FAN

FAN – Fanszőr. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A zárjel előtti dőlt betűs szöveg a MÉKSZ-ből vett megállapítás, és bővítendő. A FAN gyököt a CzF Szótár is a FON, FONal fogalmával társítja. Majd ezt írja: „[…] szőr, mely a szeméremtest körül nő, szeméremszőr. Különösen, némely vidékeken, egyedűl a nők szemérme körül növő szőr neveztetik így. Némely régieknél pedig az ifjak és szüzek szeméremtestén sarjadzó gyönge pehely.” Ám a FAN gyök nemcsak a szőrt, hanem az egész ágyékot jelenti. A következő mondatokban a nyelvnek a nemiséggel kapcsolatos, szavakban megjelenített pőreségét mutatom. A kezdetek idején semminek nem volt aljas értelme, hanem a képi, gyakorlati szerep pontos leírása jelenik meg a szavakban. A következők megértésében segít, ha tudjuk, hogy az F, V, P, B, SZ hangok válthatják egymást. Az F hang a teremtőerő FérFias hangja, az N viszont a Nőt, a Növekedést jelenti. Ez minden F és N hangos ősgyököket egyesítő gyökszóban. Ez esetben a FAN – NAF gyökszóban. Minél FONtosabb volt egy testtáj, annál több, színesebbek a megnevezéseinek szavakban megjelenített változatai. Semmi nem volt és ma sincs, ami jobban felkeltené az ember figyelmét, mint a nemiség és szaporodás körüliek. A FAN szó és bővítményei az F.N – N.F gyökből indulnak: FaN – NaF (fan, fen, fin, fon stb.). A NAF gyök NEdV, a jelképes olaj – NAFta, ez a NAFta közvetíti az élet magvát a férfi FANból (ágyékból) a női FANba (ágyékba). A FAN szó eredetét a helyével lehet kapcsolatba hozni. Hasonló a hón szóhoz, amely kar, kéz és takar értelmű is. A hón a kar és a felsőtest közti takart, zárt felületet jelenti, de hajdan jelentette a karokat (han) is, amelyek magukba zárták, a hon érzetét, a révbe érkezés érzetét adták a hazaérkezőnek. Ez a meghittség egyik fokozata, amely minden szeretett egyénnek jár. A FAN az ágyéknak a combok által összezárt, takart felülete, amely hátul a FENékben ér véget. A FAN is befogadó, magába fogadó, de ez csak egyetlen személynek jár, s akit az egy testté válás jogán, a hón és FAN is magába zár. Az N hang értelmét véve, az ON, FON, és a kellemi IN, FIN(om) is ezzel kapcsolatos. A nemi összeFONódások FINomsága ismert. A fordított N.F gyök az f > sz rokonhangzó váltással N.SZ, NASZ, azaz NÁSZ. A NÁSZ a két különböző nemű FAN egyesülése. A NÁSZ a diNASZtia létrejöttének kiinduló eseménye. A régi írásokban így írták le: ÁGYÉKából származott utódai: … A FANból kialakult előbb a FAMília (n > m), majd a diNASZtia. A DINASZtiát a NÁSZ inDÍtja a nagy ASZ élménnyel, ez az ASZTIa (osztódás) kezdete. A FAN gyök a FA ősgyök bővítménye. A FA értelme: FEl (magasba), FEszes, SZÁl (fa). A FON, SZÁL értelem a szőr-szálak, de a FON jelképes FONatokat is sejtet: FONdorlat vagy FONtos. Azt tudjuk, hogy az emberi történelem folyamán az események indítóokait, a történések legtöbbjét, minden jó és rossz FONdorlatot – FENséges felemelőt és FENekedő rombolót – az emberi test e tájékához lehet kötni. A FAN, az ágyék, a nemiség lehetett volna csak jó, felemelő célt betöltő – amire eredetileg alkottatott – de mára az aljas FONdorlatok bűnös mocsarába süllyedt. A nemiség a legerősebb, legnagyobb VONzerő (von, fon, fan). Ennél FONtosabb – a két nemet egymás irányába elindító – VONzó mozgatóerő nincs a földön! Nem találni magasabb érzéki kellemi szINtet (csintalan, finom, pina). A FAN szónál még az A hang háttéri értelmére is figyelni kell. Az A leghatározottabb magánhangzónk, az AkArAt fő megjelenítője. A fAn esetében az A-n különleges hANgsúly vAN, és itt egy kulcs: az F és V hangok rokonsága, válthatósága. A léthez kötődő értelem is benne rejlik a FAN – VAN gyökökben. Ez a lét, a VANni, LENni alapfeltétele. VANni, LENni: F.N – N.F gyök: FaN – NaF. A férfi (fer = erő) FANból INdul csINtalanul (élvezettel, ez a csinál szó szerepe itt) a NAFtával a parányi VAN (a lét apró csírája) –, amely életképessé teremtetett VAN (Isten) által, tehát nem emberi érdem – a másik (a női) FANba. Az L.N – N.L gyök: LeN – NőL, LENni, NŐL. A NŐ beFOgad, a VAN az ANban (anyában) megFOgAN, AN megFOGja a parányi VANt, és bENne, ENben NŐL. INnen INdul – NŐből NŐL – az életnek nevezett FONtos FONal, foNAL. NÉLből, NŐLből LENni, majd NŐLni. Az F az An, vagy a V az An = VAN, a FANból VAN. Az F erőt jelent: Férfi. Az A AnyA, Asszony. Rajtuk a hANgsúly. De kettőjükből következik a V hanggal a VAN, a lét, az élet. Megkerülhetetlen értelem húzódik meg itt. A férfi – KAN (az első fiúgyermek neve). Az AN anya, AN fordítva: NA. (pina). De az A hang másképp is jelen van e testtájjal kapcsolatos kifejezésekben. Gondoljunk az ASZ gyök kiterjedés értelmére (asztal, asztag, asszony a > e terpesz). Bekezdő hangként a nagy jelentésű B hanggal, a teremtőerő F hangjával való ASZ élmény értelmére. A VAN gyök másik alakja az ómagyar ősnyelven: VASZ. A hangsúly az ASSZ-on(y) van. Itt minden a NÁSZról, NEmzésről beszél: (pi)NA, (f-, b-) -ASZ – NÁSZ. A FAN gyök tehát nem a szőrzetet jelenti, hanem az ágyékot, s vele a nemiséget! Fordítva NAF, amelynek NA gyöke NEdv, és bővizű folyók neveiben van jelen: DuNA, RajNA, MajNA, SzajNA. A NAF f > p váltással, magas hangzóval: NÉP. A férfi és NŐ ágyékából: P.N – N.P gyök: PiN – NiP, NÉPek folyama indul. Az F hang a teremtői erő hangja. A vele képződő ősgyökök, gyökök mind teremtői, alkotói (emberi is) erőt leíró fogalmak alapszavai. A FAN gyök F hangból induló ősgyök bővítménye. E bővítmények közt van a FEN, FÉN, amelynek nyomán képződik a FENség, FÉNYesség. Ebből a gyökből indulnak a FINom, FONtos szavaink. A legcsodálatosabb lelki-testi FINom érzés, a földi testi lét legFONtosabb következményét vonja maga után: új ember születését, s az emberi nem szaporodása hosszú FONalának kezdetét. Ez már a teremtésben való emberi részvétel VAN (Isten) utasítására és engedélyével. Aki magzatot öl, embert öl, az VAN törvényével megy szembe, s így előtte felel tettéért. Némely utódnyelvben a FAN gyermeket is jelent. A francia enFANt azt is mutatja, hogy ágyékból jÖN, a FANból: en-FANt. De jelen van az Ibériai félsziget nyelveiben is: inFANt. Ám e nyelveket beszélők nem tudják, mit jelent a szó, mivel annak értelmét csak a nyelvi titkok magyarázó nyelvén lehet kimutatni. A FAN és jelenségei e szemszögből tekintve nem lealjasítóak, hanem felemelőek. Sajnos ma több a mocsár, mint a FENnsík. Ha az erkölcsi tisztaság megőrzése volna a cél, akkor a FAN nem lehet FAjtalAN. A FAN szó az első beszélt nyelven alakult ki, és letagadhatatlan, a nemzés fogalmával való értelmi kötődése. Alkotó hangjaival a hangválthatóság keretein belül létrehozható szavak is bizonyítják ezt. A FAN gyökhöz kötődnek, FAN gyökre épülnek, a háttéri értelmükben erős kötődés indító okát hordozó fanatikus, fantasztikus, fantázia stb. kifejezések. Semmi nincs a Földön, ami élő testet jobban felindítana kapcsolatteremtés végett, mint a FAN. Csak a mágnes – vas vonzerő lehet párhuzama.