Az LM és ML kötött mássalhangzó-párosok

Akadémiai nyelvészet: A hangok nem értelemhordozók a szavakban!
LM – Az eLMe érteLMes, tanuLMányozva tudást haLMoz, amelyeket az életben alkaLMaz, ugyanakkor vannak megáLModott cirkaLMas taláLMányai. Néha érzeLMesen aggodaLMaskodó, és minden keLLeMes, keLLeMetlen éLMényt tárol. ML – A siMLi védte hoMLok mögött ide-oda áraMLanak a csilláMLó eMLékek, néha kéMLőn keres köztük, bár a roMLó eMLékezőtehetség miatt nehezen boMLanak ki, ám úgy réMLik ott kell lennie, aztán nagykésőre beindul a MaLoM, kiháMLik a többi közül, és eMLékek töMkeLege oMLik szembe vele.