A számok mondanivalója

Nemcsak egyszerű számnevek, jelentésük sokkal több a magyar nyelvben. A természetes számok alapsora egytől tízig tart. Az egy a legfontosabb szám, a sor alapja. A végcél, az alaptól eljutni a csúcsra, mely a tisztes teljesség dísze, a tíz. Nem a számok jelentése, rejtélye (misztikuma), hanem a megnevezéseik vélt eredete, keletkezésük gyökere, annak magyarázhatósága érdekelt. Az első ember számára semmi nem volt fontosabb, mint családja, ez volt legfőbb kincse, az övéi. A családtagok száma, akiket egyenként besorolt, mind számítottak, számon tartott személyek, magvak, sarjak voltak. Az első családok a családtagok számában képviseltek erőt, s az erő, hatalom, mellyel távoli célokat lehet elérni, tiszteletet szerezni mások előtt. Ezen okból kezdett el számolni, mivel minden egyes személlyel számolni kellett. Három dologban gondolkodott: én, a család, és a fenntartás terhe, küzdelme. Önmagán kezdte, mivel ő volt az első. EGY Egy-en, de benne még pontosabban: egy E-n áll a világ! Fontos, hogy az Egyben E legyen, mert akkor egy Es. Vagyis: egy E-n-es, azaz egy E-n nyugvó. Az Egyben levő, mindEnható, mind E-n ható, első okon álló, (Igaz Égi E-n) nyugvó! Erre az alapra kell építeni, erről kell elindulni a megfelelő irányba. Ez a mag, a szEm. Erről már írtam máshol is. A GY szerepe összetett. A GY kulcshang, az eGY, aGY, naGYság áll fogalmi hátterében. A GY a cselekvés, alkotás kifejező hangja: GYa, dja, dia, és mind az EGY, mind az AGY esetében elsősorban a cselekvés, alkotás, teremtés, és az ezek mögötti megfoghatatlan naGYság fogalmát képviseli. A GY hang a Magy. Ért. Kézisz. szerint: „Mássalhangzó: a d és a j hang bizonyos tulajdonságait egyesítő zár-réshang, a ty hang zöngés párja.” Ezt nagyon fontos megjegyezni, mert a továbbiakban sok esetben magyarázatot kapunk egyes jelenségekre e felbonthatóság nyomán. A földi értel-Em, az Em-beri lét, EGY férfival kezdődött. Az ő szempontjából ő volt az első: EGY. EGY ÉN, azaz EGYÉN. Ádám másik neve EGYÉN. Ő volt a földi EGY. Első gy. Első földi alkotó, cselekvő. Első gyártó, én – van – EGY: EGYÉN. Én – értelmen nyugvó, alapuló. Az én a van (létezés) fogalmi körébe tartozó. Ragozhatnánk így is: én van, te létezel, ő élő. Ha átváltunk a, á hangra, és a gy rokonhangzójára, a d-re, valamint én – magam, aki számít: Ádám. Ád – alkot és juttat. Ám – számossá tesz, sokasít, többszöröz. Ugyanakkor számba vehető, egy szem emberként számít – egy személy én, egyén. EGY, az emberi számosodás, de az egyetemes számosodás kiindulópontja, alapja is. KETTŐ Jön még egy személy, aki szintén számít: ő a nő. Ő is ember, mint egyén, vele egyenlő fél, de ő mégis más (második, megmásodott, külső–belső testiség–lelkiség más). A másik fél, az Egy(én) fele(sége), párja. Egyénnek (Ádám) mindene, kettesse, tesső kedvese, mása, a második egy, az egy testben kettő másik fele, a feleség. A KETTŐs összetevőre (két komponens) tervezett élővilág másik – a számosodás szempontjából fontos – tényezője. Valójában az egy folytatása, a nagy EGY (két fél), az alkotó EGész másik összetevője, másik fele, hiszen a KETTŐ szoros együttműködése alkot egyet. KÉT ujjal – hüvelyk és mutató – kört tudunk alkotni. Egy jelképes körön belül KÉT ember szoros kötődésben. Ez a kör oly egység, amelyben külön-külön a kettő csak egy-egy fél, vagyis alkotó felek, elemek, az egy vagyis az egész részei! A KÉT fordítva TÉK. A ték, ták, tok a tevékenység (alkotás). A kot egyik értelme: egy tokban kifejlődő új (kotol). Ez csak KETTŐnek lehetséges, egyedül nem megy. Egyesülésük után másállapotba jut. Ez lényének sommája, a Teremtő mosolya, egy másik élet. KETTŐ, egy pár, amelyben felek szorosan össze vannak KETve, kötve. HÁROM A HAR hegyet jelentett az ősnyelvben. A hegyek harmatja áldás volt. A harmat szó, bontásban har-mat. A mat, mad, med, ned vizet jelentő gyökök. A harmat olyannyira volt értékes áldás, hogy az áldás, kegyelem szó a román nyelvben az ősnyelvből átvett gyök – har – mind a mai napig. Az Egyén és a kedves, a két fél együttműködésének kegyelmi áldása, a sarjadék, a gyermek, a har-mad-ik, amely a hegyek harmat, harmad áldásához hasonlítható. Ez is visszavezethető az egyhez. Egy család. A teremtésben a három pilléren nyugvás, a három tényező bizonyító ereje meghatározó. A házasságban a két felet az érkező kis harmat, a harmadik avatja családdá, és köti össze a két felet végérvényesen. A hármas fonatú kötél erős. A két téglát, a mindkettőt borító harmadik köti össze végérvényesen. Ami három ponton nyugszik, az nem inog. A három kulcsszám a nyelvi azonosításban is. három összehangzó jellemző a kifejezés megszületésének feltétele. Az ősnyelvet, a magyar nyelvet a harmónia szabály tartja össze. A kifejezés létrejötte, de a benne rejlő jelentés is. Minden élő szervnek is legkevesebb három szerepe (funkciója) van. A pár első kicsinye: a haRMadik, a kis haRMat, a gyeRMek. Tehát a HÁROM – két felnőtt meg egy kicsi – egy család. NÉGY A szám magyarázható. A teremtett világ NÉGY fő jellemzője: teljessége, tökéletessége, összhangja, szilárdsága. Vagy a négy fő isteni tulajdonság: igazság, szeretet, hatalom, bölcsesség. a négy égtáj, négy évszak, négy ponton támaszkodás biztonsága stb. Mint minden számnak, a NÉGYnek is köze van az egyhez. A NÉ! Rámutató felkiáltás, az É magasra, ez esetben a GY hangra mutató: NÉ, GY! A GY kulcshang: eGY, aGY, alkotói naGYság. A GY hang a tervezés: agyalás, a cselekvés: gyakorlás, gyártás kifejező hangja. Erről fent az egy számnál. A NÉGY munkát jelentő szám. Az ember munkára teremtetett. Nem robotra, alkotó munkára! Az alkotó embert a munkája, annak eredménye teszi naggyá. NÉGY az egyben, egy emberi testben négy végtag. A nagy végy, tégy, légy szavak munkavonatkozásúak, az általa megvalósult egy összessége. Ugyanakkor az N hang a növekvés, az É az égi magasság (minőségi követelmény), a cél kulcshangzója, a GY: gyakorlat, gyárt, gyökér és gyümölcs (munka kezdete és vége). Csak ebben a megközelítésben lehet keresni értelmét. A család, annak nagyra – NÉGY tagra – növekedése is lehet a megnevezés egyik kulcsa. A nagycsalád munkát, teljesítményt igényel. Szabó Szilvia* írásszakértő (grafológus) szerint: „a négyes a cselekvés, a munka száma” A már említett végy, tégy, légy is munkához kötődő. Találó a kézzel-lábbal (hannal-gyallal, innen a hangya) dolgozó kifejezés, amely szintén NÉGY, és ennek maradványa a Székelyföldön ma is használt kifejezés a kemény munkára megjegyzésként: – na, jól NÉGYelik. Még egy érv: a négy lábon támaszkodás biztonsága – szék, székhely, letelepedett állapot, építés, alkotó munka, művelődés stb. Tehát: egy NÉGYtagú nagycsalád közös négyelése. /*/ Szabó Szilvia: az írás tükrében http://www.azirastukreben.hu/grafologiai-szamok-4 ÖT Az ÖT – TÖ ősgyökből ÖT érzékszerv. Az Ö hang az Öl, öböl, kör, Öv szavakból kicsengő védelmi Övezet kulcshangja. A teljesség, tökéletesség isteni köre (a betű alakjától függetlenül). A T hang a Tudás és tett. Töprengés nyomán felötlik a megoldás terve, kiötli, hirtelen jön az ötlet, kiötöl, megköt a gondolat. Ha a család fogalmában maradunk, akkor szintén a növekedést jelzi: a két fél (egy egész) és a három gyerek egy meghitt családi kör védő ölében, növekvő övében való tökéletes kötődése. A nagycsalád egyre növekvő feladatokat ró, sok ötölést, töprengést, azaz gondolkodást követel meg. Egy nagycsalád, erős kötelékében. A négynél több az ÖT. A négy ujj mellett, velük szemben ott az ötödik, amely rendkívül nagy segítség a fogásnál. Az öttel már kötöm (fogom). Az ÖT a teljesség, a tisztesség csúcsáig való út felezője. Az ötnél önkéntelenül jön a bizonytalanság érzete. A félúton leállástól, a botlástól való félelem. Mintha kérdés merülne föl: vajon képes vagyok rá? Meg tudom tenni? Tudok lépni tovább az emelkedőn? Mi kell ehhez, hogy sikerre vigyem? Elég erős vagyok? És öööö, ötöl tétován, holott kéznél a folytatás kulcsa: a két kéz, kétszer köt, de úgy érzi, több kell a továbbiakban. Az ÖT számnév T hangja is kulcs. A T hang a titok, Tanulás, Tudás, vagyis a bővebb ismeretek, valamint a Tevékenység, azaz az ismeretek gyakorlatba ülTetésének jelhangja, amely a további meghatározó számokban is jelen van. A népi mondásban a bölcsesség: ahogyan egyről kettőre, úgy ÖTről hatra kell jutni. Ezek döntően fontos küszöbök, különben nem volnának jelen a szólásban! Az ÖT már kötött, az eszközök megvannak, mintha egy újrakezdés, egy új kezdet indulna. A tétovázó ötölés után elszántan átlépi az addig áthághatatlannak tűnő határt! A nyelv azt mutatja, hogy mind az ÖT előtt, mind az öt után van tétovázás (ötovázás). A kéz csak az ötödik ujjal (hüvelyk) tud kötötten fogni. Viszont amihez nem elég a kéz ÖT ujja, ott be kell lendülnie hatodikként a hatékony karnak (han, hón – kar). Amihez nem elég az ÖT érzék, ott elő kell venni a hatodikat, az ösztönt. Az ÖT már a kiÖTölt terv, jöhet a megvalósítás. HAT Innen jön a szerepe a ható hannak, hónnak. (a hón alatt: a kar alatt, melyet a kar takar) a régi hón megnevezés (innen a germán hand – kéz). A kar hatékonyabb a kéz öt ujjával együtt. Nagyobb hatást fejt ki. Az öttel kötött és a HATékony hannal (karral) emelt, továbbított. A HAT* tökéletes szám, mivel osztható alkotóival: 1+2+3. Olvassunk utána az előzőkben: egy, kedves, harmad. Vagy: a nagy eg(y)ész, egy, amely a két fél és a három harmat, azaz gyerek. Ez már hatalom. A HATalom HATóerő. A HAT törzsi vén HAT ülőalmon hozta meg döntéseit. A HAT alom szentélye jelkép volt (hasonlóan a trónteremhez), a kötelezően tiszteletben tartandó döntések meghozatalának színhelyeként. Ami a HAT alom színhelyéről származott az a HAT alom kötelező érvényű utasítása volt, és HATALOMmal bíró az emberek mindennapjai, élete fölött. Van egy HATALOM, amely HATást fejt ki egy bizonyos HATárig, de csak addig fejthet ki HATást, ameddig a HATalma tart, addig HATályos, ameddig HATálytalanítják. HATalom: bizonyos HATárokig érvényre juttatHATó akarat HATékonysága, de csak abban az esetben, ha tényezője HATározott, azaz ha tározott elég erőt magában. Ami HATályos az ÉRVényes és TÖRvényessé teheti a HATALOM akarata. Úgy tűnik, hogy valamilyen mÉRVadó mérce szerint, ahhoz hogy ÉRVényre jusson egy HATározat, HAT ÉRVet kellett felhozni, amellyel alátámasztják. Ez esetben a HAT ALOM (trónterem hasonlata) elfogadta, és tovább már a HATALOM TÁRozott, ÉRVényes TÖRvényeként, azaz a HATalom HATározataként tették közzé. Eljutottunk oda, hogy megvan a HATalom: ÖT ujj meg egy kar – HAT, öt meg öt ujj és két kar (12), azzal már tudsz tenni – TUCC tenni. Ez a TUCAT, a TUDAT párja. HAT, egy HATékony család HATalma, ereje. /*/ Tomory Zsuzsa: „A szemerék (sumérok, sumírok) a hatos számrendszer szerint számoltak — náluk a hat és ennek hatványai voltak a tökéletesség számai.” HÉT A HETes a hatosból következik. A hat a hatékony erő, a HÉT a pálya, amely HETedHÉT országig tart. E két szám nyelvi jelentésben egymásra utalt! Főleg a HÉT függ a hattól. A hat létezése előfeltétel. A HÉT a kitartás a nyelvben. Az áttörHETetlennek tűnő akadály legyőzéséhez kitartó küzdelem és hatóerő kell. A továbbiakban már a cél eléréséhez legyőzendő akadályokat jelölik a számok. Mekereshetők a hasonlatok a népmeséinkben. A HET, HÉT gyök fordítva TEH, a TEHer, TEHetség, teHETség gyökszava. A TEHET szó részarányos, oda-vissza ugyanaz. A TEHETséges, TEHETős emberre több TEHer hárul. A TEHetetlen, teHETetlen nem képes TEHerviselésre. Érződik a hatosnak a HETessel való erős kapcsolata (alafa, eleve): megteHET valamit, határozottsággal elérHET távoli célokat. Az e hang szerepe a hetes szóban is társul a legmagasabb fekvésű magánhangzóval, az égi magasságú é hanggal: hét. A HÉT szóösszetételekben, beépült gyökként arra utal, ami messze van tőlünk, vagyis elérHETetlen vagy felérHETetlen. Vagy inkább nehezen elérHETő (h – belső odaadás). Az a valami, amely oly nagy messzeségben levő, mint a mesebeli HETedHÉT ország. A HETes jelölHET legyőzendő távolságot, mivel mindig a messzeségre mutat – HÉT hegyen, a nehezen elérHETő, szinte megközelítHETetlen HETedik hegyen túl. De leHET értelmi magasság is, amely értHETő vagy értHETetlen. Vagy megértési mérlegelési képesség, képtelenség: mérHETő, mérHETetlen. Attól függ, mennyire nyúlik (székölyül: nyólik – nyólcig) föl értelmi képessége! Fontos a határozottság hatékonysága, különben megteHETetlen, elvégezHETetlen, kivitelezHETetlen a feladat. Ha viszont megvan a hatalom, hatékonyság, akkor a távoli HÉT hegyen túli HETedHÉT ország sem elérHETetlen! Itt már messzire jutottunk az egytől, de nem szakadtunk el tőle: a hétheted is egy, s a hegy, hétszer egy. Hatékony munkával képezHETő, tökéletesítHETő, fejlesztHETő, ami azt jelenti, hogy egyre jobban távolodó a képtelen, tökéletlen, fejletlen állapottól. Ha viszont képezHETetlen, tökéletesítHETetlen, fejlesztHETetlen, akkor nincs elég átütőerő benne, áthatolatlan számára a titkok fala, meghódíthatatlan számára a „HETedik ég”. Mivel teHETetlen, nagyon távol áll, meg sem közelíti, vagy soha nem is ér el a végkifejletig, azaz végére meHETetlen, nem éri el a teljesség, tisztesség csúcsát. Mit kell tenni azért, hogy tovább jussunk? A cél, a csúcs kínálja magát: elérHETed, tied leHET, csak nyújtózni kell, nyúlni, régiesen: nyólni határozottan az elérHETetlennek tűnő cél felé! A HÉT a pálya a cél felé. A HÉT a hatékonyság fejlesztHETősége is. NYOLC Az NY lágy hang lévén, az erőtlenséget kifejező ernyedt, nyamvadt, hanyag, nyegle stb. szavak mellett, kulcshangja a nyújtottság, a ráérő nyugalom, a terjeszkedő mozdulat, régiesen NYÓL, azaz nyúl (valamiért), nyújtózás, vagy növekedést leíró nől, nyől, nyúl (fölfelé) szavaknak is. Az O hang természetéből adódóan oldottságot, kedélyállapotot kifejező, de bizonytalan kimenetelre utaló is. Ha a boldog, bolond, borong, dohog, fodor, folyondár, fondorlat, korog, locsog, lomha, mocorog, motyog, nyomott, oldott, rotyog, totyog, zsong szavakat vesszük, bizonyos hullámzó hajlam, egyhangúság, ingatag határozatlanság érződik. Az o lehet egy kitörő felkiáltás, de lehet beletörődő, egykedvű, halk sóhaj is. Az L lágy, énekelhető hang. A C címkéző, cégérellő, becéző de célt jelölő is. Az LC páros az álca, délceg, élc, filc, polc, tálca szavakban külön-külön minden jellemzőjét mutatja. A ’nekem NYOLC’ kijelentésben bujkálhat egy háttéri álcázott állapot, egy külcsíni délcegség tudatából eredő élcelődő, hanyag, renyhe könnyelműség, akinek csak a polcra kell könnyedén fölnyúlnia, mivel tálcán kínálja számára az élet a jót. Van, akinek ez végcélnak is megfelel, leáll, nem akar továbbjutni. Neki mindegy, azaz NYOLC, a NYOLC a cél, elég az, amit a már általa elért polc nyújt. A dolgok teljessége úgy válik érthetővé, ha határozottsággal erőt fejtünk ki, nyújtjuk érte kezünket, nyúlik értelmi képességünk is a teljesség megismerése irányában. A déli nap földi, emberi szempontból a legmagasabb pont, a délceg ember magas, felnyúlhat magasra, elérhető számára az értékeket tároló polc. Ha elég határozott, elérhetővé válik számára az ott rejlő érték, ám nyújtóznia, NYÓLnia kell érte. A NYOLC, a nől, nyől, nyúl jelentéséből adódóan azt fejezi ki, hogy bár a hét is messzire mutat, van tovább is, még nincs vége a küzdelemnek. Még nyúlik a küzdelem a tökéletes teljes tisztességig. Tehát a hatékonyság, a cél elérhetése érdekében nyújtózni kell, NYÓLni kell még tovább. Csak így közelíthető a cél, a csúcs. NYOLC az elNYÚLó kéNYELem, a megelégedést kifejező szám. KILENC A kell szó jelentése itt válik érthetőbbé. A cél előtt mindig van valamilyen gubanc. A kilences az utolsó külön/c/leges próba a mesékben. Az utolsó fal, kapu, akadály, küszöb, amelynek leküzdéséhez kapaszkodóra, fogantyúra van szükség (szük – küsz). Eléréséhez föl kell nyúlni, nyólni a nyolc polcáról jóval magasabban, az addig végcélnak hitt ny/p/olc fölé. Fogózkodni KELL. KELL egy kellék! Ez a kilincs (székelyül kelincs), amely egyúttal nyitja is az utolsó zárt a cél előtt, s amely segít átb(k)illen(c/él)ni a küszöbön. A KILENC a győzelem a gonosz, a sárkány fölött. A sárkány KI LENCelése, KI LINCSelése. Innen ered az angol kill = öl és a linch szó. TÍZ A TÍZ a teljesség tisztasága, a minden fémet megtisztító (őselem) tűz. Az emberi jellem tisztessége. Egy oly dísz, amely ott magasan, fenn ragyog, s melyért a küzdelem folyik egy életen át. A szűz állapot is ilyen, sőt az sz hang értelmi hátteréből kiindulva százszoros fontosságú. Összegezve: A teljes tisztesség dísze, amelyért csak EGY szilárd erkölcsi alapról lehet indulni a KÉT félnek. Egymásban bízva, KÉTkedés nélküli HARccal, a HARmattal, sarjakkal egyetemben. NÉGYelni kézzel-lábbal, a kemény családi kÖTődésben ÖTölve, HATékony erővel, HATalommal, HÉT próbát is kiállva, erőt kifejteni, NYÓL(C)ni, megkapaszkodni a KÜLÖN(C)leges segítségként ott levő KIL/i/ENC/s/ben, mígnem a küzdelem küszöbén átlépve eléri a tisztesség díszét, a továbbiakhoz is erkölcsi erőt adó célt, a TÍZet (tüzet, szüzet).