Az eskü

Az eskü a legerősebb fogadalom itt a földi emberi létben.  
A Pallas Nagy Lexikona szerint: „általában valamely nyilatkozatnak v. ígéretnek ünnepies megerősítése az Istenre való hivatkozással.” A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint: „Istenre, mint tanúra vagy valamely szent dologra hivatkozó ünnepélyes kijelentés vagy ígéret.”
 

Mit mond a szó, mi az ESKÜ? Az ESKÜ szó hangjai önmagukban is beszédesek. Az E az EgyEnsúly hangja Az S hang a Súly és egyéb jelentése mellett a tisztaság – moS, moSoly – hangja is. A K a legKeményebb hang. Az Ü az elmélyÜlést, de az ESKÜt Ünnepélyesen fogadó Teremtő irányát – Űr – is jelző hang. Az ESKÜ a szent fogadalmak közé tartozott. olyan jelentős ESemények alkalmával, amikor életre szóló, egész életére kiható fogadalmat tesznek, és az oly KEmény ellhatározást, elKÖtelezést KÖvetel meg, amely csak a KŐ, KŰ KEménységével szemléltethető. Az ilyen ESemény az egyik legmagasztosabb pillanat a becsületes ember életében. Nem ESet, hanem magasztos ESemény, ESE-MÉNY, melynek megtörténte előtt KE-MÉNY elhatározás születik a szívben, és ezt követő fogadalmához akár élete árán is ragaszkodik. Ehhez tartották magukat a történelem hősei, akik minden más hibáik ellenére, ama nagy ESeményen adott KŰhöz hasonlítható KEmény szavukat akkor is megtartották KÖtelességszerűen, ha meg KEllett érte halniuk. Ahhoz, hogy ennyi öntudatosság legyen bennük, nevelésre volt szükség. A szóban levő SK páros az iSKola szóban is jelen van, és a SoK alapvető ISmeret szükségét jelzi. Nem azt jelenti, hogy minden ESKÜjét megtartó ember agyoniSKolázott volt a múltban, hanem azt, hogy az élet, tisztesség, becsület, szavatartó férfias helytállás tekintetében elegendő ISmeretre tettek szert. Az ISMERet –, vagy vegyük az elmélyÜlést is magában rejtő ÜSMERet szóalakot – bátorrá, MERésszé tesz. Nem azért haltak meg azok az emberek, mert értéktelen volt számukra az élet. Szerettek ők élni, hiszen nagyrészük fiatal volt! Hanem azért, mivel az adott szavuk, a nyilvánosan tett ESKÜ be nem tartása árán megmaradt életük már rongyértékű maradt volna, nem csak mások, de önmaguk előtt is.  

Gondoljanak azokra, akik a hitükért, meggyőződésükért, hazájukért, népükért, valamilyen eszméért haltak meg. Zrínyi Miklós utolsó vérig védte Szigetvár várát, pedig nem is az ő tulajdona volt, de akkor az jelentette számára a hazát. Kiss Sándor ezredes tudta, hogy nem védheti meg a Tömösi szorost a beözönlő többtízszeres túlerő ellen, de esküje kötelezte a helytállásra. Igaz, csak árulással kerekedtek felül a muszkák. A Nyerges tetői véderő zömében huszonéves fiatalokból álló honvédői az árulás után tudták, hogy halál az osztályrészük, de helytállak mindvégig. Az ESKÜ kötelez!  

Többször olvastam már: valakivel kapcsolatban felvetették, hogy még érettségije sincsen, mit keres itt meg ott képviselői állásban? Jó a végzettség, ha tudás is társul vele, és becsülettel van bekeretezve.   Ám ma épp az „agyoniskolázottak” közül kerül ki a legtöbb esküszegő szerte a világon, tisztelet a kivételnek. A világ országai kormányainak, parlamentjeinek, intézményeinek székeiben nagyon sok hétdiplomás, hét-doktoris esküszegő ül, minden kockázatot vállalva az életén kívül, kizárólag a hírnévért és a vagyonosodásért. Előbb vagy utóbb rájuk ESik a KŰ, melyet becstelenül megvetettek! Isten ne legyen irgalmas hozzájuk, az esküszegőkhöz!