BECSÜLET

BECSÜLETA társadalom erkölcsi eszményének megfelelő magatartás mint követelmény. Az a tény, hogy valaki ennek megfelel. [bérnyelvészet szerint: ? török*]

A BECSÜLET szó a B.CS – CS.B gyökből indul: BeCS – CSaB.

A BECS gyök a B hang nagy jelentését hordozó BE ősgyök bővítménye. A B hang itt a Becsület jelképes nagyságára, értékére is mutat, amely valaha a mindennapok tettei fölött állt őrködőn.

Az E hang egyik szerepe a mindenneEgyEnsúly megjelenítése a nyelvben. A teremtés nyelvében, az ősnyelvben az E, É hangok a legfontosabb, s így legsűrűbben előforduló hangok. Csak e mondatban is. Erről bővebben Az E, É nemcsak hang! című fejezetben, az Előtanulmányban.

A gyökzáró CS hang a CSoda, CSillogás, kinCS jelentést viszi a szóba. Az egyéni, személyi jellemzők közt a legBECSesebb, legmagasaBB ÉrtÉkkEl bíró kinCS. Oly emberi jellemző, amely a legBECSesebb személyi tulajdon.

A fordított gyök: CSEB, CSOB vízértelmet** is hordoz, mint felüdítő kellem.

A CS hangcsoport – ECSÜ – az igazi bECSÜlet az emberi jellem oly pECSÉtje, amely dICSŐn ragyog. Nem fACSAros CSAló nyelvezetű, de mentes a mOCSOktól, kerüli a pOCSÉk viselkedést.

A CS-L – L.CS gyök: CSüL – LoCS, a jó CSELekvése jellemzi, nem a CSELvetés. Nem LOCSog, lepeCSEL céltalanul.

Az L hangcsoport – ÜLE – tisztELEttudó, ÉLEtigenlő. A becsÜLEtes embert benső értékei tudatában mintegy megÜLI az önbizALOm, nyugALOm. Nem ALÁz másokat, de magát sem engedi megALÁzni.

Az L.T – T.L gyök: LeT – TeL, a becsüLETes ember jó indulattal TELített, TELjesíti ígéreteit, köTELességtudó, heLYÉT megállja minden körülmények közt.

A BECSÜLETes embert a BECS, s annak rajta nyugvó ÜLETe jellemzi. A BECSÜLETes ember nem visz szándékos rosszindulattal másokat CSALITBA.
BeCSüLeT – CSaLiTBa hangváz: B–CS-L-T – CS-L-T-B.

A BECSÜLETes ember nem jár a TILOSBA.
BeCSüLeT – TiLoSBa hangváz: B–CS-L-T – T-L-S-B.

A BECSÜLET – TELÜCSEB teljes átfordításból kitűnik, hogy az ily erényt birtokló egyén TELE CSÁBbal azok szemében, akik lelkük mélyén értékelik a BECSÜLETet, és így szeretet, bizalom övezi.
BeCSüLeT – TeLe CSáB hangváz: B–CS-L-T – T-L-CS-B.

A szó ősnyelvi, ómagyar eredetű, nem török.

  • *Szerintük a szó eredete nem ismert, de mi a törököktől kaptuk. Azt már tudjuk, mit kaptunk a „becsületes” török uralomtól: 150 évi rabságot, az ország kirablását, és a népesség felének legyilkolását, rabláncra fűzését.
  • **A teremtett világ vízből és víz által állt elő.” E mondatot csak az érti meg, aki a teremtett élővilágot mélyebben figyeli és jelenségeit összeveti a teremtés nyelve, a magyar nyelv szellemiségével.