ÉBRESZTŐ!

Ébresztő (!) felszólítást kaptam egy régi ismerőstől arra vonatkozólag, hogy a Talmud és a Biblia elferdíti, teljesen valóságellenesen jeleníti meg az ősi történelmet.

A végén írja: Ezért tartunk ott, ahol.

Ezzel kapcsolatban megfogalmaznék néhány gondolatot.

Köszönöm, az „ébresztő” felhívást, jó, de tán nem csak nekem szól, hanem főként azoknak, akik még nem rendelkeznek elég ismerettel és megkülönböztető képességgel!

A Talmudról annyit, kizárólag zsidók számára ajánlott életmód. Ám, engem nem érdekel, nem az én életem, az övék. Az uzsorás – hatalom és pénzéhes – vezéreik sem érdekelnek, összes beste, csaló hazugságaikkal együtt sem.

Tisztelet a kevés kivételnek.

Ismerem életfelfogásukat, gőgjüket, a mindenki mást leértékelő, ízléstelen, megvető viselkedésüket, magatartásukat. Semmiképp nem keverem össze az ilyen zsidókat a Teremtő Istennel és dolgaival!

A teremtéstörténet kezdetben nem héberül jegyezték le, egyszerűen azért, mert sem héberek, sem héber nyelv nem létezett. A teremtésről szóló kezdeti lejegyzések a teremtés nyelvén írattak meg. Ám, nem a héber a teremtés nyelve! Ábrahám előtt nem volt a Földön egyetlen szál zsidó sem!

Noé és fiai sem voltak zsidók!

Hittek Teremtő Istenükben, tették a rájuk bízott dolgaikat: építették a bárkát, s ismertették az emberekkel a közelgő hatalmas víz általi pusztulást.
Más kérdés, hogy senki nem hitt nekik.

 

A Teremtés könyve rövid és velős. Amit leír, valóság. A Föld előkészítése az élővilág számára, a növényi és állati élővilág, továbbá az emberpár teremtése, bukása, megváltás ígérete.

Történetileg: személyek: apák, fiak, életkorok, szakmák, foglalkozások, művészi hajlamok felsorolása.

A sárkányfejű, hústestet öltő fénytestűekről is ír. Isten fiaikként említi, akik engedetlen módon, az Özönvíz előtti 1650 év felezője körül jöttek a Földre, és mindent összezavartak. Elrabolták az emberek leányait, ellehetetlenítették a teremtett emberiség életét, nagytestű utódaikkal rengeteg kőépíményt emeltettek, amelyeken akár emberáldozatokat is végrehajtottak.

Noé és a Vízözön története is valóság!
A bárka ott van ma is az Ararát csúcs közeli jégmezőjén befagyva, és bizonyíték az alaszkai jégvermekben fellelt trópusi állatcsordák tetemei is, amelyek a világűr hidegével (-2750C) érkező, rájuk omló hatalmas tömegű jégkristály zuhatag alatt leltek hirtelen szörnyhalált. Ezeknek mélyfagyasztott húsa – kiolvasztás után – jóval több mint 4000 év elteltével, ehető volt.

A Biblia Teremtés könyve felsorolja a Vízözön után következő nemzedékek kiemelkedő, jelentős személyiségeit, a későbbi nemzetek őseit. Leírja az új kezdetet, a nyelvi kavarodást előidéző, bábeli toronyépítő világuralmi törekvést, bukást, nyelvi zűrt, amelyből a bölcs előrelátók kimaradtak.

 

Sem a talmudista, cionista zsidók, sem a magukat kereszténynek mondó vallások dogmái nem érdekelnek, csak a több bizonyítékkal igazolható valóság!

Meggyőzni sem akarok senkit, csak leírom, amiről tudok.

 

A mindnyájunkat megteremtő Istent nem a zsidók mércéjével kell mérni! Az emberiség megváltása végett Földre küldött Fiát sem!

A Teremtő Isten nem zsidókat teremtett a Földre, hanem EMBERt!

Az édeni bukás után a Teremtő első szellemfia, Szó, Ige vállalta, hogy megváltja az emberiséget az ádámi bűnből. Terve szerinti időpontban, Ádám utáni negyedik évezred vége felé, Teremtő Atyja, egy zsidó szűz méhébe ültette parányivá zsugorított Fia élet-magvát!

Jézus tehát nem volt sem Nimród-utód, sem pártus herceg, hiszen zsidó anyától született!

 

Ha hihetetlennek tűnik valakiknek ez – a zsidó szűz, Mária méhébe ültetett mag, a világmindenség Teremtő Istenének hatalma által – akkor tájékozódjon, mert megéri saját érdekében!

Tájékozódjon, az emberi sejtekben, a mi mindannyiunk többmilliárd testi sejtje DNS-e mindegyikében egyenként létező, hárommilliárd rejtjelű, számítógépen leolvasható, létvezérlő szoftver felől, amit szintén a Teremtő Isten ültetett be Ádám összes testi sejtjébe, utódaira átörökíthetően, hatezer éven át ismétlődően mind a mai napig!

Ez tartalmazza összes személyes jellemzőnket, vezérli testünk életfolyamatait, segít gyógyulni. Mindnyájunk testi – izom, ideg, vér, bőr, ondó, pete stb. – sejtjeiben jelen van, még a legelvetemültebb, véresszájú istentagadó sejtjeiben is, kitörölhetetlenül!

Ennek korszakalkotó felfedezését a Humán Genom Project igazgatója, Dr. Francis S. Collins jelentette be, és 2000. június 26-án Bill Clinton elnök a Fehér házban fogadta, üdvözölte azokat, akik elvégezték az emberi genom feltérképezését.

Dr. Francis S. Collins könyvet is írt erről, címe: Isten nyelve.

Amikor e tényt képes lesz megemészteni a hitetlen emberek tömege, akkor lehet tisztességgel beszélgetni a világegyetem Teremtő Uráról, és az ő Fiáról, a Megváltóról, a zsidó ágon született Jézus Krisztusról, aki mégsem zsidó volt, hanem EMBER, mivel mindenkiért adta életét, a zsidókért is!

Ezért nem kell összekeverni, sem az Atyát, sem a Fiút, a mai világ pénzéhes, kufár, uzsorás, hatalommániás, gyilkos, vérszomjas világvezérekkel, s híveiket dogmákkal hintáztató vallásokkal.

Ezeket hamarosan ítéletre vonva, számon kéri tetteiket.

 

Egyenes gerinccel azt is be kell ismernünk, hogy a mi magyar népünk és vezérlete része volt a történelem folyamán ennek a – hatalomért, birodalomépítésért, anyagi érdekért gyilkolni is képes és kész – mocskos, becstelen, aljas világrendnek.

Mi sem vagyunk hibátlanok, bűntelenek!

 

Jézus pártus hercegsége mese, mert bizonyíthatatlan. Akárki állapította meg, melléfogott!

A történelmet nem önkényesen kiragadott részenként, hanem összességében kell vizsgálni! Megállja-e helyét, ok és okozat viszonyok egyenlegében, a valós történelmi összesség egészének párhuzamába ültetve, illesztve, azzal összevetve!

 

Ha Jézus nem az lett volna, akinek ő maga, a négy evangélista, összes hű követője bizonyítja, akkor Jézus a világ legbecstelenebb, leghazugabb csaló szélhámosa lenne, említésre sem volna méltó. Minden ígérete megtévesztő, simlis hazugságnak bizonyulna.

Ám, szeretett, feltámadott mesterük igaz tanításainak bizonyító hirdetése végett, összes apostola életével fizetett, de bátran vállalták a halált: oszlopra, keresztre szegezték, élve megnyúzták, kerékbe törték, lefejezték, lovakkal szétszaggatták, vadállatok elé vetették, olajba főzték, ennek ellenére mindvégig kitartottak, életük árán is.

Egy hazug szélhámosért biztosan nem állták volna ki a próbát.

Az, akire Jézus utalt: „Ti az ördög atyától valók vagytok..” – valójában az ördög, sátán volt, mert a zsidók elvetették a Teremtő Istent, akinek neve Johavan, ugyanis a teremtés nyelvén ez a név bizonyítható, és értelemhordozó elemeire bontottan is beszédes, érthető, alapvető, szerető isteni tulajdonságait tartalmazó név. Ő volt Élő, Éli, akit Jézus említ szenvedésekor.
Mózesnél: Vagyok, azaz Van. Különböző nyelveken: Jehova, Ehoba és más alakban is ejtik.

Azokat a meséket –, amit pusztán zsidógyűlöletből némelyek összekutyulnak – egy komoly, tényeket felsorakoztató vitában képtelenek lennének bizonyítani.

Jézus nem volt sem pártus, sem magyar, sem Nimród utód!

Zsidó anyától született, zsidó vallásos nevelést kapott. Ő mondta a kanaáni asszonynak: „Én nem küldettem máshoz, csak Izráel házának elveszett juhaihoz.” Máté 15: 24 Károli Biblia.

Mindenki azt hisz, amit éppen akar, majd úgy veszi hasznát!

Az egész magyar nyelvi gyökelemzés, a magyar nyelv, mint teremtés nyelve, kulcsszavaival, apró részleteiben, mozzanataiban igazolja a Bibliát, bizonyítja a Teremtő Isten létét, a teremtés tényét, Jézushoz kapcsolódó megváltás ígéretét.

 

Akik a Biblia hamisításáról beszélnek, azokat el kell szomorítanom. A Biblia nincs meghamisítva!

A hamisításáról szövegelőknek, fogalmuk sincs, mekkora bődületes marhaságot állítanak! A Bibliában levő több mint 60 könyvről, már az ősiségben rengeteg másolat készült, külön-külön.

Jézus korabeli írásokról még több. Tanításainak követői, az őskeresztények, a négy evangélista írásait, Pál, Péter, János, Jakab, Júdás és a többiek leveleit ezerszámra másolták, terjesztették ismerőseik közt. Az eddig fellelt összes ősi írást összevetették már – a komoly és a habzó szájú kritikusok is – a meglévő, közkézen forgó Biblia szövegekkel. Néhány elíráson, betűhibán kívül nem találtak semmilyen különbséget.

Az apokrif írások azért nem kerültek bele a Bibliába, mert nem odavalók. Ennyi.

Egyébként Énók könyve –, amely hiteles írás – sem került bele, mert amit leír, az röviden, tömören már benne van.

 

Csak a tájékozatlanokat hergelő, vérmes szemű, önmagukat bölcsnek képzelő, nagyhangú, bujtogató uszítók terjesztik ezt a „bibliahamisítós” szamárságot.  „Ezért tartunk ott, ahol.”

Ne álljon be közéjük, ne üljön fel azok szavára, egyetlen őszinte szívű ember se!

 

Közelkép!

Az összeforgatott, kilátástalan, katyvasz világ, fent említett, mai mohó, pénzéhes vezérei, tűzzel játszva, politikusokat zsarolva, atom-biztos, beton óvóhelyeikben bízva, világháborút akarnak kirobbantani. Ész nélkül rohannak vesztükbe, kockáztatva egy atomháborús végpusztulást. Nem tudni, mibe kergetik bele a politikusokat, meddig mennek el őrültségükben?

Lehet, tényleg bevetnek egy termonukleáris nagy hatóerejű bombát valahol, aztán hatásától megrémülten, leülnek tárgyalni a békéről, biztonságról. Ám, a tárgyalóasztalnál újra összerúgják a port, s vadugrásra készen, hajlandók lesznek elpusztítani mindent.

Ekkor lép közbe a Föld tulajdonosa, aki nem engedi meg, hogy birtokát, s a hozzá hűséges embereket elpusztítsák!

Nem a magyarság lesz a világ megváltója. Ez téves képzet!

Van erre, a Teremtő által kezdetektől kinevezett, felkent Megváltó király! Nem kell semmilyen más koronás intézményrend!

Általa, a hitet tanúsító magyarság is megváltást nyer, hiszen semmivel sem vagyunk alábbvalók egyetlen más népnél sem! A túlélő magyarságnak van egy előnye: nem kell új nyelvet tanulnia, hiszen a teremtés nyelvét beszéli!

Ám ahhoz, hogy túlélők legyünk egyénenként, el kell fogadni a Megváltó fő feltételét, s aszerint kell beállítani életünket: „…a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.”

Ébresztő!