A “makogók” nyelvének igebősége

Az igekötő határozza meg az ige mondandójának értelmét. Például a feltolat, visszatolat, rátolat, odatolat, kitolat, betolat. Ugyanaz az ige, de teljesen más jelentést kap különböző igekötőkkel.
Lehet hihetetlennek tűnő, de körülbelül 15.000 azaz tizenötezer változat él ma is ezekből, az akadémiai nyelvészek nagy-nagy bánatára. Mert ők úgy tanítják, hogy alig van saját szava a magyar nyelvnek.

Példaként: elballag, elbaktat, elbandukol, elbarangol, elbiceg, elbitangol, elbolyong, elcammog, elcsatangol, elcsavarog, elcselleng, elcsoszog, elcsörtet, eldöcög, eldülöngél, elered, elfarol, elgyalogol, elhajt, elinal, eljár, eljön, elkísér, ellohol, elmegy, elnyargal, eloson kiballag, kibaktat, kibandukol, kibarangol, kibiceg, kibitangol, kibolyong, kicammog, kicsatangol, kicsavarog, kicselleng, kicsoszog, kicsörtet, kidöcög, kidülöngél, kiered, kifarol, kigyalogol, kihajt, kiinal, kijár, kijön, kikísér, kilohol, kimegy, kinyargal, kioson Ha a Kazinczy által elsorvasztott régies szavakat is beillesztjük, eléri a 30 ezret is.
A kiherélt jövő idő, amely ma kazinczysan: el fog ballagni, el fog baktatni, el fog barangolni stb.
Ilyen volt.

Lehet a és á valamint e és é változattal ejteni: elballagánd, elbaktatánd, elbandukolánd, elbarangolánd, elbicegénd, elbitangolánd, elbo­lyongánd, elcammogánd, elcsatangoland, elcsavarogánd, elcsellengénd, el­csoszogand, elcsörteténd, eldöcögénd, eldülöngélend, eleredénd, elfaroland, elgyalogolánd, elhajtánd, elinalánd, eljárand, eljövend, elkísérend, elloholand, elmenénd, elnyargalánd, elosonand kiballagánd, kibaktatánd, kibandukoland, kibarangoland, kibicegénd, kibitangoland, kibo­lyongánd, kicammogánd, kicsatangoland, kicsavarogánd, kicsellengénd, ki­csoszogand, kicsörteténd, kidöcögénd, kidülöngélénd, kieredénd, kifaroland, kigyalogolánd, kihajtánd, kiinalánd, kijárand, kijövend, kikísérend, kiloholand, kimenénd, kinyargalánd, kiosonand

Ha a félmúltat kifejező szavakat felélesztjük: elballaga, elbaktata, elbandukola, elbarangola, elbicege, elbitangola, elbolyonga, elcammoga, elcsatangola, elcsavaroga, elcsellenge, elcsoszoga, elcsörtete, eldöcöge, eldülöngéle, elerede, elfarola, elgyalogola, elhajta, elinala, eljára, eljöve, elkísére, ellohola, elmene, elméne, elnyargala, elosona kiballaga, kibaktata, kibandukola, kibarangola, kibicege, kibitangola, kibolyonga, kicammoga, kicsatangola, kicsavaroga, kicsellenge, kicsoszoga, kicsörtete, kidöcöge, kidülöngéle, kierede, kifarola, kigyalogola, kihajta, kiinala, kijára, kijöve, kikísére, kilohola, kimene, kiméne, kinyargala, kiosona Ezekkel eléri a 45 ezret. Ha arra gondolunk, hogy makogva jövéndenek vala a Kárpát medencébe, akkor ez nem semmi fejlődés.

A tönkrevert jövő idő átvihető félmúltba: elbaktatánda, elmenénde, elbicegénde stb. Ez a tökéletes nyelv sajátos erénye, és alkotóját dicséri.