FANATIKUS, FANTASZTIKUS

FANATIKUS – Megszállottan rajongó, vakbuzgó. A szenvedélyig, rögeszméig fokozódó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A FANATIKUS szó megértéséhez a FAN gyökhöz kell visszamenni. A FAN szó és bővítményei az F.N – N.F gyökből indulnak: FaN – NaF. Az köztudott, hogy semmi másnak nincs olyan mozgató ereje az élőlények, de főleg az ember akaratára, mint a nemiség. Őrületbe, halálba lehet kergetni egy embert a másik nem rá gyakorolt vonzerejével. Vezetni lehet vele, mint az állatot a kedvenc csemegével. Az F hang a teremtői erő kifejező hangja a magyar nyelvben. A FA ősgyök a nemzés helye, testrésze megnevezésének indító tőszava mindkét nemnél. FA (férfi)-NA (nő)-TIK (cselekvés). Nos, a FANATIKUSság jelenségének megnevezése ennek párhuzamán született. A FAN* az ágyék, a NA ősgyök vizet jelent, a NAT, NAD gyök szintén. Tehát felüdítő. A TIK cselekvést, alkotást jelentő T.K – K.T gyök: TiK – KoT. Az IK mozgás, IKlatás. A KUS a K.S – S.K gyök: KuS – SoK. A hírességek imádói is FANatikus rajongók. Őket FANoknak nevezik, bár inkább az imádat tárgya a híresség volna a FAN, mivel ő a VONzás FONalának iránya. Az N hangcsoport – ANA – a fINOm, kívÁNAtos, kÍNÁl és más szavakban mutatja a szilaj fONAlként vONÓ erőt. A T hangcsoport – ATI – a felszÍTÓan csábÍTÓ, vérpezsdÍTÓ, mozgósÍTÓ, csalogATÓ, hívogATÓ hATÁs. A K hangcsoport – IKU – a fanatIKUst, mint vÁKUum vonzza az értÉKEsnek ítélt személy, elv, tárgy, és ebből eredően AKArata ennek az érzésnek van alárendelve. A FANATIKUS megnevezés a rendkívül erős nemi VONzás hasonlatára épül, de értelme csak magyarul bontható, magyarázható.

*Ha valakinek hihetetlen, hogy e szóból alakult volna, akkor gondoljon arra: főleg a latin nyelvekben az ágyék szó megfelelője lombo, lumbo stb. Ez is ősnyelvi – látvány, kép alapján kialakult – szó: LOMB, az ágyékszőrzet látványa nyomán kapta e nevet.  

FANTASZTIKUS – Szertelenül merész képzeletben született terv, megvalósítás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A FANTASZTIKUS szó is az F.N – N.F gyökből képzett: FaN – NaF. A FANTASZTIKUS, vagy képzeletszülte tervek azok, amelyek első látásra olyanoknak tűnnek, hogy túllépik az emberi megvalósítási képesség határait. A szóban levő kötött mássalhangzó-párosok minden esetben alvógyökök, amelyek a szó által megnevezettnek egy jellemzőjét rejtik. Itt az N.T – T.N gyök: NóT – TüN hangjai kellemes hatást jelenítenek meg: NÓTa, TÜNemény, azaz hang és látvány. Ha a páros párhuzamát az ND párost, mint N.D – D.N gyököt nézzük: NeD – DaN, azaz NEDű és DAL. Mindkét esetben kellem, jókedv, felhangoltság. Ez akár az alkotó, akár a szemlélő oldaláról. A FAN gyök a nemiségről szól, amelynél hatalmasabb vonzóerőt élő ellenpontok közt nem találni a Földön. Mutasson valaki egyetlen olyan – élő testek közti – erőt, amely túllépi ennek vonzóerejét! Nincs! A FANATIZMUS a FA (férfi)-NA (nő)-TIZ (tűz), azaz a nemiség tűzként égető, óriási, megfoghatatlan vonzerejének párhuzama. Azon túlmenően, hogy FANatizálni tudja a másik nemet – akár őrületbe is kergeti – van más hatása is. Az NT hangcsoport – ANTA – a játékos csalafINTAságot, csINTAlanságot összeköti a fONTOsság gondolatával. Mindennél FONtosabb szerepe van a nemiségnek: kis emberpalÁNTA világrajötte. Csodálatosabb kimenetele nincs semmilyen más erőnek, amely a nemiség, a két ellentétes FAN (ágyék) egyesülésének nyomán kibontakozik. Ez az élet megújulása. Ez a fANTAsztikum határain túlmenő, hiszen új élet jön létre, ember születik a világra! Részt vesz az ember a saját nemének újrateremtésében! Csak azért nem tűnik fel nekünk, mert mindennap ismétlődő, és ellaposodott tunyaságunkban túlságosan természetesnek vesszük. A nemiség testi örömszerzés is, habár a szabad(os)elvű „művelt” ember – aki értelmi képességéből eredően magasabb küldetéssel bírna – már ocsmány posványba süllyesztette. Az SZT hangcsoport – ASZTI – kifejezi, hogy az ÖSZTÖn kÉSZTEtő erejének hatása nyomán, a válASZTÉkos kellemi érzésen túl, új életet fakASZTÓ. Ennek párhuzama minden különleges szépségű látvány jelzőjeként él a köztudatban: FANTASZTIKUS! Az SZ.T – T.SZ gyök: SZíT – TiSZ, a felSZÍTó erőt, a TISZta tettekre öSZTönzés értelmét is rejti. A nemek közti VONzerő (von, fon, fan) rendkívüli tettekre sarkallt férfiakat. Az elmeileg korlátolt silányabbja háborúkat is vívott a nők tetszését keresve, hozzá hűséges embereket kergetve halálba ez okon. Ám a lelkileg, érzelmileg gazdagabb, művészi tehetséggel megáldott igazi férfiakat – szinte megvalósíthatatlan – gyönyörűségek megalkotására is ösztönözte évezredeken keresztül. Csodálatos, FANTASZTIKUS szépségű építmények vagy más műremekek kerültek ki ilyen férfiak kezéből a női szépség VONzerejétől (von, fon, fan) ihletetten. A K hangcsoport – IKU – jelenti a szóban a szépség igényének betöltési vágya nyomán, AKArati tettre sarkallt, és ÉKEs, értÉKEs, fantazstIKUs szépségű megvalósításOKAt.