesülésének nyomán kibontakozik. Ez az élet megújulása. Ez a fANTAsztikum határain túlmenő, hiszen új élet jön létre, ember születik a világra! Részt vesz az ember a saját nemének megújításában*, újrateremtésében, a teremtői utasítás szerint: „saját képére és hasonlatosságára”! A T.SZ – SZ.T gyök: TaSZ – SZíT, az a TASZító, felSZÍTó tolóerő, a TISZta tettekre öSZTönzés értelmét is rejti, amely képessé TESZi bármilyen területen alkotót a rendkívüli, fanTASZtikus megvalósításokra. Az SZT hangcsoport – ASZTI – kifejezi, hogy az ÖSZTÖn kÉSZTEtő erejének hatása nyomán, a válASZTÉkos kellemi érzésen túl, új életet fakASZTÓ. Ennek párhuzama minden különleges szépségű látvány jelzőjeként él a köztudatban: fantASZTIkus, ez néha ESZTElennek tűnő tettekre sarkallt, kÉSZTEtett férfiakat. Az elmeileg korlátolt silányabbja háborúkat is vívott a nők tetszését keresve, a hozzá hűséges embereket kergetve halálba ez okon. Ám a lelkileg, érzelmileg gazdagabb, művészi tehetséggel megáldott igazi férfiakat – szinte megvalósíthatatlannak tűnő – gyönyörűségek megalkotására is ösztönözte évezredeken keresztül. Csodálatos, FANTASZTIKUS szépségű építmények vagy más műremekek kerültek ki ilyen férfiak kezéből a női szépség VONzerejétől (von, fon, fan) ihletetten. A K hangcsoport – IKU – a szépség igényének betöltési vágya nyomán, AKArati tettre sarkallt, és ÉKEs, értÉKEs, fantasztIKUs szépségű megvalósításOKAt jelenti. A K.S – S.K gyök: KuS – SoK, az alkotó minden más igényét elhallgattató (kuss), csak a megvalósításra összpontosító, arra törekvő érzéSEK összesSÉGe (sok). NT – TN: a faNTasztikus tett hatalmas láTNoki képzelet megvalósulása, amely hatásaiban veT Nagyot (nagy dobás) akár az ETNa. SZT – TSZ: a fantaSZTikus megvalósítás héTSZerte emelkedettebb az átlagnál.

/*/ Csak azért nem tűnik fel nekünk, mert mindennap ismétlődő, és ellaposodott tunyaságunkban túlságosan természetesnek vesszük. A nemiség testi örömszerzés is, habár a szabad(os)elvű „művelt” ember – aki értelmi képességéből eredően magasabb küldetéssel bírna – már ocsmányságok mocsarának posványába süllyesztette.