A magyar nyelv kifejezési gazdagsága

Változatok a mozgás, helyváltoztatás fogalmára Aki menni akar, több mint 1.200  féle  lehetőség közül válogathat   Ha valaki két­ségbe vonná az igekötők hasz­nos szerepét az ige értelmé­nek ár­nyalásában, sőt, teljes megvál­tozta­tásá­ban, gondoljon az alábbi szavak közti je­lentésbeli kü­lönbségre: kö­vet valakit, elkövet valamit, megkövet, kien­gesztel valakit.

Vagy alkosson a vág szóval igekötős kifejezéseket. Esetleg: átejt valakit, elejt valamit, megejt bájaival. A magyar nyelv igekötőivel vá­lik rendkívül gazdag nyelvvé. Az alábbiak igazolják ezt.   Andalog, aprít, aprózza lépteit, /3

Ácsorog, átbaktat, átballag, átbattyog, átbiceg, átbotlik, átbotorkál, át­buk­dá­csol, át­cammog, átcikázik, átcso­szog, átcsörtet, átcsúszik, át­dö­cög, át­dülön­gél, átevickél, átér, átfarol, átgyalo­gol, áthátrál, át­hur­col, áthurcolko­dik, át­jár, átjön, átkacsázik, átkísér, átkullog, át­kutya­gol, át­lép, átlibeg, át­lohol, átlo­pakodik, átlődörög, átmegy, át­menetel, átoson, átporoszkál, át­rohan, át­ront, átsétál, átsiet, átsurran, átsza­lad, át­tér, átterel, átvág, át­vándorol, átve­zet, átvo­nul /49

Ballag, baktat, bandukol, barangol, battyog, beballag, bebarangol, be­bo­lyong, bebo­tor­kál, becammog, becap­lat, becsatangol, becser­kész, be­cso­szog, becsörtet, beér, beér­ke­zik, befarol, befárad, befor­dul, be­fut, be­gyalo­gol, be­gyorsul, behátrál, behurcol, be­hur­colkodik, bein­dul, bejár, bejön, bekanyaro­dik, bekísér, bekóbo­rol, bekóvá­lyog, be­kul­log, bele­botlik, bele­bukik, belefa­rol, belefut, belehátrál, belelép, bele­megy, be­lero­bog, belero­han, beleszalad, belép, belibeg, belohol, belopako­dik, belopózik, belődö­rög, bemegy, beoson, beperdít, bepör­dít, be­perdül, be­pördül, bepörög, be­robog, bele­rohan, be­ront, besánti­kál, beszalad, betér, beterel, betoppan, bi­ceg, billeg, bi­tangol, bóklá­szik, bo­lyong, botlado­zik, botlik, botor­kál, buk­dácsol, bukdosik, /75

Cammog, caplat, cikázik, /3

Csalinkázik, csámolyog, csámbolyog, csámpál, csámpázik, csángál, csa­pong, csász­kál, csatangol, csatolál, csatrat, csavarog, cselleng, cser­készik, cset­lik, csetlik-botlik, csicsonkázik, csipkedi magát, cso­szog, csörtet, csúsz­kál, csusszan, /22

Dülöng, dülöngél, döcög, /3

Elballag, elbaktat, elbandukol, elbarangol, elbattyog, elbiceg, elbil­leg, elbi­tangol, el­bóklászik, elbo­lyong, el­botladozik, elbotlik, elbotor­kál, el­bukdá­csol, elcammog, el­csatangol, elcsavarog, elcselleng, el­csoszog, el­csör­tet, el­döcög, eldülöngél, elered, el­farol, elfordul, elfut, elgyalo­gol, el­hajt, el­haj­hász, elhajszol, elhajkurász, el­halad, elhát­rál, elhordja ir­há­ját, elhúz, el­hur­col, elhurcolkodik, elinal, elindul, eliramodik, el­iszkol, eljár, eljön, el­jövö­get, elkacsázik, elkalandoz, elkanyarodik, elkecme­reg, elkerget, el­ke­rül, el­kísér, elkóborol, elko­cog, el­koslat, el­kószál, el­kotródik, el­kullog, el­kutyagol, ellendül, ellép, ellohol, ellófrál, elma­sí­rozik, elmászik, el­mász­kál, elmegy, elmendegél, elmenekül, elme­ne­tel, elmoccan, elmoz­dul, el­nyargal, eloldalog, eloson, előáll, elő­csörtet, előfurakodik, előjön, előlép, elő­mászik, előtolako­dik, előtolakszik, előrefu­ra­kodik, előrefut, előrehalad, előreindul, előrekú­szik, elő­re­megy, előre­menekül, elő­re­sétál, előresetten­kedik, előresiet, előre­surran, előretola­kodik, elő­retolakszik, előrevág­tat, előrevihar­zik, elporosz­kál, el­poroz, elpucol, elrajtol, elrobog, elro­han, el­sántikál, elsé­tál, elsiet, el­somfordál, elsuhan, elsur­ran, elsza­lad, el­száguld, elsze­lel, elszédeleg, eltal­pal, el­támolyog, eltá­vo­lodik, eltéblábol, elteke­reg, eltér, elterel, eltipeg, elto­tyog, elugrik, elüget, el­üldöz, elűz, el­vágtat, el­vándorol, elvánszorog, elvihar­zik, elvonul, el­vonszol, el­vonszolja magát, elvontat, elzötyög, eregel, evic­kél, /137

Érkezik, /1

Fárad, fáradozik, farol, fartat, felfárad, felfarol, felfut, felgyalogol, fel­gyor­sít, fel­gyor­sul, felhajt, felhajszol, felhátrál, felhurcol, felhur­colko­dik, felin­dul, fel­iramodik, feljár, feljön, feljövöget, felkaptat, felkecme­reg, fel­ker­get, felkísér, felkutyagol, fellép, fello­hol, fellopa­kodik, fellő­dörög, felmá­szik, felmegy, felmenetel, felnyar­gal, feloson, fel­poroszkál, felporoz, fel­ugrik, felugrál, félreáll, félrebattyog, félre­botorkál, félre­cam­mog, félre­dö­cög, félre­farol, félrefartat, félrefut, fél­refordul, félrefo­rog, félrehajt, félre­hátrál, félre­hurcolkodik, félrejár, fél­relép, félremá­szik, félremegy, félre­mozdul, félre­oson, félresántikál, félresétál, félre­somfordál, félresompo­lyog, fél­resurran, félre­szökik, félreszökken, fél­retántorog, félretámolyog, félre­tér, félreterel, félretipeg, fél­retolat, fél­retotyog, félreugrik, félrevezet, félrevonul, félrevon­szol, félrevontat, fel­ro­han, felsánti­kál, felsétál, fel­siet, fel­somfor­dál, fel­som­polyog, felsuhan, fel­surran, fel­száguld, fel­szalad, fel­szökdel, felszökdös, fel­szökdécsel, felszö­kik, fel­szökken, fel­tántorog, feltá­molyog, feltalpal, feltér, felte­rel, feltipeg, feltódul, felto­lat, feltotyog, feltörtet, felug­rik, felugrál, fel­üget, felvágtat, fel­vezet, fel­viharzik, fel­vo­nul, felvon­szol, felvontat, felzö­työg, fe­szeng, fészkelődik, ficánkol, fic­kándozik, flangál, fordul, for­golódik, fut, futkározik, futko­rászik, fut­kos, /122

Galoppozik (nyargal), göcög, /2 Gyalogol, gyorsan megy, gyorsít, gyorsul, /4

Hajt, hajtja magát, hajszol, hajhász, hajkurász, halad, hátat fordít, hát­rál, hátrabaktat, hátraballag, hátrabattyog, hátrabiceg, hátrabotorkál, hát­ra­cam­mog, hátracaplat, hátra­csoszog, hátracsúszik, hátraér, hátrafarol, hátra­fordul, hátragyalogol, hátrahurcol, hát­rahurcolkodik, hátraindul, hátrajár, hátrajáro­gat, hátrajövöget, hátrakacsázik, hát­raka­nyarodik, hát­rakerget, hátrakerül, hátrakullog, hátra­lép, hátralohol, hátralopakodik, hátralődörög, hátramá­szik, hátramegy, hátramozdul, hátranyargal, hát­raoson, hátrapo­roszkál, hátraro­han, hátrarobog, hátrasántikál, hátrasétál, hátrasiet, hátra­somfor­dál, hátra­sompolyog, hátrasurran, hátraszalad, hát­raszökdel, hátra­szök­décsel, hátra­szökik, hátraszökken, hátratámolyog, hátratalpal, hátratér, hátraterel, hátrati­peg, hátratódul, hátratolat, hát­ra­totyog, hátratörtet, hát­ra­ugrik, hátraüget, hát­ravágtat, hátravezet, hátra­viharzik, hátravonul, hátra­vonszol, hát­ravontat, hátrazötyög, helyre megy, hömpölyög, hur­col, hur­colkodik, húzza a csíkot, húzza a lábát 79

Iceg, ideballag, idebaktat, idebiceg, idebotorkál, idebukdácsol, ide­cammog, idecap­lat, idecsoszog, ideér, ide­érkezik, ideevickél, idefa­rol, idefut, ide­hajt, idehátrál, idehur­col, idehurcolkodik, ideindul, idejár, idejárul, ide­jön, ide­kerget, idekullog, idelép, ide­lohol, idelo­pakodik, idelődörög, idemászik ide­megy, idemenekül, ideme­netel, ide­nyargal, ide-oda futkos, ide-oda jár, ide-oda szaladgál, ideoson, iderobog, ide­ro­han, ideront, idesánti­kál, idesé­tál, ide­siet, idesomfor­dál, idesompo­lyog, idesurran, idesza­lad, ide­szédeleg, ideszö­kik, idetámolyog, ide­szökken, idetántorog, idetér, ideterel, ide­tipeg, ide­tolat, idetódul, ide­totyog, ide­törtet, ideüget, ideűz, ide­vágtat, ideván­szo­rog, ideve­zet, ideviharzik, idevonszol, idezötyög, idezúdul, igye­kezik, igyekszik, iklat, imbo­lyog, inal, indul, ingadozik, iparkodik, iramodik, isz­kol, /78

Jár, járat, járkál, jár-kel, járogat, jártat, jön, jön-megy, jövöget, /9

Kacsáz, kacsázik, kalandoz, kalandozik, kanyarodik, kapaszkodik, kaptat, kecmereg, kerget, kergetőzik, ke­reng, kering, kerít, kerül, ke­rül­get, kibal­lag, ki­baktat, kibandukol, ki-bejár, kibiceg, kibilleg, ki­botor­kál, kibukdá­csol, ki­cammog, kidöcög, kidülöngél, kicsoszog, ki­csörtet, kiér, ki­érkezik, kievic­kél, kifarol, kifordul, kifut, kigyalogol, kí­gyózik, ki­hajszol, kihaj­hász, kihaj­kurász, kihajt kihátrál, kihurcol, kihurcolko­dik, kiin­dul, kiira­modik, kiiszkol, kijár, kijárogat, kijön, kijövöget, ki­kerget, kikísér, kiko­cog, kikotródik, ki­kullog, kikutya­gol, kikúszik, ki­lábal, kilép, kilendül, ki­libeg, kilohol, ki­lopa­kodik, kilo­pózik, ki­lopó­dzik, kilődörög, kilötyög, ki­mászik, kimegy, ki­me­nekül, kime­netel, ki­moccan, kimozdul, kinyargal, kioson, kipo­roszkál, ki­perdít, kipör­dít, ki­perdül, kipördül, kirajzik, kiro­han, kiront, kisánti­kál, kí­sér, kisétál, ki­siet, ki­somfordál, kisompolyog, ki­suhan, kisur­ran, ki­száguld, ki­szalad, ki­szédeleg, kiszökik, kiszökken, ki­talpal, ki­tánto­rog, kitántorodik, kitá­molyog, ki­téblábol, kiténfereg, kitér, kite­rel, kiti­peg, kitódul, kitolat, ki­totyog, kitörtet, kiüget, kiüldöz, kiűz, ki­vágtat, kivándorol, ki­vánszo­rog, ki­vezet, kiviharzik, kivonul, kivon­szol, kizötyög, kizúdul, kóborol, ko­cog, kó­dorog, kóri­cál, korzózik, koslat, kosornyáz, kosornyázik (tájszó, Erdővidék), kó­szál, kot­ró­dik, kóvályog, kö­röz, környékez, közle­ke­dik, közelít, közeledik, kö­zeleg, közelg, követ, kujtorog, kullog, kúszik, kutyagol, /144

Lábal, lábatlankodik, lábbal tipor, lassít, lassul, leballag, lebaktat, le­bandu­kol, lebat­tyog, lebiceg, lebilleg, le­botorkál, lebukdácsol, le­cam­mog, lecso­szog, ledöcög, leér, leérkezik, lefut, legyalogol, lehajt, lehaj­szol, lehát­rál, leindul, lejár, lejön, lejt, lekerget, lekísér, lekotró­dik, lekö­röz, lekullog, le­kutyagol, lekúszik, lelassít, le­las­sul, lelép, le­li­beg, lelo­hol, lelopakodik, lelo­pódzik, lelődörög, le­megy, lendül, le­nyargal, le­oson, le­rohan, letér, le­terel, letotyog, lép, lépdel, lépdegél, lépeget, lép­ked, lézeng, lezötyög, lib­ben, li­beg, limbál, lódul, lóg lom­bál, lófrál, lo­hol, lopa­kodik, lopódzik, lo­pózik, lót-fut, lovagol, lődörög, lö­työg, /72

Masíroz, masírozik, mászik, mászkál, matat, megbotlik, megered, megérke­zik, meg­fa­rol, megfordul, megfut, meghág, meghátrál, megin­dul, megiramo­dik, megjár, megjön, meg­kerget, megkörnyékez, megkö­zelít, megleli helyét, meglendül, meglép, megló­dul, meglóg, megmá­szik, meg­moccan, megmoz­dul, megperdít, megpör­dít, meg­perdül, meg­pördül, meg­rohan, megszökik, megy, mendegél, menekül, me­ne­tel, moc­can, mo­corog, motosz­kál, mozdul, mozgolódik, mozog, /44

Nekibotorkál, nekiered, nekifarol, nekifordul, nekifut, nekihajt, ne­ki­hátrál, ne­kiindul, nekilendül, nekimegy, nekirohan, nekiront, nekiszalad, neki­szök­ken, nekiszökik, ne­kitántorog, nekiterel, nekitolat, nekiugrik, ne­kivág, neki­vágódik, nem leli helyét, nem találja helyét, /23

Nyargal, nyargalászik, nyomon követ, nyomon jár, nyomoz, nyüslet, nyüszkölődik, nyüszütöl, /6

Odaáll, odaállít, odaballag, odabaktat, odabattyog, odabiccen, odabi­ceg, oda­botorkál, odacammog, odacsámpál, odacsoszog, odacsusszan, odaér, odaérkezik, odafarol, oda­fordul, odaforog, odafut, odahajszol, odahajt, oda­hátrál, oda­hur­col, odahurcolkodik, odaindul, odajár, odajá­rat, odajárul, oda­jön, odakacsázik, oda­kanyarodik, odakerget, odaköze­lít, oda­kullog, oda­kú­szik, odakutyagol, odalép, odalohol, odalopakodik, odalő­dörög, odamá­szik odamegy, odamenekül, odamenetel, oda­nyargal, odaoson, oda­ro­bog, odaro­han, odaront, oda­sántikál, odasé­tál, odasiet, odasom­fordál, odasompolyog, oda­surran, odaszalad, odaszédül, odaszö­kik, odaszök­ken, odatámolyog, odatántorog, oda­tér, odaterel, odatipeg, odatolat, odatódul, odatotyog, oda­törtet, oda­üget, odaűz, oda­vágtat, odavánszo­rog, odavezet, odaviharzik, oda­vonszol, odavonul, oda­vontat, odazö­työg, odazú­dul, ólál­kodik, oldalog, oson, /81

Ődöng, őgyeleg, összebotlik, összebotorkál, összefarol, összefut, ös­szefut­kos, össze­hátrál, összejár, összejön, összekanyarodik, össze­kóbo­rol, össze­koslat, összekó­szál, összemászik, összelép, összenyar­gal, ös­szerohan, ös­sze­szalad, össze­szökik, összetá­molyog, összeterel, összetó­dul, összetolat, ös­szeugrik, összevissza kerget, ös­szevissza té­rül-fordul, összevissza topog, összevissza űz /29

Parádéz, parádézik, partra száll, partra lép, perdül, poroszkál, pörög, /7

Rááll, rábotlik, ráfarol, ráfartat, ráfordul, ráforog, ráfut, rágyalogol, rá­haj­szol, rá­hajt, ráhátrál, rájár, rájárat, rájártat, rajcsúroz, rajcsúrozik, rajtol, raj­zik, rákaptat, rákerget, rálép, rá­lök, rámegy, rárobog, rárohan, ráront, rá­rúg­tat, rászalad, rá­szök­ken, rászökik, ráterel, rátér, rátol, ráto­lat, rátó­dul, rátö­mörül, ráugrik, ráugrat, ráugrál, rá­vágtat, ráve­zet, ráve­tődik, rávonszol, rávo­nul, robog, rohan, rohan­gál, rohangá­szik, rúgtat, /49

Sántít, sántikál, sertepertél, settenkedik, sétál, sétifikál, sétafikál, siet, sik­lik, síkul, somfordál, sompolyog, spurizik, suhan, surran, sün­dö­rög, sür­gölődik, sürög, sürög-fo­rog, /19

Száguld, száguldoz, száguldozik, szalad, szaladgál, szedi lábát, szé­de­leg, szétfut, szét­hajszol, széthátrál, szét­kerget, szétrajzik, szétsza­lad, szétszö­kik, szétszökken, szétterel, széttol, szétugrik, szompolyog (csángó) szök­décsel, szökdel, szökdös, szö­kik, szökell, szökken /25

Talpal, tántorog, táncol, támolyog, tapos, távolodik, téblábol, tekereg, tén­fe­reg, teng-leng, terel, téreng, térenget, té­rül-fordul, tévelyeg, tipeg, tipor, to­csog, tó­dul, tol, tolat, tologat, topog, toporog, totyog, törtet, tö­työg, túl­fut, túllép, túlrohan, túlszalad, túlterel, túlugrik, /33

Ugrál, ugrándozik, ugrabugrál, ugrik, /4

Üget, üldöz, üldözőbe vesz, űz, űzőbe vesz, /5

Vágtat, vágtázik, vándorol, vánszorog, végigbaktat, végiggyalogol, végig­jár, végig­kö­vet, végigmegy, végigporoszkál, végigrohan, végig­sántikál, végig­sétál, végigszá­guld, végigszalad, végigvágtat, vé­gig­zö­työg, vezérel, vezet, vezetget, viharzik, vissza­ballag, vissza­baktat, visszabilleg, vis­sza­cammog, vis­szacsoszog, visszaér, visszaérkezik, vis­szafa­rol, vissza­for­dul, visszafo­rog, visszafut, visszahátrál, visszahurcol, vis­szahurcol­ko­dik, visszaindul, vis­sza­jár, visszajön, visszakerget, vis­szakullog, vis­sza­lép, visszalohol, vis­szalopa­kodik, visszamászik, visszamegy, vis­szame­nekül, visszamenetel, vissza­nyargal, vissza­oson, visszapo­roszkál, vis­szarobog, visszarohan, vis­sza­ront, vissza­sán­tikál, vissza­sétál, vissza­siet, visszasomfordál, vissza­som­polyog, visszasuhan, vissza­surran, vis­sza­szalad, visszaszédeleg, vis­szaszö­kik, vis­szaszökken, visszatá­molyog, visszatáncol, visszatántorog, vissza­tér, vissza­terel, visszatipeg, visszato­lat, visszatódul, visszatotyog, visszatörtet, vissza­ugrál, visszaugrik, visszaüget, visszaüldöz, vis­szaűz, visszavágtat, vissza­vánszorog, vis­szavezet, visszaviharzik, visszavonszol, visszavon­tat, vissza­vonul, von­szol, von­szolja magát, von, vontat, vonul /92

Zötyög, zötyörög, zúdul, /3

Zsinórban halad, /1    

1.213 zömében egyszavas kifejezés! És nem teljes, bővíthető!    

***

A beszéd, szólás, szóban kifejezés Több mint 1.200 féle mód arra, hogy szóban kifejezzük magunkat  

Abajgat, abajog, acsarkodik, acsarog, adja a bankot, aggódik, ajánl, ajánl­ko­zik, ajná­roz, akadé­koskodik, atyánkodik (imádkozik, csíki), atyá­zik, anyázik ( káromol) /13

Ágál, áhít, áhítozik, áld, áldást mond, állapít, állít, áltat, ámít, ámul, ámul­do­zik, ára­do­zik, ármánykodik, ár­nyal, áskálódik, átbe­szél, átcsábít, átcsa­csog, átejt, át­értékel, át­hív, átismétel, átkér, átké­ret, átkia­bál, átki­ált, át­kot mond, átkot szór, átkoz, átkozódik, átkö­szön, átküld, átmagya­ráz, átokkal sújt, átokkal ver, átolvas, átordít, átordibál, átpa­rancsol, át­súg, átszájal, át­szól, át­szövegel, átsziszeg, átszisszen, áttárgyal, átüzen, át­üvölt, átvezényel /48

Babusgat, balhézik, bánkódik, bátorít, beárul, bebeszél, bebolondít, becéz, be­csábít, be­csap, becsmérel, befúj, begorombít, beharangoz, be­hív, beígér, be­jelent, békétlenke­dik, bekér, bekéret, bekiabál, beköszön, belebe­szél, be­lebőg, belecincog, belecsábít, belecsacsog, belekiált, bele­ki­abál, bele­ko­tyog, belekottyant, be­leköt, belema­gyaráz, belemesél, be­leol­vas, be­leor­dít, bema­gyaráz, bemond, beol­vas, beordít, bepaliz, be­pa­rancsol, be­perel, ber­zenke­dik, besorol, besúg, beszámol, beszél, be­szél­get, be­szól, be­tyár­kodik, beug­rat, bevall, be­vádol, bírál, bíráskodik, bi­zony­gat, bizo­nyít, bi­zonysá­got tesz, bíztat, biztatgat, bo­csánatot kér, bó­kol, bolondít, bolondkodik, bolon­doz, boncol, boncolgat, bonckés alá vesz, bömböl, bőg, búcsút mond, bú­csút vesz, búcsúzik, búcsúz­kodik, búcsúzódik, búg, búsla­ko­dik, búsong, bú­sul, buzdít, büszkél­kedik, /81

Cáfol, cikiz, cincog, ciripel, cirpel, civakodik, civódik, cukkol, /8

Csábít, csacsog, csacsiskodik, csahol, csal, csalafintáz, csalogat, csat­aráz, csendet tör, cseng, csépel, csepül, cserfel, csettint, cseveg, cseve­rész, csi­cse­reg, csilingel, csi­peg, csipked, csipkelődik, csipog, csiripel, csivitel, csivog, csöng, csúfol, csúfolkodik, csú­folódik, /29

Dacol, dadog, dalol, dalolász, dalolászik, danászik, danol, danolász, dano­lá­szik, dá­ri­dózik, dédelget, dévajko­dik, dicsekedik, dicsekszik, di­csér, di­csér­get, dicséretet zeng, dicsérőn szól, dicsőit, diktál, disku­rál, dohog, dong, dorgál, dorombol, döngicsél, dör­ge­delmez, dörög, dúdol, dúdolgat, duhaj­ko­dik, dúl-fúl, dumál, dumcsi­zik, dunnyog, du­ruzsol, dühít, dühöng, dün­nyög /39

Elámul, elárul, elátkoz, elbabusgat, elbagatellizál, elbeszél, elbírál, el­bo­lon­dít, elbőg, elbúcsú­zik, elbúcsúzko­dik, elbúsong, elbúsul, elcincog, el­csa­csog, elcseveg, elcsépel, elcsicse­reg, eldadog, eldalol, eldanol, el­dano­lász, eldé­delget, eldicsekedik, eldi­csek­szik, eldiskurál, eldohog, el­dong, eldo­rombol, eldöngicsél, eldörög, eldúdol, eldúdol­gat, eldunnyog, eldün­nyög, elduruzsol, elégedetlenkedik, elejt (szót), ele­mez, elem­le­get, eléne­kel, elfe­cseg, elfúj, el­habog, elhadar, elhárít, el­hazudik, elhíresztel, eliga­zít, elirá­nyít, elítél, elis­métel, eljajong, elká­rog, el­kendőz, elkérdez, elkia­bál, elko­tyog, el­kottyant, elköp, el­kö­szön, ellenáll, ellenez, ellenja­vall, el­lene szól, el­lene van, ellensé­ges­kedik, ellenszegül, ellentmond, elmagya­ráz, elmekeg, elmesél, el­mond, elmotyog, előad, előhoz, előho­zakodik, előidéz, előter­jeszt, el­panaszol, elre­gél, elrettent, elsorol, el­suttog, elszaval, elszól, elszónokol, elújsá­gol, el­uta­sít, eltanácsol, eltúloz, elzeng, emleget, emlékeztet, emlé­kezetbe idéz, említ, enyeleg, eped, epede­zik, esd, esde­kel, esedezik, eseng /103

Élcelődik, énekel, éneket mond, érdeklődik, értékel, értelmez, értesít, ér­tésre ad, ér­teke­zik, értetlenkedik, érvel, évő­dik /12

Faggat, faggatózik, faggatódzik, fecseg, fedd, fejteget, fejmosást kap, felad, felajánl, felajánlkozik, felbátorít, felbecsül, felbíztat, fel­bőg, fel­buzdít, fel­cukkol, felcsattan, felelevenít, felel, felelget, felesel, felemle­get, felem­lít, felénekel, felértékel, felfortyan, felfúj, fel­hány­torgat, fel­harsan, felhív, fel­hívja figyelmét, felhorkan, felhoz, felhör­dül, felger­jeszt, felgyújt, felidéz, feljelent, felkérdez, felkiabál, felki­ált, felkínál, felkínálko­zik, felköszönt, fel­kurjant, fellár­máz, fellázad, fellázít, fellen­gőz, fellengőzik, felmond, fel­na­gyít, fel­olvas, fel­ordít, felpanaszol, fél­rebeszél, félremagyaráz, felso­rol, felszájal, felszámol, felszaval, felszisszen, fel­szól, felszólal, feltár, felter­jeszt, feltüzel, fe­lültet, felüvölt, felüzen, felvág, fel­vá­zol, felvezé­nyel, fel­világosít, felvo­nultat, fene­kedik, fennhangon szól, fenn­hé­jáz, fennhéjázik, fényt derít, fi­gyelmeztet, figyelembe ajánl, fitogtat, fitymál, fo­hász­kodik, fohászt mond, fondor­kodik, for­rong, fortyan, for­tyog, fosol, för­telmez, fújja a kígyókövet, fújja a magáét, fújja szövegét, füllent, füstölög /95

Gagyog, gajdol, gáncsoskodik, gorombáskodik, gorombít, gőgicsél, gúnyol, gúnyo­ló­dik, gúnyt űz, gügyög, gügyörész, gügyörészik, /12

Gyaláz, gyalázkodik, gyámolít, gyón, gyóntat, gyűlöletet szít, /5

Habog, háborog, háborgat, háborúskodik, hadar, hadovál, hajt, hajszol, hajto­gat, ha­lan­dzsál, halandzsázik, handabandázik, hangoskodik, hangot ad, hantál, hantázik, hány­torgat, hápog, harsog, harsan, harsánykodik, har­sá­nyan szól, hasal, hátraszól, ha­zudik, hazudozik, hazugságot szól, hec­cel, hec­celő­dik, hebeg, helytelenít, helytelenke­dik, henceg, hergel, hetet-havat össze­hord, hetvenkedik, heveskedik, hibáztat, hímez-há­moz, hí­resztel, hírt visz, hírt szór, hisztiz, hisztizik, hiteget, hitet tesz, hív, hí­vat, hí­vo­gat, hi­val­kodik, hi­vatkozik, híze­leg, horkan, hő­börög, hördül, hősködik, hőzöng, hur­rog, hü­lyéskedik, hülyít, /59

Idebeszél, idegesít, idehív, idehivat, ideígér, idekér, idekéret, ideki­ált, ide­mordul, ide-oda kotyog, ideordít, iderikolt, ideszájal, ideszól, igazat be­szél, igazat szól, igazat mond, iga­zít, igazol, igazságot tesz, igazságot szol­gáltat, igé­nyel, ígér, ígéretet tesz, ígér­get, igét hir­det, igéz, imát mond, imádkozik, in­cseleg, in­cselkedik, indítvá­nyoz, in­dokol, inge­rel, inger­kedik, int, in­tel­mez, ismer­tet, ismé­tel, ismételtet, istenít, is­ten­hozzádot mond, ítél, ítéletet tart, ítéletet hirdet, ítélkezik /47

Jajdul, jajgat, jajong, jajveszékel, jár a szája, javall, javasol, jelez, je­lent, jelentést tesz, jósol, jóslatot mond, jövendöl, jövendőt mond /14

Kaffant, kaffog, kajabál, kajánkodik, kakaskodik, kántál, karattyol, kardos­ko­dik, kár­hoztat, károg, káromol, káromkodik, kecsegtet, kel­le­metlenke­dik, kényeztet, kér­dést tesz fel, kérdéssel ostromol, kér­dést szegez, kér­dez, kér­dezget, kérdezősködik, kérke­dik, kérlel, ke­sereg, késztet, kevélykedik, kez­de­ményez, kiabál, kiált, ki­áltoz, ki­álto­zik, kiát­koz, kibeszél, kiborít, kiborul, kicsal, kicsinyel, kicsúfol, kida­dog, kiele­mez, ki­faggat, kifakad, kife­cseg, kifejez, kifejt, kifejezésre juttat, ki­fogása van, kifogásol, ki­fogást emel, ki­forgat, ki­gágog, ki­gúnyol, ki­hallgat, kihá­moz, kiigazít, ki­jelent, kijelöl, ki­kaf­fant, ki­ka­rattyol, ki­károg, kikel, ki­kérdez, kikiabál, kikoldul, kikotyog, ki­kot­tyant, kikö­nyörög, kiköszön, kikunyerál, kilátásba helyez, kimagya­ráz, kimond, kí­nál, kínál­gat, ki­nyilvánít, kinyilatkoztat, kiordít, kior­dibál, kiönti lelkét, ki­pakol, kipa­rancsol, kipletykál, kipuhatol, kiro­han, kisír, ki­szab, kiszájal, kiszínez, ki­szól, kitálal, kitör, kiudvarol, kiutasít, kiüvölt, ki­üzen, ki­vall, ki­vallat, ki­var­tyog, kive­zényel, kizavar, ki­zsarol, kor­nyi­kál, kotyog, kön­törfalaz, kö­nyö­rög, körül­dong, kö­rülír, köszön, kö­szönetet mond, kö­szönget, köte­ke­dik, köti magát, köti az ebet a karó­hoz, kötődik, kötözkö­dik, közbe­szól, közbetold, közbevet, közhírré tesz, köz­zé­tesz, közöl, köz­vetít, kri­tizál, kuka­cos­kodik, kunyerál, kurjant, kur­jongat, kurrog, /126

Lármáz, lármázik, lázad, lázadozik, lázít, lázong, lealáz, lebeszél, le­becsmé­rel, lebe­csül, lec­kéztet, ledorongol, ledumál, lehazudik, lehív, le­hívat, le­ér­té­kel, leértesít, lefe­tyel, lefitymál, lefogad, lefúj, legény­kedik, legorom­bít, le­gyaláz, léhás­kodik, lehazu­dik, lehazudtol, lehív, lehívat, léhul, lehur­rog, le­int, leír, lekáderez, lekap, leke­zel, le­kiált, lekiabál, le­kicsinyel, lekö­zöl, le­kurrog, lelkendez, lel­kendezik, lelke­sedik, lelke­sül, lemocskol, le­mond, le­ócsárol, leordít, lepapol, lepa­rancsol, lepecsel, le­pirít, lepi­rongat, lepocs­kon­diáz, lerikolt, leszájal, leszid, le­szól, letárgyal, leteremt, letilt, letol, letorkol, le­üvölt, leve­zé­nyel, locsog, ló­dít, lőréz, lükéz, lükézik /71

Magasztal, magyaráz, magyarázkodik, makog, marakodik, megaláz, meg­áld, meg­álla­pít, megátkoz, megbe­szél, megbocsát, megcáfol, meg­dumál, megemlé­kezik, meg­említ, megérdeklődi, megértet, megfegyel­mez, meg­fo­gad, meggyaláz, meggyón, meg­határoz, meghazudtol, meg­hív, meg­hívat, megidéz, megindokol, megint, megismétel, megkö­vet, megmásít, meg­mond, megmondogat, megmossa fejét, megmukkan, meg­okol, meg­paran­csol, meg­pirongat, megpuhatol, megrágalmaz, megsúg, meg­szab, meg­sza­pul, meg­szé­dít, megszid, megszól, megszólal, megszó­lít, meg­szurkál, meg­tárgyal, meg­tilt, megtiltat, megtrac­csol, megtréfál, meg­tu­dakol, meg­üzen, megvá­dol, megvála­szol, megvall, meg­viccel, megvi­gasztal, megvi­lágít, meg­vitat, meg­zendít, megzsarol, me­keg, mel­lébe­szél, méltat, méltá­nyol, méltat­lan­kodik, mente­gető­zik, mentegetődzik, menti magát, mocs­kol, mó­kázik, mond, mon­dókáz, mon­dogat, morog, morgoló­dik, motyog, motyo­rog, mukkan, mulat, mulatozik, / 85

Nagyhangúskodik, nagyképűsködik, nagyzol, nagyot mond, nagyot szól, nekiordít, ne­kiordibál, nekiüvölt, ne­hezményez, neheztel, nógat, noszogat, nótázik /13     

Nyafog, nyaggat, nyámmog, nyavalyog, nyávog, nyekeg, nyekereg, nyek­ken, nyel­vel, nyerít, nyifog, nyihog, nyik­kan, nyilatkozik, nyi­lat­ko­zatot ad, nyilatkozatot tesz, nyi­latkozgat, nyilvánosságra hoz, nyivákol, nyivog, nyomja a sódert, /21

Óbégat, ócsárol, odabeszél, odabőg, odabömböl, odadörgöl, odadurrant, odaharsan, odahív, odahivat, oda­horkan, odaigazít, odaígér, odairá­nyít, oda­ítél, odakiált, oda­mond, odamondogat, odamordul, odaordít, odapa­ran­csol, odarikolt, odarivall, odasúg, odaszájal, odaszól, odaszólít, odaüzen, óg móg, okol, okoskodik, oktalan­kodik, okát adja, ok­ve­tetlenkedik, okot vet, okot ad, ordi­bál, ordít, or­dítoz, ordítozik, orgonál, óva int, /42

Öblöng, ökörködik, ömleng, őrjöng, összebeszél, összehív, össze­szid, ös­sze­szólalko­zik, össze-vissza beszél, ösztö­nöz, ösztökél, ötöl-hatol /12

Pajzánkodik, panaszkodik, panaszol, panasszal él, panaszt emel, pa­pol, pa­rancsol, pa­rancsba ad, parancsolgat, parancsot ad, patáliát csap, pat­varko­dik, pletykál, plety­kál­kodik, pletykázik, pletyizik, pletyózik, perpatvaroz, perel, per­lekedik, pirongat, pocs­kondiáz, po­fázik, pofátlankodik, pofátla­no­dik, pö­röl, pörlekedik, prófétál, pró­fé­ciát mond, pu­hatol, puhatolózik, pu­hatolódzik, pusmog, /33

Ráacsarog, rábeszél, rábőg, rábömböl, raccsol, rádörren, rádörög, rá­galmaz, rágo­rom­bít, ráharsan, ráhivatkozik, ráhorkan, ráhördül, ráhur­rog, ráígér, ráijeszt, rákiált, rá­köszön, rákur­jant, rákurrog, rámesél, rámagyaráz, rá­mond, rámordul, ráordít, ráordibál, ráöblöng, ráparan­csol, rá­pi­rít, rárikolt, rári­vall, rászájal, rászámol, rászed, rá­szól, ráüvölt, rávall, rá­vezet, rávilá­gít, rá­visz, re­beg, rebesget, ricsajoz, rigolyáz, ri­mánkodik, ri­kolt, ri­koltoz, rikol­tozik, riog, riogat, rivall, rosszall, röffen, rusnyálkodik, rusnyít, /55

Sarkall, sápítozik, sejtet, serkent, sért, sérteget, siránkozik, sistereg, sóde­rol, só­hajto­zik, sopánkodik, sorol, só­várog, súg, sugall, súg-búg, sugdoló­zik, sugdolódzik, sugdos, sumákol, susárol, susmog, susmu­sol, susog, sus­torog, sustyál, surrog, suttog, süketel, sürget, /30

Szabadkozik, szabályoz, szabódik, szajkóz, szájal, szájára vesz, szá­jasko­dik, sza­már­kodik, számot ad, szapul, szavakba foglal, szavakba önt, sza­val, szavalatot mond, sza­vatol, szédít, szelle­meskedik, szentségel, szenveleg, szé­peket mond, szé­pe­leg, szid, szidalmaz, szit­kozódik, szóba ejt, szóba ered, szóba esik, szóba hoz, szócsatázik, szól, szó­nok­latot tart, szónokol, szópárbajoz, szópárbajt vív, szóra méltat, szószátyárkodik, szót emel, szót ejt, szót sza­porít, szólal, szólamoz, szónoklatot mond, szónokol, szót vált, szóval jelez, szóvá tesz, szőröz, szöve­gel, szurkál, szurkáló­dik, szu­tyongat, /50  

Taglal, tájékozódik, tájékoztat, tanácsol, tanácsot ad, tanácskozik, ta­nako­dik, ta­núsá­got tesz, tanúbizonyságot tesz, tanúsít, tárgyal, társalog, társal­ko­dik, tereferél, terjeszt, te­szi a szépet, tilt, tiltakozik, tisztáz, tit­kol, tit­ko­ló­zik, tó­dít, torzsalkodik, töm­jénez, tör­vénykezik, törvényt ül, traccsol, tré­csel, tré­fál, tré­fál­kozik, tudakol, tuda­kolózik, tu­da­kolódzik, tudako­zódik, tudat, tu­dato­sít, tudó­sít, túloz, túllő a célon, túltárgyal, /40

Udvarol, ugat, utal rá, utálkozik, utasít, utasítgat, útbaigazít, /7

Üvölt, üvöltözik, üzen, üzenget, üzenetet küld, űzi eszét, /6

Vádaskodik,  vádol, vakkant, vakog, válaszol, választ ad, vall, vallat, valla­tó­zik, var­tyog, véd, vélekedik, véleményez, véle­ményt al­kot, véle­ményt mond, véleményt kifejt, vesze­kedik, veszekszik, vetekedik, ve­tekszik, ve­zé­nyel, viccel, vic­celődik, vic­cet mond, vicog, vigasz­tal, vi­gasz­tal­gat, vi­gaszt nyújt, vikotál, vikotázik (sóvidéki tájsz.),vi­szály­kodik, vi­szályt kelt, viszályt gerjeszt, visszabeszél, vissza­fele­sel, visszahív, vis­szakiált, vissza­kiabál, visszaköszön, visszamond, vis­sza­ordít, visszaszájal, vis­sza­szól, visszaszólít, vis­szaparan­csol, visszapofázik, visszari­kolt, vissza­üvölt, vis­szaüzen, visszaza­var, vissz­hangzik, vi­tába száll, vitára szólít, vi­tat, vitát in­dít, vitatko­zik, vitázik /57

Zagyvál, zakatol, zaklat, zajong, zargat, zavar, zavarog, zenebonáz, zene­bo­ná­zik, zen­dít, zendül, zeng, zenge­dez, zen­gedezik, zokszót hallat, zong, zöng, zö­rög, zúg, zú­go­lódik /20

Zsarol, zsarnokoskodik, zsémbel, zsémbeskedik, zsémbelődik, zsi­bong, zsi­dóz, zsinatol, zsinatoz, zsi­vajog, zsivajoz, zsong, zsörtölődik, /13  

1.251 zömében egyszavas kifejezés. Ez sem teljes! Lehet bővíteni. A két fogalom­kör­ben több mint

***

2.400 kifejezéssel színezheti beszédét a ma­gyarul beszélő, ahogyan akarja. A többi igekötővel a kifejezések száma könnyen túllépheti a 4-5.000-et is!  

Igekötőink: (a felét használtam fel) abba-, agyon-, alá-, át-, be-, bele-, benn-, egybe-, el-, el­len-, elő-, előre-, fel-, föl-, félbe-, félre-, felül-, fölül-, fenn-, fönn-, hátra-, haza-, helyre-, hozzá-, ide-, keresztül-, ketté-, ki-, körül-, közbe-, közre-, külön-, le-, meg-, mellé-, neki-, oda-, össze-, rá-, rajta-, széjjel-, szembe-, szerte-, szét-, tele-, tova-, tovább, tönkre-, túl-, újjá-, újra-, utána-, végbe-, végig-, vissza- stb.  

A gondolat, és ami abban kimondatlanul végbemehet  

Ábrándozik, ácsingózik, aggódik, agyal, áhítozik, álmodik, ál­mot sző, át­érez, átér­telmez, átértékel, átgondol, átmérlegel,  át­szelle­mül, áttervez, /11

Bánkódik, bátorkodik, bátorodik, bátortalanodik, becsül, bemér, be­le­gon­dol, beleképzel, beleszámít, beszámít, betervez, bízik, bizako­dik, bi­zony­talan­ko­dik, bölcselke­dik, búsong, búsul, búslakodik, /18 Elábrándozik, elbátortalanodik, elbizakodik, elbizonytalanodik, el­böl­csel­ke­dik, el­el­mélkedik, elemészti ma­gát, elgondol, elgondolko­dik, el­gondol­ko­zik, elgyávul, el­hisz, elítél, elképzel, elkeseredik, el­méláz, el­mélkedik, el­me­reng, előérez, elrágódik, elré­mül, elréved, el­réve­dezik, elrévül, elszá­mít, el­számol, eltépelődik, eltervez, eltöp­reng, el­tűnődik, emésztődik, eszesedik, eszmél, eszményít, /34

Érez, ért, értelmez, értékel, érzékel, észbe kap, észlel, /7

Felbátorodik, felbecsül, felértékel, felfog, felháborodik, felismer, fellelke­sül, felté­telez, fél, fon­tol, fontolgat, fontolóra vesz, /12

Gondol, gondolkodik, gondolkozik, /3

Gyanakszik, gyanakodik, gyanít,  gyanúsít, gyávul, gyűlöl, /6

Habozik, háborog, határozatlankodik, hisz, hitetlenkedik, húzódo­zik /6

Ideképzel, idegenkedik, idegondol, ihletődik, ingadozik, irtózik, iszonyo­dik/8 Képzel, képzeleg, képzelődik, kesereg, kiábrándul, kiagyal, kieszel, kiérez, kiért, ki­ér­telmez, kiértékel, kifőz, kiforral, kigondol, kiismer, ki­okosodik, ki­ötöl, kisüt, kiszá­mít, kitervel, /20

Latol, latolgat, lebecsül, leértékel, lelkesül, lenéz, /6 Megbátorodik, megbecsül, megbízik, megeszesedik, megérez, meg­ért, meg­fontol, meggondol, meggyanít, meggyanúsít, megihlet, meg­ítél, meg­latol, megfontol, meg­okosodik, megrág, megsejt, meg­tervez, meg­vet, mé­láz, mé­lázik, mereng, mérle­gel, /23
Odagondol, odaképzel, ódzkodik, okoskodik, okosodik, óvakodik, /6
Ötöl, ötlik, ötletez, /3 Ráérez, rágódik, rágondol, rágyanít, rátervez, remél, reménykedik, ré­meket lát, ret­teg, réved, révedezik, rühell, /12
Sejdít, sejt, sejtelmez, sóvárog, sugall, sugalmaz, /5

Számít, számítgat, számol, számolgat, szomorkodik, szomorodik, szomorú

Tépelődik, tétovázik, töpreng, töri fejét, tud, tűnődik, /6

Undorodik, utál, utálkozik, /3

Végiggondol, vél, vergődik, viszolyog, vonakodik, /5

Zokon vesz, /1

Zsong,/1       
202 kifejezés, de lehet keresni tovább.  

A gondolatot jel­lemző, minősítő kifejezések  
Alamuszi, aljas, alattomos, /3
Álnok, áruló, átcikázó, átcsillanó, átfutó, átnyilalló, átsajduló, átsu­hanó, át­villanó, /9
Balga, balgatag, bántó, bátor, bátorító, becstelen, belenyilalló, bele­saj­duló, biztató, bölcs, boldogító, bús, buz­dító, /13

Csábító, csalárd, csalfa, cseles, csodálatos, /5

Dagályos, démoni, /2

Elbátortalanító, elbódító, elbúsító, ellenséges, elragadó, elrejtett, el­su­hanó, elszomo­rító, elviselhetetlen /8

Fájdalmas, felcsillanó, felderengő, felháborító, felemelő, felélénkítő, fel­ma­gaszto­suló, felmerülő, felötlő, fel­pezsdítő, félrevezető, fel­rémlő, felröp­penő, felsejlő, felser­kentő, felüdítő, felvillanó, felve­tődő, fenn­költ, fensé­ges, fon­dorlatos, förtelmes, furcsa /23

Galád, gátlástalan, gaz, gonosz, /4

Gyalázatos, gyászos, gyáva, gyilkos, /4

Háborodott, határozott, higgadt, hirtelen, hitvány, homályos, /6

Izgalmas, izgató, /2

Jó, józan, júdási, /3

Kiábrándító, komor, ködös, kusza, kuszált, /5

Lehangoló, lesújtó, letaglózó, /3

Magasztos, magasröptű, magával ragadó, mámorító, megcsillanó, megejtő, meg­nyerő, megtévesztő,  meg­váltó, megvillanó, merész /11

Nagyszerű, Okos, oktalan, oktondi, ordas, /4

Ördögi, örömteli, őrjítő, összekuszált, ösztönző,  /5

Pazar, pompás, /2

Ragyogó, ravasz, rejtett, rémítő, rendezetlen, rossz, /6

Sátáni, serkentő, sötét, sunyi,  /4

Szárnyaló, szennyes, szívmelengető, /3

Tétova, /1

Undorító, undorkeltő, utálatos 3 Üdvös, üdvözítő, /1 Vakmerő, vérforraló, vérlázító, visszarettentő, visszataszító, /5

Zavaró, zavaros, zilált, zordon, zűrös, zűrzavaros, /6

Zsarnoki, zsivány, zsongó, /3           

142, gondolatot minősítő kifejezés    

***

A szemmel érzékelés fogalma  

Álmélkodik, ámul, ámuldozik, átbámul, átbámészkodik, átbogarász, átbön­gész, át­für­kész, átfog (tekintetével), áthunyorog, átkajtat, átkémlel, átkuk­kant, átkukkint, átkukkol, átku­kucskál, át­kutat, átlát, átles, átnéz, átnézeget, átpillant, átte­kint, átte­kint­get, átvizsgál /25

Baklat (vakoskodik), bambul, bá­mészkodik, bámul, ban­dzsít, becsül, becsli (felértékel), befür­kész, be­hunyorog, bekémlel, bekukkant, be­ku­kucskál, be­lát, belebá­mul, bele­böngész, belefür­kész, belehunyorog, bele­kémlel, bele­kuk­kant, bele­ku­kucskál, belelát, belenéz, belenézeget, be­lepil­lant, bele­su­nyít, belete­kint, belete­kinget, beméricskél, benéz, benéze­get, be­pillant, besu­nyít, bete­kint, bete­kintget, bevizs­gál, bogarász, böngész, bűvöl /38

Csodál, csodálkozik, /2

Díszszemléz, /1

Elálmélkodik, elámul, elbámészkodik, elbámul, elbogarász, elbön­gész, el­hunyorgat, elkémlel, ellát (odáig), elles, elnéz (arra), elnézeget, el­nézelődik, el­ol­vas, elolvasgat, elol­vastat, elsunnyog, /17

Éber, érzékel, észlel, észrevesz, /4

Felbámul, felbámészkodik, felbecsül, felfedez, felfigyel, felfürkész, felhu­nyorog, fel­kajtat, felkémlel, felkuk­kant, felkukucskál, felkutat, fellát, fel­mér, felnéz, felnéze­get, felolvas, felolvasgat, felolvastat, fel­pillant, felte­kint, fel­tekintget, figyel, figye­lemmel kísér, figyelmes lesz, figyelmez, für­kész /27

Hunyorog, hunyorgat, /2

Idebámul, idefigyel, idefürkész, idekancsalít, idekémlel, idekukkant, ide­ku­kucskál, idelát, idemereszti szemét, idenéz, idenézeget, idepil­lant, idesunyít, idete­kint, idete­kintget, /15

Kacsint, kajtat, kancsalít, kancsít, kandikál, kémel, kémlel, keres, ke­resgél, keresget, kibámul, kibogarász, ki­böngész, kifürkész, kika­csint, kikajtat, ki­kandikál, kikémlel, kikukkant, kikukucskál, kikutat, kilát, ki­néz, kiné­zeget, kiolvas, kiolvastat, kipillant, kitekint, kitekint­get, kivizs­gál, körülbámul, kö­rülbámészkodik, körülboga­rász, körül­böngész, kö­rülfürkész, körülhu­nyo­rog, körülhordozza tekintetét, kö­rülkajtat, körül­kandikál, körül­kémlel, kö­rülkuk­kant, körülkutat, kö­rülnéz, körülpillant, körülszaglász, körül­szemlél, körül­tekint, körül­vizsgál, kukkant, kukucs­kál, kakucsál, kukkol, kuksiz, kutako­dik, kutat, /55

Lát, láttamoz, lefigyel, lelát, lekukkant, lekukkint, lekukucskál, lenéz, lenézeget, leolvas, lepillant, les, lesben áll, leselkedik, leskelődik, leskölődik /15

Megbámul, megcsodál, megfigyel, megfürkész, megkémlel, megkukkant, meg­lát, megméricskél, megméreget, megmust­rál, megnéz, megnézet, megnéze­get, megolvas, megolvasgat, megolvastat, megpillant, megsunyít, meg­szemlél, megszemléz, megtallóz, megtekint, megtekintget, megvizs­gál, megvizslat, mered, méreget, mereszti szemét, méricskél, mérlegel, /30

Néz, nézés, nézeget, nézelődik, nézet (valakivel), nézdel, /6

Odabámul, odafigyel, odafürkész, odakancsalít, odakémlel, odakuk­kant, odakukucs­kál, odalát, odamereszti szemét, odanéz, odanézeget, odapillant, odapislog, odasunyít, odatekint, odatekintget, olvas, ol­vas­gat, olvastat, 19

Összebámul, összefürkész, összekacsint, összekancsalít, összekémlel, ös­szekeres, ös­szekukkant, összelát, összeles, összeméricskél, összemé­reget, összenéz, összenézet, össze­ol­vas, összeolvastat, összepillant, ös­szepislog, összesunyít, összeszemez, összete­kint, összevizsgál, össze­vizslat, /22

Pillant, pislant, pislog, pislogat, /4

Rábambul, rábandzsít, rábámul, rácsodálkozik, ráfigyel, rákancsalít, rákémlel, rá­keres, rákuk­kant, rákukucskál, rálát, rá­les, rámered, rámereszti szemét, ránéz, rá­né­zeget, rápillant, rásu­nyít, rátátja a száját, rátekint, rátekintget, /21

Seregszemléz, sunyít, sunnyog, sunyorog, /4 

Számlál, széjjelbámul, széjjelfürkész, széjjelkémlel, széjjelnéz, széj­jelné­zet, széjjel­te­kint, széjjelvizslat, sze­melget, szemmel tart, szemmel ver, szemet mereszt, szemez, szemlél, szemléz, szemre vesz, szemrevé­telez, szemügyre vesz, szétbámul, szétfür­kész, szétkémlel, szétnéz, szétnézeget, szétpillant, széttekint, szétvizslat, szömöz, szömözget, szömmel ver… /29

Tallóz, tallózik, tátja a száját, tekint, tekintget, /5

Ügyel, /1

Vaklat, vakoskodik, vigyáz, vigyázkodik (csíkvidéki tájszó), vissza­bámul, visszake­res, visszakukkant, vissza­lát, visszales, visszanéz, vis­szanézeget, visszaolvas, vissza­olvas­gat, visszaolvastat, visszapillant, visszapislog, vis­sza­sunyít, visszatekint, vissza­tekin­get, vizsgál, vizsgá­lódik, vizslat, /21

  362 kifejezés, ez is bővíthető.