TEST, TESTAMENTUM, TESTVÉR

TEST Élőlénynek, különösen az embernek külső megjelenési formája. [bérnyelvész: ? azaz eredete ismeretlen]

A TEST T.S – S.T gyökbővítmény: TeS – SeT. Mi a TEST? A TEST anyag. Ez érvényes minden élő vagy élettelen fizikai TESTre.

Induljunk ki abból az állásból: Mi volt akkor, amikor még nem volt tapintható anyagi TEST? TEljes SúlyTalanság, mondhatnánk: TESTetlenség!

Nézzük a többit ebből a szempontból. Melyek a TEST fő jellemzői?

Tapintható –
Egységes –
Súlyos –
Térfoglaló:

T E S T.

Több irányba TErjedő térfoglaló. Ez a – TEST.

Ezt lehet vitatni, de ezt mondja a nyelv. A hangok és a tények összhangja igazolják.

A nyelv további bizonyítékai: A TEST TEremTéS nyomán felTETSZő anyagi alakzat.

A CzF Szótár szerint: „Ezeknél fogva test vagy am. tetes, azaz látszatos, látszó, szembeötlő v. külső valami, melyben az utóbbi t és s helyet cserélve v. áttéve (minta p és s tesped = tepsed szóban) s az utóbbi e elhagyásával lett: tes-t; vagy pedig ily helycsere nélkül annyi volna mint tetszet, és szintén azt jelenti: látszatos valami, öszvehúzva tetszt, s változattal test, mint a met, metsz igéből lett mesgye, azaz metgye v. metszgye, vagyis metszett, hasított vonal két szomszéd telek vagy határ között. Sőt, mint tudjuk, maga tessék nem egyéb, mint átalakult tetszjék v. tetjék. A gyökelem mindenesetre te, melynek eredeti alapjelentése: tova, azaz terjedés.” Kiem. K.S.

Az ST hangcsoport – ESTE – jelen van a tESTEt jellemző szavakban. Az élő tEST mozgó, nyÜSTÖlő, néha tÜSTÉnkedő, de elfáradva rESTÜl, lUSTA lesz. Ha sokat kÓSTOl (eszik) elvASTAgodik. Ha szép a tEST, jól fEST.

Az ST páros, mint S.T – T.S alvógyök: SeT TeS, a tettekben: a TESt, SÉTál, TÜSténkedik, TUSakodik, SETtenkedik stb. A TESThez kötődő eSETek a TEST szó hangjaiból épülve: felTETSZő, megmuTATkozó alakzat, amely eSETenként TUSakodó, jelképesen SZÉTszórt, néha eleSETT. Oly TÖMeg, amely motoszkál, matat, TETTekre képes.
Bármilyen ESET csak TESTtel EShET. A SöTÉT nem a TESTi TETtek ideje, mert ESTE nehezen TETSZenek fel, azaz nem láthatók a TESTek.
A söTÉT TETtei lehetnek a TEST bESTE TETtei.

Más ESET, amikor söTÉT ESTE, éjjel – a férfi, női TESTek felneszült kéjjel egymásnak ESTek. Ez a nász, amely következtében a feszülő asszonyi TESTből fájdalommal neszülve  lesznek, nESZTEnek újabb TESTek.

A magyar nyelvben a lenni (van) ige, jövő ideje: LESZ. Ha az anya SZÜL, LESZ utód. Ez régiesen, Kazinczy előtt, de tájnyelvekben ma is: ha SZÜLesz, szüLESZ, akkor LESZ kicsinyed, aki egy SZELete életednek.

Az L hang váltható a szintén zöngés, éneklő N hanggal. Erre sok példa van. Az adományt felkínáló szava többek számára: nesztek. A gyermekáldás adomány, az emberpárra ruházott feladatként a teremtés továbbvitelére: ha lesz násztok, akkor nesztetek kis szenthető (észlelhető) testeket, így sokan lesztek újabb testek. Innen a dinasztia szó. A magyar nyelv a teremtés nyelve, ezért minden titkot rejt és feltár!

ST – TS: a teST eSTére elreSTül, fárdTSág vesz erőt rajta. Néha segíTSégre szorul. Öregségre a teSTTSággal telt. Erről még a Bevezetőben.
——————————————-

TESTAMENTUM Végrendelet. [bérnyelvész: nk: latin]

A TESTAMENTUM a T.S – S.T gyökkel induló szó: TeS – SeT. E szó TESTtel kapcsolatos, és ősnyelvi elemekből áll. Az ember élete ESTjén, halála előtt, TESTE MENTEkor MENTI javait, amelyek élete folyamán TESTE MENTÉN gyűltek össze, azok javára, akik TESTE MENTÉN születtek köréje, és NEM ESTEk még el mellőle.

TeSTaMeNTuM – TeSTeMeNTéN hangváz: T-S-T-M-N-T-M – T-S-T-M-N-T-N.

A TESTAMENTUM végrehajtásakor a TESTvérek ESETenként egymásnak ESTEk. De javak elnyerésére alkalmatlanok is TüSTénkednek, SETTENkednek ott.

Az ST hangcsoport – ESTA – a tESTAmentum főleg tESTI, anyagi javakról rendelkezik a tESTIleg vérrokon szálak irányába.

A T.M – M.T gyök: TáM – MaT, a saját utódai TÁMogatását helyezi előtérbe: a javaiMAT néktek adom gondolattal.

Az M hangcsoport – AME – a testAMEntum készítése az elmúlás szOMOrú gondolatától kísért kOMOly, kOMOr esEMÉny. A saját csEMEtéinek hagyOMÁnyozni nEMEs cselekedet.

Az M.N – N.M gyök: MeN – NeM, az örökösökre átMENtett javak NEM veszhetnek el.

Az NT hangcsoport – ENTU – a testamENTUm egyéni érdekek mENTÉn mENTEndő javakról szól.

A szóvégi T.M – M.T gyök: TuM – MeT,  a tesTAMenTUM, végrendelet tárgyát képező vagyoni TÖMeget felMETélik, darabolják, elosztják a kedvezményezettek közt. Végrendelettel, testámenTOMmal néha más rászorulókat is TÁMogatnak.

Ha hang-gyök szinten átforgatjuk: TESTAMENTOM MOT-NEM-A-TEST, azt árulja el, hogy az is érték, MIT NEM A TEST ad, azaz NEM csak a TESTiek, anyagiak, hanem a szellemi, lelki hagyaték is érték.

TeSTaMeNToM – MiT NeM a TeST hangváz: T-S-T-M-N-T-M – M-T-N-M-T-S-T.
A hangváz pontosabban adja a fordított alakot.

Az ST – TS kapcsolat: teSTamentum végrehajtáskor sok rúTSág történik még teSTvérek közt is. NT – TN: a testameNTum írója anyagilag védve szereTNé láTNi örököseit.
——————————

TESTVÉR Egyazon szülők gyermekeinek egyike, a többihez való viszonyában. [bérnyelvész: egy test, egy vér]

A TESTVÉR T.S – S.T gyökbővítmény: TeS – SeT. A zárjelben levő meghatározás jó. Itt folyathatóak a test címszónál leírtak. A szóban két kötött mássalhangzó-páros összeolvadt: ST és TV.

Azt tudni kell, hogy a NŐSTÉNY szó a kezdetekkor nem állatra alkalmaztatott. Ezt az utódnyelvi változatokból ismerhetjük fel, mivel azok az eredeti alakváltozatot örökölték meg. A román nyelvben a NŐSTÉny szóból módosult a NAŞTE = szül. De más nyelvekben is, esetleg a T hang vált más hangra. Születés: olaszul NASCITA, angolul NASCENCY, franciául NAISSANCE. Ez az asszony – NYOSSZA, NŐ TÉNYezőként elismerése volt a teremtés továbbvitelében. A NŐS TÉNY, NŐI TÉNY magaslat volt! E szó segít megérteni az emberi szaporodás különböző jelenségeit.

Az ST hangcsoport – ESTvÉ – bizonyos elkülönülést is jelez. Például a nŐSTÉny szóból megtudjuk, hogy szaporodás csodálatos TÉNYe, ŐSTÉny, és mint első ŐSTÉnyezőtől, ISTEntől ered. A nŐSTÉnytől szüléskor elválik a magzat tESTE. A nŐSTÉny úgymond tESTÉből ISTÁpolja (tápolja, táplálja) a tESTÉből lelkezett, keletkezett (életre kelt) utódait, akik, amelyek ekkor kÓSTOlják az élet első ízeit.

A nŐStény az egyik ŐS, a biztosan, vitathatatlanul azonosítható ŐS.

A tESVÉrek (kiejtési hangzat) egy tEST és rből eredők. A NŐSTÉNY az ősnyelvi NESZTül, NESZTŐ szó párhuzama is.  A TV hangcsoport – EsTVÉ – a létezés, az élet jelenségeinek, azok milyenségének leírója: hITVEsi kapcsolatból, anyaméhbe ültETVE fogantatnak. A TV páros, mint alvó TV VT gyök: TéV – VéT. Az igazi TESTVÉRek nem adnak helyet a kívülállók TÉVes megállapításainak, amivel összeugrasztani akarják őket, és kerülik azt is, hogy szándékosan VÉTsenek egymásnak.

A V.R – R.V gyök: VéR – RéV, a VÉR szó, az egy test, egy VÉR, azaz testVÉR. A szoros kötelékek VÉRügyek – FRigyek. Az igazi testVÉR olyan, mint a megnyugvást nyújtó RÉV a fáradt vándornak.

Az igazi TESTVÉRi szeretet, a legmegindítóbb érzelmi jelenségek egyike. Sajnos, ebben az elvadult világban ritka jelenség. Az ősnyelvben az FR kötött mássalhangzó-páros mindig szépséget kifejező. Az FR páros jelenléte az olasz FRatello, román FRate = testVéR (vérte/s – vréte – frate, f  >  b bruder, brother) szóban szintén ősnyelvi örökség.

Az  FR szép jelentésű a ciFRa, FRizura, AFRodité, NoFRetété és más szavakban. Innen a német FRAu = ciFRA nő, FRÄulein = ciFRA lány módosulataként.

A TESTVÉR VÉRTEST fordítás a TESTVÉRiség szépsége mellett azt is leírja, hogy a jó TESTVÉR VÉRTként VÉRTes-tként véd.

TeSTVéR – VéRTeST – VéRTeS hangváz: T-S-T-V-R – V-R-T-S-T – V-R-T-S.

Nagy nehézségeidben biztos RÉVbe vezet, mint egy igazi RÉVhajó kapitánya. Erről még a negyven címszónál: testvér = egyvér = egyveng.

Az ST – TS: az igazi teSTvér nem reST a jóra, tüSTént ugrik segíTSégre. Nem keres menTSéget annak elmulasztására, mert ez rúTSág volna. Nincs háTSó szándéka.

TV – VT: a tesTVérek egy vér. A jó tesTVér szíve mindig nyiTVa áll, mint a piTVarajtó, várja tesTVérét. Nem keresi a paTVart. Jó bizonyíTVány számára, ha majd elmondhatja: óVTam az én tesTVéremet a bajban.