A FAN gyökről újra, bővebben

FAN – Fanszőr. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A zárjel előtti dőlt betűs  szöveg a MÉKSZ-ből vett megállapítás. A FAN szó eredetét a helyével lehet kapcsolatba hozni. Hasonló a hón szóhoz, amely KAR, KÉZ és taKAR értelmű is. De az N hang értelmét véve, az ON, FON is előbukik. 

A FAN gyök a FA ősgyök bővítménye. A FA értelme: FEl (magasba), FEszes, SZÁl (fa). A FAN gyököt a CzF Szótár a FON, FONal fogalmával társítja. Majd ezt írja: „[…] szőr, mely a szeméremtest körül nő, szeméremszőr. Különösen, némely vidékeken, egyedűl a nők szemérme körül növő szőr neveztetik így. Némely régieknél pedig az ifjak és szüzek szeméremtestén sarjadzó gyönge pehely.” A FON, SZÁL értelem a SZŐR-SZÁLAK, de a FON már jelképes FONatokat is sejtet: FONdorlat vagy FONtos. Azt tudjuk, hogy az emberi történelem folyamán az események indítóokait, történések legtöbbjét, minden jó és rossz FONdorlatot az emberi test e tájékához lehet kötni. Ennél FONtosabb – a két nemet egymás irányába elindító – mozgatóerő nincs a földön. A FAN szónál még az A hang háttéri értelmére is figyelni kell. Az A leghatározottabb magánhangzónk. A fAN esetében az A-n különleges hANgsúly vAN. És itt egy kulcs: az F és V hangok rokonsága, válthatósága. Az F az AN, vagy a V az AN. Az F erő, Férfi, az A AnyA, Asszony. Rajtuk a haNgsúly. De kettőjükből következik a V hanggal a VAN, a LÉT, az ÉLET. Megkerülhetetlen értelem húzódik meg itt. Ne értsenek félre, a következő mondatokban a nyelvnek a nemiséggel kapcsolatos, szavakban megjelenített pőreségét mutatom. A férfi – KAN (az első fiúgyermek neve) Az AN anya, AN fordítva: NA. (piNA). De az A hang másképp is jelen van e testtájjal kapcsolatos kifejezésekben. Gondoljunk az ASZ gyök kiterjedés értelmére (ASZtal, ASZtag, ASSZony A > E terpESZ). És bekezdő hangként a nagy jelentésű B hanggal, a teremtőerő F hangjával való ASZ értelmére. A hangsúly az ASSZon(y) van. Itt minden a NÁSZról, NEmzésről beszél: (pi)NA, (F-, B-) -ASZ – NÁSZ. A FAN gyök nem a szőrzetet jelenti, hanem a nemiséget! Az F hang a teremtői erő hangja. A vele képződő ősgyökök, gyökök mind teremtői, alkotói (emberi is) erőt leíró fogalmak alapszavai. A FAN gyök a fa, fá, fe, fé, fi, fo, fő stb. ősgyök és bővítményei közé tartozik. E bővítmények közt van a FEN, FÉN, amelynek nyomán képződik a FENség, FÉNYesség. Ebből az ősgyök sorból indulnak a FINom, FONtos szavaink. A legcsodálatosabb lelki-testi FINom érzés, a földi testi lét legFONtosabb következményét vonja maga után: új egyed születését. És ez már a teremtésben való részvétel.  

FANATIKUS – Megszállottan rajongó, vakbuzgó. A szenvedélyig, rögeszméig fokozódó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A FANATIKUS szó megértéséhez a FANszőrhöz kell visszamenni. Az köztudott, hogy semmi másnak nincs olyan mozgató ereje az élőlények, de főleg az ember akaratára, mint a nemiség. Őrületbe, halálba lehet kergetni egy embert a másik nem rá gyakorolt vonzerejével. Vezetni lehet vele, mint a bikát az orrkarikával. Nos, a FANATIKUSság jelenségének megnevezése ennek párhuzamán született. FA(FÉrfi)-NA(NŐ)-TIK(cselekvés) Ha valakinek hihetetlen, hogy e szóból alakult volna, akkor gondoljon arra: főleg a latin nyelvekben az ágyék szó megfelelője LOMBO, LUMBO stb. Ez is ősnyelvi szó volt: LOMB, és képi, az ágyékszőrzet látványa nyomán kapta e nevet, akár a FANATIZMUS, FA(FÉrfi)-NA(NŐ)-TIZ(tűz) a nemiség  tűzként égető, megfoghatatlan, óriási vonzerejének párhuzamából. A hírességek imádói is FAN-ATIKUS rajongók. Ők a FANok, mely megnevezés szintén a rendkívül erős nemi vonzás hasonlatára épül, de értelme csak magyarul bontható, magyarázható.  

FANTASZTIKUS – Szertelenül merész képzeletben született terv, megvalósítás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A FANTASZTIKUS,  vagy a képzeletszülte tervek az emberi akarati képesség határain túlmenő megvalósításokat eredményeznének. A FAN gyök a nemiségről szól, amelynél hatalmasabb vonzóerőt élő ellenpontok közt nem találni a Földön. Mutasson valaki egyetlen olyan erőt, amely túllépi ennek vonzóerejét! Azon túlmenően, hogy FANatizálni tudja a másik nemet – akár őrületbe is kergeti – van más hatása is. Mindennél FONtosabb szerepe van a nemiségnek, és itt nemcsak a testi örömszerzésre kell gondolnunk, amelybe már, mint posványba süllyed az EMBER (bár értelmi képességéből eredően magasabb küldetéssel bírna.) Csodálatosabb kimenetele nincs semmilyen más erőnek, erők egyesülésének, amely a nemiség, a FAN nyomán kibontakozik. Az élet megújulása! Ez a FANTASZTIKUM határain túlmenő, hiszen új élet jön létre, ember születik a világra! Részt vesz az ember a saját nemének újrateremtésében! Csak azért nem tűnik fel nekünk, mert mindennap ismétlődő, és ellaposodott tunyaságunkban túlságosan természetesnek vesszük.   FANTÁZIA – Képzelet, képzelőerő. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A FANTÁZIA megnevezés eredete is a FAN, a nemiség gondolatából kiinduló. Semmilyen más jelenség nem hagy oly mély nyomot az életerős, ép személyiségű ember képzeletében, mint a nemiség. Akinél ez nem így van, az vizsgálatra szorul. Persze a képzelőerő a szépség, az alkotás fogalmak minden más területét is felöleli. Itt megint előrevetül egy gyökértelmi kapcsolat: a FAN-TÁZIA = KÉPzelő erő, azaz FAN – VAN – KÉP. A TÁZ gyök is érdekes, minTÁZ, valamilyen KÉPet vÁZol, TervEZ, majd ennek nyomán inTÉZi a folytatást. A magyar szavakban egyetlen hang sem kerül véletlenül arra a helyre. A megnevezés, a kifejezés eredete (fan, van, kép) a létnek, az életnek az utódokra közvetítési képességéből, a nemiség mindent elsöprő erejéből fakad.