DAJKA – magyar vagy szláv szó?/bővítve

Figyelem! A szövegben pőre testiség kifejezések is vannak a tökéletes nyelvi eredet igazolásához!

DAJKA – A hivatásos nyelvészet a DAJKA szó eredetét ide meg oda tologatja (perzsa, szláv), ám – amint a mai magyar nyelvészet nem áll sziklaszilárd alapon – így szóeredet meghatározásai sem. Állandóan csűrni-csavarni kell ide meg oda, csak épp magyar eredete ne legyen a szónak. A DAJKA, dada, pesztra, pesztonka, mind magyar szavak.

A DAJKA szó az ösztönből eredő legkeDveskeDőbb D hanggal indul.

Elemezzük a DAJKA szót, alkotó hangjait: D-J-K, esetenként zöngés-zöngétlen rokonhangjaikkal, és azok szerepét a DAJKAság kapcsolódó kifejezéseiben. A szaporodással kapcsolatos körülírásban megfigyelhető a DAJKA alkotó hangjainak sűrű előfordulása.

Mire kell DAJKA?

Az Akadémia által kiadott Magyar Értelmező Kéziszótár (MÉK) szerint: „Csecsemő vagy kisgyerek gondozására, felügyeletére felfogadott nő. Aki dajkál.” Ezek szerint DAJKA oda kell, ahol van egy kisbaba.

Első számú DAJKA az anyuka, ő az igazi DAJKA.
Anya csak nő lehet!

A DAJKA szó a D.J – J.D gyökből ered: DaJ – JeD (d > t: játék). A JED az ősi nyelven kisbárány, GIDa, és kicsiny gyermeKED (kid), akit teJEDdel táplálsz. A JED a kis bárány, GIDa, a DAJkálásra, védelemre, ápolásra szoruló, iJEDős kisbaba. Némely utódnyelvben a kiGIDa neve ma is JED.

Hogyan jön a világra a kisbaba?

A természetes erkölcsi törvények szerint, ahhoz, hogy egy lányból szülőanya, DAJKA legyen, férjhez megy.
Ez két ellenkező nemű (!) személy – FÉRFI és – közt kötött házasság. Kell egy BUJKA, amelyben régiesen szólva: JUBÁLva, azaz szerelmesen elBÚJnak, BÚJtatnak, és a férfi mAKKJA JuttatJA helyére a magot.

Tehát kell egy FÉRFI és, akik ezután bUJKÁjukat (fészküket) lAKJÁk, és egymáshoz tartozásukat az élet AJánDénak tartják.

DAJKA, az arcodon levő JÁKOD, AJKAD kedves szavaival bűvölöd, csalod magadra a megtermékenyítő férfIJÚDAt. Legyen nemző JUKAD az ő DÁKÓJA, GYAKÓJA befogadására a megtermékenyítésre, majd szülésre.

DaJKa – JuKaD – DáKóJa hangváz: D-J-K – J-K-D – D-K-J.

Kissé pőre, de ez teremtői elrendezés!
A mai végbél őrült, szopós, gender ocsmányságok korában rendkívül fontos kijelentés!
Az eredeti elrendezés szerint a nő testén, és csak a NŐ testén létezik egyetlen nyílás a megtermékenyítésre. Ez a magot befogadó JUKAD, a PINÁD, utódaid, leendő NÉPED folyamának eredő forráshelye!
NEM szájad, nem végbeled! A nyelv a részleteket is feltárja.

PiNáD – NéPeD hangváz: P-N-D – N-P-D.

Amint VALAGból születik az egész VILÁG népessége. Ehhez egy férfire, LOVAGra van szükség.

LoVaG – VaLaG – ViLáG hangváz: L-V-G – V-L-G – V-L-G

Ezt mondja tisztán, pőrén a teremtés nyelve!
——————————————————————————
Megjegyzés: Ezt csak a szavak eredetének bizonyítására itt! Nem bátorítok senkit társalgási beszédtárgyként használni. 
———————————————————————————
Ha szerelmes vagy, légy ízlésesen KOsan DévAJKODó! Arcod, JÁKOD, azaz AJKAID kipirulnak, csÓKJAID forróak, szemed csillog, és nagyon BÚJós vagy.
A KÉJ iDeJe az ÉJ, amikor ketten elBÚJtok saJát bUJKÁba bujka JUKba, kis fészekbe, KÉJesen BUJÁn összeBÚJva, BUJtattok a JUKba (lyuk).

Ebből a BUJtatásból feJDiK ki a kis magzat, mAJD várakozás után kiBÚJik mindkettőJÜK örömére a JUKon a kis pUJA (pulya).

– Férfi, legyenek kedveskedő bÓKJAID nőd körül udvarlására!

DaJKa – JáKoD – aJKaiD – csóKJaiD bóKJaiD
hangváz: D-J-K – J-K-D – J-K-D – cs-K-J-D – b-K-J-D.

A D hang szerepe érzékelhető. A kis DunDi, akit keDvesen, Dalolgatva, Dajnálva, DéDelgetve Dajkálni kell.

Az ő keDves, szépen DAJnáló GAJDÓ (k > g) AJKA GAJDOl, énekel a babának.

DaJKa – GaJDó hangváz: D-J-K – G-J-D.

– Kisbaba, anyukád ADJA JÁKODba, AJKADba, szÁJADba a KAJÁD, a tejet, mindenféle élelmet, ami jóízű, tápláló csemege, s egészségesen megtartva, növekedésedet szolgálja.

Ha DAJKA vagy, legyenek DALoló AJKAID, JÁKOD a kicsi szórakoztatására, szeretettel nevelésére.

DaJKa – JáKoD – aJKaiD – KaJáD hangváz: D-J-K – J-K-D – J-K-D – K-J-D.

A világra kiBÚJó kis pUJA gyorsan megszOKJA az anyán kívüli létet, pAJKOsan KOs, iDe-oDa bUJKÁl, szereti, ha tEJKÓval etetik, ha DAJKÁlják.

Aki DAJKÁl, annak AJKAi KOs DAJKAmeséket is monDanak.
A kicsi néha KAJDIn figyeli DAJKÁit:

– Mikor ADJÁK már a tejet, hogy IDJAK.

DaJKa – aDJáK – KaJDi – iDJaK hangváz: D-J-K – D-J-K – K-J-D – D-J-K.

A DAJKAKEDŰJE a baba javára van, szórakoztatja, szeretettel gondozza, játszik vele jókedvében, jóKEDŰJÉben, amely meghatározó tényező a baba egészséges növekedéséhez.

DaJKa – KeDűJe hangváz: D-J-K – K-D-J.

A DAJKA gondozza a kis JEDKÉt. A kisbárány, kiGIDa neve valaha becézve: JEDus JEZus, JEDKE.

DaJKa – JeDKe hangváz: D-J-K – J-D-K.

A DAJKÁnak AKAD dolga bőven. Az AKAD régiesen: AKAJD, JAKAD.
Példa: a székely ajándék ––> jándék. Vagy ijesztget ––> jesztöget.

DaJKa – aKaJD – JaKaD hangváz: D-J-K – K-J-D – J-K-D.

Sok dolga közben a DAJKA azért titokban, KAJDI szemmel mindig figyel a babára. DAJKAként fontos, hogy ADJAK.

DaJKa – aDJaK hangváz: D-J-K – D-J-K

DAJKA: a CzF Szótárban: „Általán nőszemély, ki kisdedeket ápol, nevel, táplál. Oh édes anyám, szerelmes dajkám, téged is elhagylak. (Búcsudal). Különösen, 1) szoptató nő, szoptató dajka; 2) ki a kisdedekre vigyáz, velök játszik, őket hordozza, ringatja stb. […] Héberül daváh, arabul dájet, daviji, törökül dajeh, perzsául dájki. A szanszkritban daj am. táplál. A szláv nyelvekben eléfordúl doyka, dojke, dogka, melyekben dojiti am. fejni, tejet fejni.” Kiem. K.S.

A gyökegyezések, a meghatározó értelemadó kulcshangok sűrű előfordulása a körülírásban, azonos forrásból eredést jelentenek.

A DAJKA szót csak magyar nyelven lehet elemeire bontva átfogóan, teljes értelmi mélységében magyarázni, szóalkotó elemeit felvonultatni, alkotó hangjainak, gyökeinek, hangcsoportjainak meghatározó értelemhordozó szerepét kimutatni, a bensőséges férfi-nő-család fogalomkör kapcsolatrendszerébe beilleszteni.

A DAJKA megnevezés a magyar nyelvben alakult ki, tehát a magyar nyelv sajátja.